18-11-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
18-11-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk meldt dat op 12 november jl. in het DB van het Technisch Bureau is afgesproken, dat het gesprek over de toekomst van deze gemeenschappelijk regeling, in relatie tot de vorming van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard, in het komende voorjaar gevoerd zal worden. 2. Hij meldt de stand van zaken bij de voorbereidingen van 22 november a.s. in relatie tot het bezoek van staatssecretaris Van Rijn aan onze gemeente, in het kader van de activiteiten binnen het programma “Kracht van Krimpen”. 3. Hij zegt op 17 november jl. een gesprek te hebben gevoerd met Stedin over de openbare verlichting. Afspraken zijn gemaakt over een concrete verbetering van het onderhoudsniveau van de openbare verlichting. 4. Op zijn voorstel wordt ingestemd met een vanuit de ambtelijke organisatie aangereikte beantwoording van vragen ex artikel 41 RvO van de SGP-fractie over de vrije doorgang van trottoirs. 5. Het college stemt in met een brief, gericht aan de onderhandelaars over een coalitie voor de buurgemeente Krimpenerwaard, over thema’s die beide gemeenten aangaan. Van deze brief wordt de raad in kennis gesteld bij RIB. 6. Wethouder Boudesteijn meldt dat hij een advies in voorbereiding heeft over de voorgenomen aanwijzing van de Stormvloedkering Hollandsche IJssel/Algerabrug als rijksmonument. Het college zet in op – zo enigszins mogelijk – een gezamenlijke reactie met buurgemeente Capelle aan den IJssel. 7. De gemeentesecretaris meldt, dat hij op 17 november jl. gezamenlijk met de secretarissen van de andere deelnemende gemeenten, overleg heeft gevoerd met de waarnemend directeur van Promen over het functioneer en de toekomst van deze voorziening. 8. Wethouder De Leeuw doet verslag van de stand van zaken in het overleg met KOAG over de voorwaarden voor de totstandkoming van de nieuwe sportaccommodaties. 9. Op voorstel van de burgemeester stelt het college de data van nieuwjaarsbijeenkomsten vast: 5, 6 en 7 januari 2015 voor respectievelijk het personeel, de gepensioneerden en de burgerij.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 11 november 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 11 november jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 18 t/m maandag 24 november 2014

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in Stadsregionaal verband gehouden

  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit De gemeentesecretaris meldt dat vanmorgen in de Stuurgroep Huisvesting de datum voor de ingebruikname van het nieuwe raadhuis (onder voorbehoud) is vastgesteld op 7 april 2015. Voorts meldt hij dat een geactualiseerd financieel overzicht laat zien, dat de (in)bouw zich voltrekt binnen de kaders zoals door de raad vastgesteld.

  • 007. Evaluatie raadsvergadering 13 november 2014

   Besluit Het college blikt terug op de raadsvergadering. Afgesproken wordt dat het aanstaande gezamenlijke overleg tussen B&W en MT mede in het teken staat van de dienstverlening van de ambtelijke organisatie aan de burger.

  • 008. Onderzoek Cruijff Court

   1.De raad te informeren over het plan van aanpak met betrekking tot het onderzoek naar de mogelijkheid om een Cruijff Court te realiseren binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel door verzending van bijgaande raadsinformatiebrief.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Prestatieafspraken Wonen, Zorg en Welzijn '15-'18

   1. De samenwerkingsovereenkomst Prestatieafspraken Wonen, Zorg en Welzijn Krimpen aan den IJssel 2015 t/m 2018 vast te stellen. 2. Wethouder J.H. Blankenberg te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

   Besluit Conform advies besloten. Van de samenwerkingsovereenkomst wordt aan de raad kennis gegeven door middel van een RIB.

   Document(en)
  • 011. vaststelling projectsubsidie Beachevent

   1.De projectsubsidie voor het “Beach Event Krimpen 02 juni tot 09 juni 2014” vast te stellen op het verleende bedrag van € 3000,- , dit met toepassing van de hardheidsclausule.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Normen- en toetsingskader jaarrekening 2014

   1. Het normenkader en het toetsingskader aan de raad ter kennisgeving aan te bieden door middel van een raadsinformatiebrief.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. huurovereenkomst Volkstuinvereniging De Amateur

   1. In te stemmen met de huurovereenkomst. 2. Opdracht te verstrekken om de financiële effecten te laten aanpassen in de begroting.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Septembercirculaire 2014

   1. Kennis te nemen van de septembercirculaire 2014 2. De raad via een raadsinformatiebrief op de hoogte te brengen

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 015. Najaarsnota 2014

   1. De najaarsnota 2014 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)