19-01-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
19-01-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college memoreert het plotseling verscheiden van ambtelijk medewerker Ahmad Khalass, beheerder accommodaties, en van Krimpens inwoner Arie Houweling, voorzitter van het Seniorenplatform. 2. Wethouder Oosterwijk meldt dat hij op 12 januari jl. gesproken heeft met de plaatselijke Scouting over mogelijkheden tot terugkeer van een ligplaats aan de Slikslootzijde: nautisch onderzoek vindt nu plaats. 3. Hij meldt op 13 januari te hebben gesproken met betrokken portefeuillehouders van de gemeenten die grenzen aan de Hollandsche IJssel over de voornemens tot versterking van de dijk aan de zijde van de Krimpenerwaard. Op 20 januari a.s. geeft het HHS een presentatie voor de raad. Het college nodigt het HHS uit eveneens de plannen te presenteren in een B&W-vergadering. Het initiatief daarvoor neemt wethouder Oosterwijk. 4. Hij bespreekt met het college de wijze waarop het college omgaat met een verzoek van De Zellingen op een gevraagde financiële tegemoetkoming voor extra administratieve kosten. 5. Wethouder De Leeuw stelt het college op de hoogte van het advies van de Sportraad over het vraagstuk van de verzelfstandiging van de voorzieningen. Afspraken worden gemaakt over het vervolgtraject. 6. Wethouder Boudesteijn meldt dat het Platform Algerabrug van start gaat in een eerste bijeenkomst op 4 februari a.s. 7. Hij kondigt een voorstel aan over het al dan niet realiseren van een tweede verdieping in de hooiberg van de kinderboerderij. 8. De burgemeester meldt dat in ons raadhuis op 14 januari jl. de coördinatoren van gemeenten bijeen waren die belast zijn met het monitoren van het dreigingsniveau. Vanuit Krimpen krijgt de beleidsmedewerker integrale veiligheid die rol. 9. Het college stelt Krimpen aan den IJssel kandidaat voor de zogenaamde Duurzaamheid Award 2016, categorie Gebouwen. 10. Het college beveelt wethouder Blankenberg aan als tweede Krimpens AB-lid voor de Groenalliantie. De wethouders De Leeuw en Oosterwijk worden aanbevolen als plaatsvervangend lid.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 12 januari 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 12 januari 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH

    Besluit Het college staat stil bij de agenda van het AB van de MRDH van hedenmiddag.

   • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

    Besluit De secretaris deelt met het college de actuele stand van zaken en kondigt een gespreksnotitie aan voor komende week, waarin zowel op de huidige situatie van onze gasten in De Stuw wordt ingegaan, als ook enkele scenario's voor de toekomst worden geschetst.

   • 006. Gesprek met dhr. Slooijer inzake quickscan vergadermethode gemeenteraad

    Besluit Het college bespreekt met de heer Slooijer haar ondervindingen met en doet enkele suggesties voor verbetering van de vergadermethodiek gemeenteraad.

    Document(en)
    • 008. Def. verslag bevindingen gebruik Suwinet 2015

     1. Bijgaande brief van de Inspectie SZW over het Onderzoek gebruik Suwinet 2015 ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden.

     Besluit Conform advies besloten, met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen in de RIB. Eindredactie: wethouder De Leeuw.

     Document(en)
    • 009. Resultaten onderzoek Cruijff Court

     1. Het onderzoeksrapport naar de mogelijkheden voor de aanleg van een kunstgrasveld door middel van een raadsinformatiebrief ter kennis van de raad te brengen; 2.De raad te verzoeken om over de uitkomsten van het onderzoek en de daarmee samenhangende aanbevelingen te spreken in een informatieve commissie.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 010. Begrotingswijziging januari 2016

     De raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 011. Subsidie Stichting Fair Chance

     1. Aan Stichting Fair Chance voor 2016 een projectsubsidie van € 5.000,- te verlenen; 2. Stichting Fair Chance vanaf 2017 in aanmerking te laten komen voor een erkenningssubsidie.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 012. Voorbehoud goedk.verkl.jaarrekening

     De raadsinformatiebrief inzake het voorbehoud over de goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2015 vaststellen en aan de raad toezenden

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 013. Aankondiging onderzoek door de gemeentelijke ombud

     1) Kennisnemen van de aankondiging van de gemeentelijke ombudsman 2) Mevrouw de Mooy (concernjuristen afdeling BMO) aanwijzen als contactpersoon ten behoeve van het uit te voeren onderzoek

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 018. Communicatie

     Besluit Actieve perscommunicatie vindt plaats agendapunt 1.6: startbijeenkomst Platform Algerabrug.