18-09-2012 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
18-09-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. De wethouders Blankenberg en Hofstra doen verslag van het overleg op 17 september jl. met bestuurders van alle betrokken partijen rondom de ontwikkeling van het project-Prinsessehof. 2. Wethouder Hofstra geeft een impressie van de opening van het nieuwe schoolgebouw van de Admiraal De Ruyterschool, die hij op 14 september j.l. verricht heeft. 3. De burgemeester rapporteert vanuit de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, op 17 september jl. 4. Het college beraadslaagt over de (wijze van) communicatie met het bestuur van het Gezondheidscentrum in het geschil met betrekking tot de locatie voor een nieuw gebouw voor het Krimpenerwaardcollege.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 11 september 2012

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 11 september jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit Er is voor deze vergadering geen uitnodigingenlijst aangeboden.

 4. 004. Bereikbaarheid

  Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag t/m maandag

  Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins neemt waar tot en met 20 september; vanaf 20 tot en met 23 september neemt wethouder Blankenberg waar).

 5. 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

  Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

 6. 006. Concept-agenda raad

  De burgemeester stelt aan de orde de concept-agenda voor de raadsvergadering van 27 september 2012

  Besluit Het college neemt kennis van de concept-agenda.

 7. 007. Evaluatie commissieronde

  De burgemeester stelt aan de orde de evaluatie van de Besluitvoorbereidende commissievergadering van 13 september 2012

  Besluit De commissieronde wordt geƫvalueerd.

 8. 008. Afronding DCV project

  Zie bijgaand raadsvoorstel

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 9. 009. Monitor Structuurvisie 2012

  kennis te nemen van de bestuurlijke samenvatting Monitor Structuurvisie 2012

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 10. 010. ontwerp-structuurvisie Zuidplas

  1. kennis te nemen van het ontwerp van de structuurvisie van de gemeente Zuidplas

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 11. 011. Starten procedure voor bestemmingsplan Langeland

  1. in te stemmen met de inspraak notitie 2. in te stemmen met het concept ontwerp bestemmingsplan Langeland 3. de bestemmingsplanprocedure ex artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening te starten 4. het ontwerp bestemmingsplan Langeland voor de duur van 6 weken ter inzage te leggen.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)