18-02-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
18-02-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Prins doet verslag van het AB van de Stadsregio van 12 februari jl, waarin onder andere een pleidooi van de zijde van de OR is gevoerd naar aanleiding van het liquidatieplan. 2. Hij stelt het college op de hoogte van de stand van zaken in de planvorming voor besteding van het toegezegde subsidie voor ontwikkeling van het bedrijventerrein Stormpolder. 3. Wethouder Blankenberg meldt dat hij samen met de burgemeester heeft deelgenomen aan het Molukse cultureel feest, op 15 februari jl. 4. Wethouder Hofstra doet verslag van de ontvangst van het principebesluit van Capelle aan den IJssel om uit te treden uit het CJG-Rijnmond: binnen de Raad van het Publiek Belang is aangedrongen op heroverweging van dit besluit. 5. Het college stemt in met de beantwoording van de artikel 41 RvO vragen van de PvdA over de (presentatie van de) tussenrapportages van de voorzieningen. 6. Het college maakt afspraken over de beantwoording van ingekomen technische vragen rondom het voorstel voor de voorzieningendiscussie, dat geagendeerd staat voor de commissie van 27 februari a.s. De antwoorden worden geagendeerd voor de komende B&W en gaan naar de raad op 25 februari a.s. 7. Het college neemt kennis van de tweede open brief van Stem van Krimpen over een burgerraadpleging op 22 mei a.s. met betrekking tot de herindeling van de Krimpenerwaard. Over de praktische uitvoerbaarheid daarvan zal het college haar opvatting kenbaar maken richting deze partij.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 11 februari 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 11 februari 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 4. 004. Bereikbaarheid

  Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 18 t/m maandag 24 februari 2014

  Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins is bereikbaar)

 5. 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

  Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden

 6. 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

  Besluit Geen bijzonderheden voor dit moment

 7. 007. Evaluatie commissievergadering 13 februari 2014

  Besluit Het college evalueert de vergadering. Besloten wordt een brief met enige aanvullende c.q. verhelderende informatie richting raad te sturen, ter voorbereiding op de raadsbehandeling van het voorstel met betrekking tot de GR IJsselgemeenten op 6 maart a.s.

 8. 008. Informatienota Sociaal Domein Krimpen ad IJssel

  De gemeenteraad informeren over de voortgang met betrekking tot de nieuwe taken binnen het sociaal domein, aan de hand van de informatienota Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 2014 -2017, “Iedereen doet mee, geen Krimpenaar buiten boord!”

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 9. 009. Lichtmetingen Nieuwe Tiendweg

  1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de reactie aan LK omtrent de lichtmetingen aan de Nieuwe Tiendweg.

  Besluit Conform advies besloten.

 10. 010. Afsluiting Sierra Nova

  1. Om kennis te nemen van en in te stemmen met de reactie aan de heer den Ouden.

  Besluit Conform advies besloten.