19-08-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
19-08-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Het college staat stil bij de uitvoering van de onder handen zijnde grote infrastructurele werken: de reconstructie van de Nieuwe Tiendweg en de nieuwe verkeersregelinstallatie op de grote kruising, mede in relatie tot de soms stagnerende verkeersafwikkeling. Afgesproken wordt dat deze week iedere een korte briefing met alle betrokkenen plaatsvindt over hoe een en ander zich ontwikkelt en welke maatregelen nodig zijn.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 5 augustus 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 5 augustus 2014 wordt vastgesteld, met inachtneming van de algemene afspraak die voor de zomerweken is gemaakt.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er is geen uitnodigingenlijst aangeboden.

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 19 t/m maandag 25 augustus 2014

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Er vinden de komende week geen vergaderingen in Stadsregionaal verband plaats.

  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit Er valt op dit moment geen nieuws te melden.

  • 007. Toezichtplan zwembad

   In te stemmen met het toezichtplan van het zwembad.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. GR Jeugdhulp Rijnmond

   In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Aanpassing Mandaatregeling 2013 ASL

   1. De directeur van de afdeling Samenleving toestemming te verlenen de beslissings- en ondertekenbevoegdheid zoals genoemd in de Mandaatregeling 2013 door te mandateren aan de juridisch kwaliteitsmedewerkers en de klantmanagers. 2. De Mandaatregeling 2013 aan te passen conform bijgaand Ontwerp-besluit.

   Besluit Wordt aangehouden.

   Document(en)
  • 010. Overeenkomst OOGO jeugdplan met drie SWV

   1. De procedure OOGO jeugdplan Krimpen aan den IJssel vast te stellen 2. Met a. het samenwerkingsverband Aan den IJssel, b. het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband Berséba en c. het samenwerkingsverband Koers VO elk een overeenkomst aan te gaan voor het voeren van op overeenstemming gericht overleg (OOGO) over het jeugdplan.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie

   Aan ContourdeTwern, met toepassing van de hardheidsclausule, een projectsubsidie van € 20.176,- te verlenen voor de uitvoering van het ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorger(s) voor de periode juli - december 2014.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Voorziening OHV Rudolf Steinerschool

   Te besluiten om 1. In te stemmen met de uitvoeringsplannen van de toegekende voorzieningen, herstel van gevelmetselwerk, vervanging van dakbedekking, herstel van de luifel, vervanging van 96 ruiten en aanbrengen mechanische afzuiginstallatie voor de Rudolf Steinerschool aan de Memlingstraat te Krimpen aan den IJssel. 2. De vergoeding te bepalen op € 129.673,51 inclusief 21% B.T.W en 10 % voorbereidings- en begeleidingskosten. 3. Het budget ten behoeve van uitvoering toegekende voorzieningen onderwijshuisvestingsprogramma 2014 die ten laste komen van de voorziening onderhoud kapitaalgoederen eenmalig te verhogen met € 42.818,- en het budget voor asbestverwijdering te verlagen met een bedrag van € 25.796,- alsmede de dekking daarvan uit de reserve maatschappelijk vastgoed met hetzelfde bedrag.

   Besluit Conform advies besloten. De raad wordt op hoofdlijn geïnformeerd per RIB.

   Document(en)
  • 013. Compensatie van de Wtcg en CER

   1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen; 2. De maximale inkomenseis voor de deelname aan de collectieve ziektekosten te stellen op maximaal 130% van het sociaal minimum; 3. De vermogensgrens gelijk te stellen aan het heffingsvrije vermogen van de belastingdienst; (2014: ongehuwde: € 21.139,- echtparen: 42.278,-); 4. De vergoeding van de gemeente te stellen op € 250,- per jaar/per verzekerde en deze betaalbaar te stellen aan VGZ; 5. De vergoeding van € 250,- over 2014 eind 2014 aan de deelnemers betaalbaar te stellen. Dit ter compensatie van de Wtcg en Cer vergoedingen; 6. Voor de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering met ingang van 1 januari 2015 gebruik te maken van het VGZ-Gemeentepakket compleet en dit pakket aan te merken als voorliggende voorziening voor de ziektekosten; 7. De raad te informeren over de invulling van de middelen die beschikbaar zijn gekomen in verband met het vervallen van de vergoedingen van de Compensatie eigen risico (Cer) en van de Wet Chronisch zieken en Gehandicapten (Wtcg).

   Besluit Het college stemt in beginsel in met de voorliggende uitgangspunten. De WMO-adviesraad wordt om advies gevraagd, waarna definitieve vaststelling zal plaatsvinden. De raad wordt per RIB op de hoogte gesteld van dit besluit.

   Document(en)