18-10-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
18-10-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college neemt in beschouwing de reactie van wethouder Boudesteijn op een mail van de fractievoorzitter van Leefbaar Krimpen van 16 oktober 2016 over de problematiek van de Algeracorridor. Hedenmiddag wordt hierover een RIB verzonden. 2. Wethouder Oosterwijk doet verslag van het gesprek dat de CFO van IHC op 14 oktober jl. voerde met de wethouders EZ van de gemeenten waarin het bedrijf gevestigd is. De raad is inmiddels geïnformeerd bij memo over de toekomstige concentratie van bedrijfsactiviteiten op de Krimpense locatie, alsmede over de aanstaande nieuwe personeelsreductie over de gehele breedte van het bedrijf. 3. Hij koppelt terug vanuit het DB van het TBK van 12 oktober jl. over de inzet voor de toekomst van deze gemeenschappelijke regeling. Ook het personeel is door hem geïnformeerd. Op dit moment wordt een kwartiermaker aangezocht. De raad wordt geïnformeerd per RIB. 4. De burgemeester doet verslag van het samen met zijn collega van Capelle aan den IJssel gevoerde gesprek met gedupeerde Rogier van der Sande op 12 oktober jl. over o.a. de (bestuurlijke) samenwerking tussen beide gemeenten. 5. Het college geeft zich rekenschap van het door de schooldirectie gemelde aanstaande (tijdelijke) lokalentekort van het Krimpenerwaardcollege. Onderzocht wordt hoe daarin kan worden voorzien. 6. Het college stemt in met een door de gemeentesecretaris aangereikt ontwerp voor een RIB waarin de stand van zaken van de nog openstaande moties wordt beschreven. De RIB wordt hedenmiddag verstuurt.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 11 oktober 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 11 oktober 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Vergadercyclus MRDH

   Agenda bestuurscommissie Vervoersautoriteit

   Besluit De agenda van de vergadering wordt besproken. Wethouder Boudesteijn zal het overleg bijwonen.

   Document(en)
   • 004. Uitnodigingen

    Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

    Besluit De beslissingen worden op de lijst van uitnodigingen vermeld.

    Document(en)
   • 005. Formatie GR IJsselgemeenten SoZa

    1. in te stemmen met het verzoek van GR IJsselgemeenten om tot 1 januari 2018 2 Fte menskracht extra in te zetten, specifiek voor de begeleiding en re-integratie van statushouders; 2. de ten laste van Krimpen aan den IJssel komende kosten ad € 28.200,= ten laste te brengen van het budget "Kosten Participatiebudget": grootboekrekening 6611220; 3. de raad bij het aanbieden van de kwartaalrapportage van GR IJsselgemeenten te informeren.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 006. Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang

    1. De Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang 2017 vast te stellen; 2. De bestaande richtlijnen 3.7 en 3.7.1 in te trekken; 3. De vastgestelde beleidsregels op de gebruikelijke wijze publiceren; 4. De Adviesraad Sociaal Domein en de GR IJsselgemeenten over de vaststelling informeren.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 007. Herstelplan Streekmuseum Krimpenerwaard

    1. Kennis te nemen van het herstelplan van het Streekmuseum Krimpenerwaard. 2. De in het herstelplan beschreven acties als voldoende te beschouwen om in het najaar over te gaan tot verlening van de budgetsubsidie 2017.

    Besluit Aangehouden.

    Document(en)
   • 008. Controleprotocol accountantscontrole

    1. Het concept-controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2016 vast te stellen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 009. Verhoging huur- en koopprijs tuingrond

    1. de huur- en koopprijs voor tuingrond te verhogen naar respectievelijk € 7,50 per m2 per jaar en € 150,- per m2 kosten koper.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 015. Communicatie

    Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangeleverd.