18-09-2014 - Besluitvoorbereidende Commissie

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Datum:
18-09-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit Er zijn geen mededelingen.

 3. 003. Besluitenlijst

  De commissie wordt verzocht de besluitenlijst van de besluitvoorbereidende vergadering van 4 september 2014 vast te stellen. Eventuele wijzigingsverzoeken kunt u tot 48 uur voor aanvang van de vergadering indienen via de griffier.

  Besluit De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
 4. 004. Verordening Adviesraad voor Sociaal Domein 2014

  Vanwege veranderde wetgeving is het noodzakelijk om de verordeningen Cliëntenparticipatie Krimpen aan den IJssel 2005 en de regeling Wmo adviesraad in te trekken. Bijgevoegd voorstel voorziet daar in. Op 10 september heeft de WMO adviesraad positief over het voorstel geadviseerd met een voorstel tot een kleine aanpassing over de taken van de secretaris. Dit is in het voorliggende voorstel verwerkt. De commissie wordt gevraagd om de gemeenteraad te adviseren over het voorstel om: 1 - De verordening Adviesraad voor het Sociaal Domein 2014 vast te stellen. 2 - Per inwerkingtreding van deze verordening, zijnde 1 november 2014, de verordening Cliëntenparticipatie Krimpen aan den IJssel 2005 en de regeling Wmo adviesraad in te trekken

  Besluit Wethouder Oosterwijk leest op verzoek van de voorzitter het enkele uren eerder verspreide - positieve - advies van de WMO adviesraad voor. In de navolgende discussie wordt geïnformeerd naar de bedoelde bezetting vanuit het wwb domein en de borging van vertegenwoordiging van alle doelgroepen, de procedures rondom benoeming en ontslag en de rol van het college hierbij en de omvang van de totale begroting. Wethouder Oosterwijk beantwoordt de vragen, en spreekt vertrouwen uit in het organiserende vermogen van de verschillende betrokken doelgroepen. Informatie over de begroting wordt nagezonden. De commissie adviseert vervolgens positief over het voorstel en adviseert de gemeenteraad om het voorstel als hamerstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

  Document(en)
 5. 005. Herontwikkeling EMK Terrein

  De commissieleden wordt verzocht geen informatie uit de vertrouwelijke bijlage bekend te maken tijdens de openbare behandeling van het voorstel. Eventuele vragen hierover kunt u van te voren via de griffier kenbaar maken. De raadscommissie adviseert over de volgende besluiten die op 2 oktober tijdens de raadsvergadering worden voorgelegd. 1. Akkoord te gaan met de ruimtelijke, maatschappelijke en financiële kaders zoals uitgewerkt in variant 4.2 in de businesscase EMK terrein en de gemeentelijke gronden (oktober 2013); 2. Akkoord om over te gaan naar de ‘planontwikkelingsfase’ (=fase geel). Hiermee stemt de Raad in met de GREX (grondexploitatie) behorende bij variant 4.2 van de businesscase zodat deze kan worden opgenomen in het MPG. 3. Akkoord gaan met vrijmaken van een voorbereidingskrediet van €85.000,-- ter financiering van de kosten die gemaakt worden tijdens de ‘planontwikkelingsfase’. De werkzaamheden en het budget worden in dit voorstel nader onderbouwd; 4. Akkoord te gaan met het uitwerken van nadere afspraken tussen de Rijksoverheid en de Gemeente Krimpen aan den IJssel inzake de sanering en de herontwikkeling van het EMK terrein waarbij als uitgangspunt voor het onderhandelingsresultaat geldt dat het (financiële) risico van de hersanering komt te liggen bij de Rijksoverheid en dat het risico van de GREX behorende bij variant 4.2 bij de gemeente Krimpen komt te liggen. De gemaakte afspraken worden uiteindelijk opnieuw ter beoordeling aan uw Raad voorgelegd.

  Besluit De commissie bespreekt het voorstel en spreekt zich er positief over uit. Hierbij wordt wel benadrukt dat het risico voor sanering bij het rijk dient te liggen, en niet bij de gemeente. Ook wordt aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie en – afwikkeling in de Stormpolder. Er worden verdere vragen gesteld over onder meer de criteria voor vestiging, risico op milieuschade (grondwatervervuiling, geluidshinder) en overlast tijdens de werkzaamheden, het niveau van de hersanering, parkeergelegenheid, het logistiek centrum en over de relatie met de Strategische Bereikbaarheidsagenda van de Metropoolregio en de maritieme maakindustrie in Nederlek. Wethouder Oosterwijk bevestigt de risicoverdeling tussen rijk (hersanering) en gemeente (ontwikkeling) en benadrukt dat er hersanering plaatsvindt naar industriewaarde. Voor een goede ontsluiting van de Stormpolder wordt vooral naar organisatorische maatregelen gekeken. Voor afspraken over hinder en parkeren verwijst hij naar vigerende afspraken en voorzieningen. Wethouder de Leeuw licht de risicoverdeling en gebruik van rekenrente toe. Wethouder Boudesteijn benadrukt dat afstemming met ondernemers en andere betrokkenen. De commissie adviseert vervolgens positief over het voorstel en adviseert de gemeenteraad om het voorstel als bespreekstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

  Document(en)
 6. 006. Consultatie Metropoolregio (MRDH)

