17-03-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
17-03-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg meldt, dat hij gesproken heeft met de voorzitter van de Ondernemerskring: er komt een themabijeenkomst over de Participatiewet, in het bijzonder op het punt van werknemers met een arbeidsbeperking, zulks in samenspraak met Promen. 2. Wethouder Oosterwijk meldt, dat het Herzieningsverzoek bij Raad van State betreffende dijkversterkingsplannen ter hoogte van De Krom en Stormpoldervloedbos, is afgewezen. Hij informeert de raad bij raadsmemo. 3. Het college bereidt het bezoek met het college van Capelle aan den IJssel van hedenmiddag voor. 4. Wethouder Boudesteijn doet verslag van de vergadering van de Vervoersautoriteit op 16 maart jl. bij welke gelegenheid hij de belangen voor de verkeersontsluiting van de oostflank van de Rotterdamse regio heeft bepleit. 5. Hij legt de huidige stand van zaken van de casus van de Manage aan het Toepad aan het college voor. Het college ziet een notitie over een vervolgstap tegemoet. 6. Wethouder De Leeuw meldt dat de actuele versie van het MPG gereed is. De stand van zaken in de grondexploitaties heeft geen consequenties voor de Jaarrekening 2014.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 10 maart 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 10 maart 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 17 t/m maandag 23 maart 2015

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam en MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal c.q. metropolitaan verband gehouden.

  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit De gemeentesecretaris geeft een schets van wat op dit moment ondernomen wordt rondom de opening van het nieuwe raadhuis, zowel voor het personeel, als voor de externe relaties.

  • 007. Liquidatie Stadsregio Rotterdam

   1. Kennis te nemen van en akkoord te gaan met het ontwerp Liquidatieplan 2015, het ontwerp Opheffingsplan 2015 en de 2e begrotingswijziging 2015, met inachtneming van enkele kanttekeningen; 2. De Raad voor te stellen om te besluiten conform bijgevoegd raadsvoorstel.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat de redactie van punt 1 van het voorstel wordt aangepast..

   Document(en)
  • 008. Verhogen budget SYnerKri voor culturele programmer

   1. De subsidie aan SYnerKri ten bate van de culturele programmering in de Tuyter vanaf subsidiejaar 2015 te verhogen van € 15.000,- naar € 18.000,-.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Vaststelling Mandaatregeling afdeling Samenleving

   1. Onder gelijktijdige intrekking van de Mandaatregeling afdeling Samenleving 2013 de Mandaatregeling afdeling Samenleving 2015 vast te stellen. 2. De ingangsdatum van de Mandaatregeling afdeling Samenleving 2015 te stellen op 1 januari 2015.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Ingangsdatum aanvulling Verzuimprotocol

   De aanvulling Verzuimprotocol 20017 te laten ingaan op de dag na de bekendmaking en terug te laten werken tot en met 1 december 2014

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)