19-06-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
19-06-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college machtigt de burgemeester om namens onze gemeente stem uit te brengen op de Algemene ledenvergadering van de VNG op 26 juni. 2. De burgemeester machtigt wethouder De Leeuw tot ondertekening van de vrijwaringsovereenkomst voor de overdracht aan Cyclus. 3. Wethouder Oosterwijk maakt melding van een geslaagde bewonersavond over de voorgenomen verkeersmaatregelen aan de Ouverturelaan. 4. Het college bereidt de bestuursvergadering van de GR IJsselgemeenten van 28 juni voor. 5. De burgemeester attendeert op het veteranensymposium op 27 juni. 6. Het afscheid van de huidige wethouders wordt gehouden op 10 juli, achtereenvolgens van het personeel (in de namiddag), de raad (in een buitengewone raadsvergadering) en de relaties (tijdens een receptie).

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 12 juni 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 12 juni 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit De agenda wordt doorgenomen.

   Document(en)
  • 005. Kadernota 2019

   De kadernota 2019 ter vaststelling aan de raad aan te bieden

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat in de Kadernota nog enkele belangrijke aanpassingen worden doorgevoerd, voortkomend uit nieuwe gegevens over de interpretatie van de meicirculaire Gemeentefonds. De coalitie wordt van dit laatste hedenmiddag op de hoogte gesteld.

   Document(en)
  • 006. Uitbreiding uren Sociaal Raadslieden

   Aan Kwadraad een projectsubsidie te verlenen van € 16.170,- in 2018 voor de uitbreiding van 6 uren per week Sociaal Raadslieden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Wijzigen Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordeni

   1. De gewijzigde Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel vast te stellen

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Communicatie

   Besluit Er worden afspraken gemaakt over de externe communicatie door de wethouders De Leeuw en Oosterwijk.