  (Voor raads-en burgerleden zijn de integrale bijlagen behorende bij de behandeling tevens te raadplegen via FILR). De raadscommissie wordt gevraagd om de gemeenteraad te adviseren over onderstaande voorgestelde besluiten: 1. In te stemmen met: • Het inhoudelijk programma MRDH (Agenda Economisch Vestigingsklimaat en Strategische Bereikbaarheidsagenda), met inachtneming van enkele specifiek Krimpense kanttekeningen; • De ontwerpbegroting MRDH 2015; • De set aanvullende verordeningen en regelingen MRDH. 2. Het Bestuursforum MRDH schriftelijk in kennis te stellen van het raadsbesluit; 3. Deze reactie te beschouwen als een formele zienswijze zoals bedoeld in artikel 2.1 van de GR MRDH ter vaststelling in de constituerende vergadering van het AB na inwerkingtreding van de GR MRDH.

  Besluit De commissie bespreekt het voorstel en toont zich daarbij overwegend positief. Er worden vragen gesteld over de (hoogte van de) inwonersbijdrage en de relatie tussen de programmakosten en de uitvoeringskosten. Ook wordt geïnformeerd naar de treasury mogelijkheden, het al dan niet opnemen van Krimpense voorzieningen en over de bijdrage in natura. Op enkele punten wordt verduidelijking van de reactie gevraagd: de VVD verzoekt om concretisering van de passage over toegang tot de Krimpense woningmarkt, en de PvdA om verduidelijking van de passage over de vraagtekens of de geschetste opbouw van de MRDH organisatie wel kenmerkend is voor een nieuwe cultuur van samenwerken. De SGP geeft aan dat het onderdeel voorzieningen wat betreft de SGP fractie binnen de gemeente geregeld moet worden. Burgemeester Huizer beantwoordt de gestelde vragen. Wethouder Oosterwijk licht toe dat bij stijgende ambities ook de benodigde bijdrage zal stijgen en bevestigt dat de bijdrage in natura wordt bijgehouden. Het is goed als de gemeente actief participeert in de bestuurlijke tafel op het gebied van wonen. Wethouder de Leeuw gaat in op de verhouding tussen de programmakosten en apparaatkosten, en haalt daarbij de totale begroting aan. De commissie stemt in met het voorstel van burgemeester Huizer om de reactie als formele zienswijze te beschouwen. De commissie adviseert vervolgens positief over het voorstel en adviseert de gemeenteraad om het voorstel als bespreekstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

  Document(en)
 7. 007. Derde wijziging legesverordening 2014

  Op 16 september behandelt het college van burgemeester en wethouders een voorstel om een trouwlocatie aan te wijzigen. Bij positieve besluitvorming door het college hierover dient de legesverordening te worden aangepast om het daadwerkelijk sluiten van huwelijken mogelijk te maken. De commissie wordt - onder voorbehoud van een positief collegebesluit op 16 september 2014 - voorgesteld om de gemeenteraad te adviseren over het voorstel om: 1. De tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 te wijzigen conform de aangeleverde wijzigingsverordening.

  Besluit De commissie adviseert zonder nadere bespreking positief over het voorstel en adviseert de gemeenteraad om het voorstel als hamerstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

  Document(en)
 8. 008. Afhandelen moties

  De raad wordt gevraagd om het overzicht van moties vast te stellen. U wordt voorgesteld om het overzicht ongewijzigd vast te stellen. Uiteraard kunt u vragen stellen over openstaande moties.

  Besluit Op de vraag van heer Neeleman (D66) naar de afhandelingstermijn van motie 50 (educatiebudget voor gedefinieerde verkeersmaatregelen) geeft wethouder Boudesteijn aan dat dit in de afrondende fase verkeert en er naar streeft voor 1 november een voorstel te doen.

  Document(en)
 9. 009. Afspraken / toezeggingen

  De commissie stelt het overzicht van toezeggingen vast en kan hierover vragen stellen aan de collegeleden. U wordt voorgesteld toezeggingen 64 en 87 af te handelen. U wordt verzocht eventuele suggesties voor afhandeling van overige toezeggingen uiterlijk 48 uur van te voren via de griffier door te geven.

  Besluit Op de vraag van mevrouw Jaarsma (SvK) naar de afhandelingstermijn van toezegging 94 (haalbaarheid realisatie Cuijffcourt) zegt wethouder de Leeuw een raadsmemo toe vóór de begroting 2015. De heer Hofstra (VVD) informeert of de wethouder met betrekking tot punt 61 (notitie over particulier collectief opdrachtgeverschap locatie De Wilgen) de toezegging voor eind 2014 gestalte kan doen. In meer algemene zin stelt de voorzitter voor om in zowel presidiumverband als collegeverband de lijst met toezeggingen te actualiseren.

  Document(en)
 10. 010. Rondvraag

  Besluit De heer Bredius (LK) informeert naar de stand van zaken rondom huisvesting van Concordia. Vanuit het college wordt aangegeven dat hier in het kader van de voorzieningendiscussie aan gewerkt wordt. De heer van Geelen (PvdA) merkt op dat de agenda niet op de website stond. De voorzitter geeft aan dat dit door technische problemen niet is gelukt, maar dat de vergadering wel via de krant is aangekondigd.