17-11-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
17-11-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw zegt met het plaatselijk onderwijsveld afspraken te hebben gemaakt over het aanbod van primair onderwijs aan nieuwkomers, in het bijzonder de kinderen van de vluchtelingen. 2. Wethouder De Leeuw meldt, dat de sloop van het oude gebouw van het Krimpenerwaardcollege enige vertraging oploopt. Half december is nu voltooiing van het werk voorzien. 3. Wethouder Boudesteijn meldt, dat hij hedenmorgen een petitie heeft ontvangen van bewoners van de Ouverturelaan over de verkeerssituatie ter plaatse. 4. De secretaris meldt wat ondernomen is om de relatie tussen de uitvoering van de Participatiewet (uitvoering GR) en de rest van het Sociaal Domein (uitvoering eigen organisatie) beter op elkaar af te stemmen. 5. Hij koppelt terug vanuit het gesprek met de directie van Rabobank Krimpenerwaard op 16 november jl. Daar is een reorganisatie van de (landelijke) bank en de gevolgen daarvan op plaatselijk/regionaal niveau besproken. 6. Wethouder Oosterwijk meldt, dat Via Futura per 1 februari 2016 op gaat in een groter geheel: KinderDam. Er worden geen veranderingen voorzien voor kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers. 7. Hij heeft, met het hoofd van het team Sociaal Domein, deelgenomen aan een Leer- en werkbijeenkomst bij de VNG over de uitvoering van het sociaal domein; daar bestond grote waardering voor de Krimpense aanpak. 8. Wethouder Blankenberg meldt dat het bestuur van Promen op 16 november jl. de inzet voor een duurzame ontwikkeling heeft geaccordeerd; voor de totstandkoming van de nieuwe bedrijfsfilosofie wordt een proces voorbereid. Tevens is voorzien in de vacature voor voorzitter van Promen: wethouder Meuldijk van Capelle aan den IJssel 9. Voorts koppelt hij terug vanuit het bestuur van de GR IJsselgemeenten van 12 november 2015, waar onder andere inzicht is gegeven in de resultaten van de uitvoering van de Participatiewet en waar een wijziging van de begroting voor 2015 in principe is geaccordeerd.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 10 november 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 10 november 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Bereikbaarheid

    Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 17 november t/m maandag 23 november 2015

    Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar).

   • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH

    Besluit Er zijn de komende week geen bestuurlijke vergaderingen in Metropolitaan verband.

   • 006. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

    Besluit De gemeentesecretaris deelt met het college vanuit het kernteam crisisopvang de actuele situatie met betrekking tot de opvang van vluchtelingen. Op 16 november jl. zijn zij verhuisd naar De Stuw. Afspraken worden gemaakt over de wijze van invulling van de “overmaat” van De Stuw. Ingezet wordt op selfsupporting van de nieuwe opvanglocatie..

   • 007. Evaluatie raadsvergadering 12 november 2015

    Besluit De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

   • 008. Afronding inspraak woonrijpmaken Symfonia, fase 2

    1. Gelet op de reacties op het in de inspraak gebrachte ontwerp-plan voor het woonrijpmaken van het projectgebied Symfonia, fase 2, dit plan op een enkel punt aan te passen. 2. De inspraakprocedure voor genoemd ontwerp-plan af te ronden door vaststelling van het bijgevoegd inspraakrapport en de daarbij horende tekeningen, waarin/-op de ontvangen reacties van een antwoord zijn voorzien en de aanpassingen zijn verwerkt. 3. Bijgevoegd raadsmemo te versturen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt op welke wijze de gemeente zich de achterliggende jaren heeft ingezet om de Ouverturelaan verkeersveilig in te richten (met cc aan de bewoner die in de commissie heeft ingesproken).

    Besluit Conform advies besloten. Aan de raadsmemo wordt informatie toegevoegd over de hedenmorgen ontvangen petitie van bewoners van de Ouverturelaan.

    Document(en)
   • 009. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

    1. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein inzake het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 2. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief hieromtrent te informeren

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. Deelname Entente Florale

    1. Aan te melden voor deelname aan de groencompetitie Entente Florale 2016 (verkiezing groenste stad van Nederland).

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 014. Communicatie

    Besluit Er zijn vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve communicatie.