17-05-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
17-05-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw meldt het college de uitkomsten van zijn gesprek op 12 mei jl. met de exploitant van de horeca in De Tuyter over o.a. de relatie van deze functie met de vernieuwde Tuyter. 2. Hij informeert het college over de voortgang van de verbouw van De Tuyter. Bij deze gelegenheid besluit het college in te zetten op een eigen website voor De Tuyter, zo mogelijk te lanceren bij de opening van het gebouw. 3. Hij koppelt terug vanuit het bezoek van de visitatiecommissie Informatieveiligheid op 11 mei jl. Het verslag wordt bij beschikbaar komen voorgelegd aan het college. 4. Wethouder Blankenberg koppelt terug vanuit het portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken van de GR IJsselgemeenten op 12 mei jl. over de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden in de regio en in Krimpen aan den IJssel in het bijzonder. 5. Het college heeft kennis genomen van het Rekenkameronderzoek betreffende het armoedebeleid. Het college zoekt het gesprek met de begeleidingscommissie van de Rekenkamer over - in algemene zin – de procedure van dergelijke onderzoeken op weg naar een raadsbesluit. 6. De gemeentesecretaris meldt dat het beheer van het zwembad op 13 mei jl. (geheel conform planning) is geplaatst op TenderNed, het digitale platform voor aanbestedingen. 7. Wethouder Oosterwijk refereert aan de ondertekening van de Retaildeal door de Minister EZ, op 12 mei jl. 8. De burgemeester koppelt terug vanuit zijn gesprek op 11 mei jl. met de Regionale Ombudsman, o.a. over haar speciale aandachtsgebieden voor de komende periode. 9. Hij meldt voorts gesproken te hebben met de voorzitter van de synode van de PKN o.a. over de positie van de (plaatselijke) Molukse Kerk. De burgemeester en wethouder Blankenberg zoeken het gesprek over de toekomst van het Molukse kerkgebouw.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 10 mei 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 10 mei 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Het college bespreekt de aanwezigheid c.q. vertegenwoordiging bij de verschillende uitnodigingen.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH

    Besluit De agenda wordt besproken. De portefeuillehouder, wethouder Oosterwijk, zal de vergadering bijwonen.

    Document(en)
    • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

     Besluit Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

    • 006. Evaluatie raadsvergadering 12 mei 2016

     Besluit De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

    • 007. Actualiseren lijsten aangenomen moties en toezeggingen

     Besluit De portefeuillehouders leveren hun commentaar op de beide lijsten aan bij de gemeentesecretaris, uiterlijk op 20 mei a.s.

     Document(en)
     • 008. Vaststellen projectsubsidie 2015 Sportraad

      1. de projectsubsidie 2015 van € 11.070,- voor de Sportraad vast te stellen. 2. de bijgaande brief vast te stellen

      Besluit Conform advies besloten..

      Document(en)
     • 009. Eindconcept RVVP Midden-Holland

      1. over het eindconcept van het RVVP een zienswijze in te dienen conform bijgevoegde conceptbrief; 2. de gemeenteraad hierover te informeren door middel van een raadsmemo

      Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat de redactie van de uitgaande brief wordt aangevuld op de onderdelen “Blauwe golf” (inzet concreet maken), “Verbreding A20 tussen Nieuwerkerk en Gouda” (nadrukkelijke ondersteuning van deze aanpak), “Verbinding N210 met Lekdijk” (expliciet benoemen) en “Personenvervoer over Lek” (krachtig ondersteunen).

      Document(en)
     • 010. Begroting GR Jeugdhulp Rijnmond 2017

      De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de begroting van de Samenwerkende Gemeenten Jeugdhulp Rijnmond 2017 en hierbij door middel van het geven van een zienswijze de systematiek van het vlaktaksmodel, zoals eerder is vastgesteld, te bekrachtigen

      Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat een brief waarin de zienswijze wordt verwoord aan de raadsstukken wordt toegevoegd. De financiële paragraaf in het raadsvoorstel wordt redactioneel aangepast.

      Document(en)
     • 011. aanvulling beheerverordening begraafplaatsen 2015

      De Raad voor te stellen om de Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Krimpen aan den IJssel 2016 vast te stellen, waarin de toepassing van de hardheidsclausule voor het omzetten van een algemene graflaag naar particuliere graflaag, juridisch vastgelegd is. Daarnaast zijn de beheerverordening en de nadere regels op diverse punten aangescherpt en is er een toelichting op de beheerverordening aan toegevoegd.

      Besluit Conform advies besloten.

      Document(en)
     • 012. Verrekenen neveninkomsten politieke ambtsdragers

      1. Vast te stellen dat geen verrekening voor neveninkomsten van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hoeft plaats te vinden over verrekeningsjaar 2015.

      Besluit Conform advies besloten.

      Document(en)
     • 013. Inrichting buitenruimte RK-kerk en appartementen

      Met instemming kennis nemen van het inrichtingsplan voor de buitenruimte rond de RK-kerk en het nog te bouwen appartementengebouw aan de Memlinghof

      Besluit Conform advies besloten.

      Document(en)
     • 019. Communicatie

      Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunciatie aangedragen.