17-07-2012 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
17-07-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Aanwezig: L.M. Huizer, J.H. Blankenberg, drs. A. Hofstra, mr. drs. A.E. Bosker Afwezig: A. Boele, A. Prins 1. Wethouder Blankenberg doet verslag van gevoerd bestuurlijk overleg, o.a. met QuaWonen, over het project Prinsessenhof. Het college is in afwachting van de leerlingprognose. 2. Wethouder Blankenberg deelt mee dat er ambtelijk overeenstemming is over het gebruik van de buiten-tennisbanen in relatie tot de overdekte tennishal van My Health Club. 3. Wethouder Hofstra heeft locaties van Stek bezocht en deelt mee dat hij regulier overleg met de gemeentearts heeft gehad. Jantine Kriens bezoekt binnenkort het Gezondheidscentrum. 4. Het college staat kort stil bij het nieuwe digitale bestuurlijk besluitvormingsproces. De secretaris zal afspraken maken over de wijze waarop het bestuurssecretariaat het college kan ondersteunen

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 10 juli 2012

  Besluit De besluitenlijst wordt vastgesteld

 3. 004. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit D\e beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 4. 005. Bereikbaarheid

  Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 17 juli t/m maandag 23 juli 2012

  Besluit Zijn afspraken over gemaakt

 5. 006. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

  Besluit Geen vergaderingen

 6. 007. Beheerorganisatie BAG

  Te besluiten om 1. In te stemmen met de beheerorganisatie BAG; 2. het plaatsvervangend hoofd van de afdeling Financiƫn en Control mandaat te verlenen om de taken in het kader van de wet BAG uit te voeren; 3. de adjunct-directeur van de afdeling Ruimte idem;

  Besluit Conform besloten.

 7. 008. Beslissing op bezwaarschrift

  Overeenkomstig het advies van de Comissie bezwaarschriften, het bezwaarschrift van de heer R. Schrijver namens restaurant De Schelvenaer ongegrond verklaren.

  Besluit De burgemeester verklaart het bezwaarschrift ongegrond. Het college neemt daar kennis van.

  Document(en)
  • 009. Beantwoording vragen SGP-fractie

   Te besluiten om 1. Ter beantwoording bijgaande brief te verzenden aan de leden van de SGP-fractie. 2. Een kopie verstrekken aan de andere raadsfracties. Inleiding

   Besluit Conform besloten. Het college vraagt aandacht voor de afstemming van de verschillende (digitale) kanalen die de burger kan benutten om vragen te stellen en meldingen of klachten in te dienen.