19-04-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
19-04-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk meldt dat het budget voor duurzaamheidsleningen reeds op dit moment is uitgeput. Hij doet onderzoek naar de mogelijkheid voor nieuwe c.q. aanvullende middelen. Hij informeert de raad door middel van een memo. 2. Wethouder Oosterwijk meldt dat hij in de commissie van 21 april a.s. een presentatie houdt over de flankerende maatregelen die in voorbereiding zijn voor de periode van afsluiting van de Algerabrug. Het college besluit tot vaststelling van een voorstel tot wijziging van de begroting ten behoeve van het benodigde budget, dat vandaag naar de raad wordt toegestuurd door middel van een RIB. 3. Wethouder Boudesteijn meldt dat op 10 mei a.s. in het college en 's avonds in de informatieve commissie een presentatie komt van Synerkri en Krimpen Presents over het cultureel programma. 4. Wethouder De Leeuw deelt met het college de stand van zaken in het proces voor de jaarrekening 2015. De definitieve behandeling in B&W is voorzien voor 24 mei a.s. 5. Op voorstel van wethouder De Leeuw wordt een addendum aan het raadsvoorstel voor het MPG toegevoegd over de rekenrente, naar aanleiding van een bemerking van de accountant. 6. Hij meldt dat in de bestuursvergadering van de GR IJsselgemeenten van 12 april jl. de jaarrekening 2015 is vastgesteld en de ontwerpbegroting 2017 aan de deelnemende gemeenten is aangeboden. 7. Hij koppelt terug vanuit de aandeelhoudersvergadering Eneco van 15 april jl. waarin de stand van zaken in de vereiste splitsing van het bedrijf in transport en leverantie aan de orde is. 8. Wethouder Blankenberg koppelt terug vanuit de vergadering van de Groenalliantie op 13 april jl. waarin het proces om te komen tot opheffing van het Koepelschap aan de orde is geweest. Het college geeft zich rekenschap van de stand van zaken. 9. De gemeentesecretaris meldt dat hij op18 april jl. gesproken heeft met de medewerkers van Beheer Binnensport, over de uitvoering van het raadsbesluit van 23 maart 2016

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 12 april 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 12 april 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus MRDH

    Besluit Er worden in de komende week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

   • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

    Besluit Het college geeft zich rekenschap van de communicatie die plaatsvindt over de overeenkomst met het COA voor continuering van het gebruik van De Stuw als opvang voor asielzoekers, en de respons daarop.

   • 006. Voorbereiding bezoek college van Gouda op 19 april 2016.

    Besluit Het bezoek wordt voorbereid; het heeft overigens een informeel karakter.

   • 007. Vaststellen projectsubsidie VoorleesExpress

    Projectsubsidie 2015 aan Stg Woordwijs voor de VoorleesExpress vast te stellen op het verleende bedrag t.w. € 2.500.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 008. Inspraakrapport herstratingsplan Marathon 1e fase

    De inspraakprocedure voor genoemd plan af te ronden door vaststelling van het bijgevoegde inspraakrapport waarin de ontvangen reacties zijn becommentarieerd en verwerkt.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 009. Vaststelling Mandaatregeling afd Samenleving 2016

    1. Onder gelijktijdige intrekking van de Mandaatregeling afdeling Samenleving 2015 de Mandaatregeling afdeling Samenleving 2016 vast te stellen. 2. De ingangsdatum van de Mandaatregeling afdeling Samenleving 2016 te stellen op 1 januari 2016.

    Besluit Conform advies besloten. Het college tekent daarbij aan, dat in geval bevoegdheden in het geding zijn die de uithuisplaatsing van kinderen, dan wel een huisverbod raken, de burgemeester onverwijld daarvan op de hoogte moet worden gesteld.

    Document(en)
   • 010. Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2015

    1) Kennisnemen van het jaarverslag 2015 van de commissie bezwaarschriften 2) De raad via een raadsinformatiebrief kennis laten nemen van het jaarverslag

    Besluit Conform advies besloten. Het college spreekt uit content te zijn met de wijze waarop bezwaarschiften in onze gemeente worden behandeld, zowel inhoudelijk als qua proces.

    Document(en)
   • 011. Uitslagengids Landelijk Referendum 2016

    kennis te nemen van de uitslagengids 'Landelijk Referendum 2016' en besluiten een exemplaar te verstrekken aan de plaatselijke poltieke partijen, collegeleden, raadsleden en burgerleden

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 012. Wijziging CAR-UWO

    1. Vast te stellen wijzigingen in de CAR-UWO overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. 2. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 013. ontwerp-vervoerplannen 2017

    1. kennis te nemen van de ontwerp-vervoerplannen 2017; 2. de MRDH conform de bijgevoegde concept-brief een reactie te sturen

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 017. Communicatie

    Besluit Er zijn vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie.