19-09-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
19-09-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college neemt kennis van het programma van de Groendag op 20 september. Er zijn naast plenaire onderdelen meerdere workshops, die alle volgeboekt zijn. 2. Wethouder Oosterwijk informeert het college over de ontwikkelingen (o.a. formele bezwaren) met betrekking tot de aanbesteding van specialistische jeugdzorg door het bestuur van de GR Jeugd. Hij heeft de raad per memo van een en ander in kennis gesteld. 3. Wethouder De Leeuw praat het college bij over de bouwkundige kwaliteit van het Onderdak. 4. Het college voert een discussie over de voorziene kostenontwikkeling in het Sociaal Domein. Besloten wordt geen structuuraanpassing door te voren in de aanstaande begrotingsstukken. Wel zal in de toelichting op de begroting een fundamentele discussie op dit punt worden aangekondigd. Ter voorbereiding daarop zal dit college een position paper maken en die t.z.t. aan de onderhandelaars voor een nieuw college ter hand stellen. 5. Het college bereidt de bestuurlijke oploop van de MRDH voor op het thema “verstedelijking” op 20 september. Wethouder De Leeuw vertegenwoordigt daar onze gemeente. 6. Het college prepareert zich op de ontmoeting met de Waardcommissie op 25 september over het vervolgproces voor de Strategische Visie voor de Krimpenerwaard. 7. Het college neemt kennis van de reacties die richting de Auditcommissie worden gezonden over de wijze waarop en de mate waarin uitvoering is gegeven aan de aanbevelingen in een viertal (betrekkelijke recente) Rekenkameronderzoeken.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 12 september 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 12 september 2017 wordt met inachtneming van een redactionele aanpassing vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit De agenda’s worden besproken en de afvaardiging vanuit het college afgesproken.

   Document(en)
  • 005. Evaluatie raadsvergadering 14 september 2017

   Besluit De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

  • 006. Voorbereiding commissievergadering van 28 september inzake Hoofdinfrastructuur

   Arjan Bosker geeft een presentatie

   Besluit Arjan Bosker houdt een presentatie. Het college reflecteert op wat langs komt. Afgesproken wordt dat in de vergadering van 26 september een nadere duiding aan de orde komt van wat het college als conclusies wil formuleren en in de informatieve commissie van 28 september aan de orde wil stellen.

  • 007. Derde tussenstand voorbereiding gemenetebegroting 2018, waaronder Memo Reserve Sociaal Domein

   Tjabel Kruithof, Pim de Glas en Martin Vermaat wonen deze bespreking bij.

   Besluit De derde tussenstand wordt besproken. Afspraken worden gemaakt over enkele vervolgactiviteiten, die in de B&W-vergadering van 3 oktober moeten leiden tot een afgeronde ontwerpbegroting

   Document(en)
  • 008. Vaststelling projectsubsidie 2016

   1. De projectsubsidie 2016 voor de culturele programmering in de Tuyter aan stichting SYnerKri – met toepassing van de hardheidsclausule- in verband met het te laat aanleveren van de aanvraag vast te stellen op het verleende bedrag ter hoogte van € 33.000.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Evaluatie BOA's

   Instemmen met verzending van de RIB Evaluatie BOA's

   Besluit Het college stemt in met de inzet en de daarbij geformuleerde prioriteiten. Het onderwerp zal in de vorm van een raadsvoorstel aan de raad worden aangeboden. Het kernthema daarin is niet zozeer de evaluatie als wel de toekomstige beleidsinzet voor BOA’s.

   Document(en)
  • 010. Hondenlosloopzones en dispensers

   1.In te stemmen met de voorgestelde aanpak om opruimplicht te combineren met dispensers, de aanlijnplicht te combineren met losloopzones en toezicht / handhaving door BOA’s.

   Besluit Wordt aangehouden tot de vergadering van 26 september.

   Document(en)
  • 011. Operatie Steenbreek

   1. In te stemmen met de overeenkomst tussen Operatie Steenbreek en de gemeente Krimpen aan den IJssel 2. In te stemmen met de organisatie van een eerste actiedag van de Werkgroep Operatie Steenbreek in de omgeving van de Marathon 3. Wethouder Oosterwijk te mandateren de overeenkomst met Operatie Steenbreek op de Nationale Groendag te tekenen namens de gemeente Krimpen aan den IJssel.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Schriftelijke vragen SGP fractie (art 41)

   schriftelijke vragen van de SGP fractie beantwoorden conform bijgaand concept raadsinformatiebrief.

   Besluit Conform advies besloten, met inachtneming van enkele redactionele aanpassing in de tekst. Eindredactie: wethouder Oosterwijk.

   Document(en)
  • 013. Aanpassing subsidiebedrag Psychologen Praktijk

   1. Akkoord gaan met het verstrekken van een aanvullende subsidie van € 13.500 aan Psychologen Praktijk Krimpen.

   Besluit Conform advies besloten

   Document(en)
  • 014. Aanvraag overdekte zitgelegenheid

   Een overdekte zitgelegenheid te plaatsen nabij de halte van de Fast Ferry in de Stormpolder.

   Besluit Conform advies besloten

   Document(en)
  • 015. Afwikkeling verzelfstandiging Muziekschool

   1. Het Sociaal Plan verzelfstandiging Muziekschool gemeente Krimpen aan den IJssel vast te stellen onder voorbehoud van de ledenraadpleging van de FNV op 25 september 2017. 2. De wethouder J.H. Blankenberg namens het college te mandateren tot het ondertekenen van Het Sociaal Plan. 3. Een voornemen uit te spreken om het organisatieonderdeel gemeentelijke Muziekschool en de functies vallend binnen dit organisatieonderdeel op te heffen per 1 januari 2018. 4. Een voornemen uit te spreken de medewerkers van het onderdeel Gemeentelijke Muziekschool die overgaan naar Stichting Muziekschool Krimpen aan den IJssel eervol ontslag te verlenen wegens reorganisatie per 1 januari 2018, overeenkomstig artikel 8:3 van de CAR. 5. De medewerker in de functie van Medewerker Administratie B werkzaam bij de gemeentelijke Muziekschool per 1 januari 2018 voor onbepaalde tijd te detacheren bij de Stichting Muziekschool Krimpen aan den IJssel. 6. De gemeentesecretaris te mandateren deze voorgenomen besluiten te tekenen en deze besluiten via de daartoe geëigende procedures om te zetten in definitieve besluiten. 7. De raad te informeren conform bijgevoegde raadsinformatiebrief.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstand, dat de RIB wordt verzonden na wederzijdse ondertekening van het Sociaal Plan.

   Document(en)
  • 016. Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022

   1.Te besluiten om het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022 vast te stellen. 2.In te stemmen met de subsidie regeling groene daken en verticaal groen Krimpen aan den IJssel 2018-2022

   Besluit Conform advies besloten. De redactie van het raadsvoorstel ondergaat nog een aanpassing.

   Document(en)
  • 020. Communicatie

   Besluit Is in deze vergadering niet aan de orde geweest.