19-03-2015 - Besluitvoorbereidende Commissie

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Datum:
19-03-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  De vergadering vangt aan om 20.00 uur en wordt gehouden in de Tuyter (Nachtegaalstraat 8). De vergadering wordt voorgezeten door de heer Derickx.

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit Er zijn geen mededelingen.

 3. 003. Besluitenlijst

  De commissie wordt verzocht de besluitenlijst van de besluitvoorbereidende commissie van 19 februari 2015 vast te stellen. Eventuele wijzigingsvoorstellen kunnen tot 48 uur voor aanvang worden gestuurd naar de heer van den Eijnden (commissiegriffier).

  Besluit De besluitenlijst van 19 februari 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
 4. 004. Spreekrecht

  Besluit De heer Alfassar maakt gebruik van het spreekrecht. Hij vraagt aandacht voor het vestigen van een kiosk. Wethouder Oosterwijk geeft uitleg waarom er niet op het verzoek kan worden ingegaan. De vragen en antwoorden zijn te beluisteren via het audioverslag.

 5. 005. Duurzaamheidsagenda

  Voorgesteld raadsbesluit: Te besluiten om: 1. De duurzaamheidsagenda 2015-2017 vast te stellen 2. Een krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen ten laste van de Vrije reserve en via begrotingswijziging in programma 2 op te nemen.

  Besluit Er worden door de commissieleden veel vragen gesteld welke door wethouder Oosterwijk beantwoordt worden. Dit is te beluisteren via het audioverslag. Wethouder Oosterwijk doet twee toezeggingen: - Er volgt jaarlijks een rapportage over de voortgang van de doelstellingen en de werkelijke besteding van middelen. - De raad krijgt een raadsmemo over het gebruik van laadpalen voor elektrische auto’s, het rendement van zonnepanelen en bronvermelding van de mobiliteitsmetingen. De commissie adviseert het dossier als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 2 april 2015 te agenderen.

  Document(en)
 6. 006. Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte 2015-2019

  Voorgesteld raadsvoorstel: Te besluiten om: 1. voor het gehele beheerareaal van de openbare ruimte van de gemeente (verharding, groen en meubilair) een integraal kwaliteitsniveau B (technisch en verzorging/reiniging) vast te stellen; 2. eenmaal per jaar het kwaliteitsniveau te evalueren; 3. de daadwerkelijke uitvoering van het beheer van de openbare ruimte te realiseren binnen de budgetten die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2015-2018.

  Besluit Er worden door de commissieleden veel vragen gesteld welke door wethouder Oosterwijk beantwoordt worden. Dit is te beluisteren via het audioverslag. De commissie adviseert het dossier als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 2 april 2015 te agenderen.

  Document(en)
 7. 007. Aanpassingen rioleringsfinanciën

  Voorgesteld raadsbesluit: Te besluiten om: 1. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen op de balans met ingang van 2014. 2. Te bevestigen dat aanbestedingsresultaten op vervangingsinvesteringen worden ingezet voor toekomstige vervangingsinvesteringen en daartoe in de voorziening blijven.

  Besluit De heer Neeleman geeft aan dat het stuk eerst in de auditcommissie aan de orde kan komen. De commissie gaat met dit voorstel akkoord.

  Document(en)
 8. 008. Afspraken / toezeggingen

  Er is geen vast te stellen overzicht van afspraken en toezeggingen.

  Besluit Niet aan de orde.

 9. 009. Rondvraag

  Besluit Mevrouw Oudshoorn vraagt of het college n.a.v. de nieuwe retailnota van Minister Kamp met een herziene detailhandelsnota komt. Wethouder Oosterwijk geeft aan dat dit meegenomen wordt met de Economische Agenda. Mevrouw Jaarsma informeert naar de stand van zaken over de manege. Wethouder Oosterwijk zegt dat hij hier geen uitspraken over doet omdat het niet zijn portefeuille betreft. De heer Moerland kondigt schriftelijke vragen aan over dit onderwerp.