18-09-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
18-09-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit - Het college memoreert met verdriet het overlijden van de heer A. Noordegraaf, medewerker van Buitenruimte. Deze morgen heeft een delegatie van het college een condoleancebezoek gebracht. - Wethouder Neeleman meldt, dat hij in gesprek is geweest met de Klankbordgroep Stormpolderdijk over de sanering van het EMK-terrein. Zij heeft advies uitgebracht over een ontwerp voor een gunningsadvies. Definitieve gunning van de sanering wordt voorzien voor de komende maand. - Wethouder Janson bespreekt met het college de voorbereidingen voor de bijeenkomst van de Tafel van Verkenning Strategische Visie voor de Krimpenerwaard, op 19 september. Het college neemt kennis van de inbreng van de raadswerkgroep voor dit onderwerp. - Hij heeft gesproken met het actiecomité N210 over de geluidssanering van de weg ter hoogte van de Van Eyklaan. Het college neemt in ogenschouw de inzet van de provincie op dit punt. Het college zet qua bestuurlijke inzet in op een totaalbenadering van de infrastructurele investeringen in de onmiddellijke omgeving van dit gebied, binnen welk kader dan inzichtelijk moet worden de mate van bereidheid tot medefinanciering door beide overheden van elkaars projecten. - Wethouder Jaarsma deelt met het college haar zorg over de extra bijdragen die aan de GR Jeugd over dit jaar verschuldigd zullen zijn. Op 20 september 2018 vindt er een AB-vergadering plaats. - De burgemeester meldt dat in de week van 12 november definitieve besluitvorming naar buiten komt over uitbreiding van de politiesterkte in ons district. Speciale aandacht is er dan voor kennisgeving aan de raad. - Het college bespreekt het programma voor de komst en het verblijf van de delegatie van de zustergemeente Kiskoros, het komende weekend. - Het college stemt in met een vanuit de Ambtelijke organisatie aangereikte beantwoording van de SGP-vragen met betrekking tot de zondagsopenstelling van winkels. Verzending van de RIB uiterlijk op 19 september.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 11 september 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 11 september 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen met betrekking tot de uitnodigingen worden op het overzicht vermeld. Het college neemt kennis van de externe activiteiten.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit De agenda’s worden besproken; de inbreng van onze gemeente op beide commissievergaderingen wordt nog nader ambtelijk afgestemd.

   Document(en)
  • 005. Voorbereiden raadsvergadering 20 septenber 2018

   Besluit De raadsagenda, zoals die is aangevuld door het Presidium van 13 september, wordt besproken.

   Document(en)
  • 006. bod op doelen nieuwe regionale woningm.afspraken

   1. Met de verzending van bijgevoegde, aan de voorzitter van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam gerichte, brief ons ‘bod’ uit te brengen, als bijdrage van de gemeente Krimpen aan den IJssel aan de doelen die in het kader van het proces om te komen tot nieuwe regionale woningmarktafspraken gezamenlijk zijn geformuleerd.

   Besluit Conform advies besloten. Ondertekening van de brief waarin het bod wordt gedaan en toegelicht geschiedt door B&W. De raad wordt van het bod in kennis gesteld door middel van een RIB.

   Document(en)
  • 007. Beleidsregels bijzondere bijstand 2018

   1.De beleidsregels kostensoorten bijzondere bijstand 2018 vast te stellen; 2.De beleidsregels bekend te maken door publicatie op de Centrale voorziening decentrale regelgeving; 3.Per de ingangsdatum de volgende uitvoeringsrichtlijnen Krimpen aan den IJssel in te trekken: - 240 Doorbetaling bijstand aan personen in inrichtingen d.d. 01-11-2011; - 545 Woninginrichting d.d. 01-07-2017; - 590 Begrafeniskosten d.d. 09-02-2010; - 595 Bevallingskosten d.d. 09-02-2010; - 630 Reiskosten en verwervingskosten d.d.02-04-2013; en - 640 Legeskosten en verblijfsvergunningen En per de ingangsdatum punt 7 (dieetkosten) en punt 8 (extra warmtetoeslag) van de uitvoeringsrichtlijn Krimpen aan den IJssel nummer 501, medische kosten d.d. 01-11-2012 te laten vervallen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Uitnodiging fittest 2018 aan woners 65 tot 70 jaar

   1. Alle inwoners van 65 tot en met 70 jaar op naam en adres uit te nodigen voor een gratis fittest via bijgaande brief.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Second opinion M+P geluidsituatie voegovergangen

   1. Maximale inzet te plegen om in overleg met de daarvoor bevoegde instanties permanente snelheidscontrole (plaatsing camera’s) op de aanbrug van de Algerabrug te realiseren. 2. Het bureau M+P opdracht te geven tot het uitvoeren van een hernieuwde meting van de geluidsemissie van de verschillende (onbehandelde en reeds behandelde) voegen in de aanbrug van de Algerabrug.

   Besluit Het college stemt in met opdrachtverstrekking voor een hernieuwde meting van de geluidsemissies door Bureau M+P. Voor het totaal benodigde (nog nader te specificeren) budget, groot € 22.500, moet dekking binnen de begroting worden gevonden. Zo die er niet is, dan worden de extra middelen aan de gemeenteraad gevraagd door middel van een raadsvoorstel.

   Document(en)