18-04-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
18-04-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw meldt, dat hij in de Bestuurscommissie Vervoerautoriteit op 12 april alsnog instemming heeft verkregen op de zienswijze van onze gemeente op de Busconcessie en het Vervoerplan 2018. 2. Hij, alsmede wethouder Blankenberg, koppelen terug vanuit de bestuursvergadering van de GR IJsselgemeenten op 13 april, waarin de rekening 2016 is vastgesteld en de begroting 2018 voor een zienswijze aan de deelnemende raden is voorgelegd. 3. Wethouder Oosterwijk meldt dat het afvangen van duiven rondom het gemeentehuis voor dit moment is gestaakt, gelet op de broedseizoen dat is aangebroken. 4. De gemeentesecretaris deelt met het college de stand van zaken in de te ondernemen aanpak van het rapport-Riek Bakker: op 18 april is er een voorbereidend gesprek tussen griffiers en secretarissen, op 25 april houdt het college een thematisch college en zo mogelijk nog in de maand mei spreekt de raad over het rapport. 5. Het college beslist dat over de beoogde aanpassing van de huisvesting van het gemeentelijk apparaat een raadsvoorstel zal worden aangeboden, ter behandeling in de raad van 22 juni. 6. Het college bereidt het collegebezoek van het college van de gemeente Molenwaard op 9 mei voor.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 11 april 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 11 april 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus MRDH

    Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

   • 005. Geheimhouding MPG 2017

    1. Geheimhouding op te leggen met betrekking tot het MeerjarenPerspectief Grondexploitaties 2017

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 006. Onttrekken van 8 woningen aan de woningvoorraad

    1. Kennis te nemen van het voornemen van de SOR (Stichting Ouderhuisvesting Rotterdam) en de Lelie Zorggroep om 8 zelfstandige woningen (feitelijk vormgegeven als ‘studio’s) binnen Facet 1 van de SOR toe te voegen aan de intramurale capaciteit van de Lelie Zorggroep. Deze woningen worden hiermee onttrokken aan de woningvoorraad. 2. Te onderzoeken of toepassing c.q. invoering van de onttrekkingsvergunning wenslijk is.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 007. Evaluatie Beleidsplan Sociaal Domein; Kracht van K

    1. De gemeenteraad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de evaluatie van het beleidsplan Sociaal Domein.

    Besluit Aangehouden.

    Document(en)
   • 008. Eenzaamheidsprojecten 2017

    1. Kennis te nemen van de evaluatie van de verschillende projecten over 2016; 2. Aan ContourdeTwern voor 2017 een projectsubsidie van € 10.000,- te verlenen voor de uitvoering van het project “Café van Toen & Nu”; 3. Aan VTZ Capelle / Krimpen voor 2017 een projectsubsidie van € 9.200,- te verlenen voor de uitvoering van het project “Open Inloop voor kankerpatiënten en hun mantelzorgers”; 4. Aan Pameijer voor 2017 een projectsubsidie van € 10.000,- te verlenen voor de uitvoering van het project “Bakkie Doen”. 5. De raad door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 015. Communicatie

    Besluit Er wordt vanuit deze vergadering actieve perscommunicatie gezocht voor de agendapunten 6 (uitbreiding intramurale capaciteit) en 8 (eenzaamheidsprojecten).