17-01-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
17-01-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college spreekt uit dat de spreekuren van wethouders in principe gehouden worden op locaties van maatschappelijk nut, zonder commercieel oogpunt. 2. Wethouder Oosterwijk meldt, dat hij op 13 januari jl. een aan B&W gerichte petitie heeft ontvangen over door bewoners ervaren geluidsoverlast van wegverkeer nabij de Van Eycklaan, Treviso en Verbindingsweg. Acties zijn door hem uitgezet richting DCMR en Provincie. De raad wordt geïnformeerd bij Raadsmemo. 3. Hij rapporteert vanuit zijn regulier overleg met de Procesregisseurs Krimpens Sociaal Team over o.a. de ervaren problematiek van nieuwkomers. Afgesproken wordt dat tweejaarlijks een ontvangstavond voor (alle) nieuwkomers wordt georganiseerd. 4. Het college geeft zich rekenschap van de eerste scheidingsresultaten van de nieuwe wijze van afvalinzameling, alsook van haperingen in de systematiek. Er gaat een RIB naar de raad. 5. Wethouder De Leeuw refereert aan de raadsbijeenkomst van 12 januari jl. over de problematiek van de hoofdontsluiting. Er komt een verslag van de griffie, waarna het college aan zet is voor een bestuurlijke reactie. 6. Hij meldt dat in vergadering van 31 januari aan de hand van een discussiestuk van Arjan Bosker gesproken gaat worden over het investeringsprogramma, zoals aangekondigd in de begroting 2017. 7. De burgemeester meldt dat het COA De Stuw als AZC-locatie gaat beëindigen, per 1 april a.s. Aan het gemeentebestuur wordt gevraagd te voorzien in huisvesting van bewoners die nu nog in De Stuw verblijven maar inmiddels wel een status hebben ontvangen. 8. Hij meldt dat de veteranen woonachtig in onze gemeente op 18 januari a.s. op het raadhuis worden ontvangen. Het gemeentebestuur wil een bestendige relatie met de plaatselijke veteranen opbouwen en met hen bezien wat daarvoor nodig is. 9. De secretaris deelt met het college de voorbereidingen die onder handen zijn voor het Koninklijke bezoek op 21 februari a.s.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 10 januari 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er zijn in de komende week geen vergaderingen in MRDH-verband.

  • 005. benoeming trouwambtenaren

   Mevrouw Janneke Margriet van der Linde, De heer Leendert Jacobus Vogelaar en Nicolaas Goezinne per 1 februari 2017 te benoemen tot bezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode van 5 jaar in Krimpen aan den IJssel.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 006. RIB rapportage risicoinventarisatie

   1. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief

   Besluit Conform advies besloten. De redactie van de brief wordt op enkele kleine punten aangepast. Eindredactie: wethouder De Leeuw.

   Document(en)
  • 007. Peer2peer project 2017

   Het Peer2peer project (jongeren ondersteunen jongeren) in 2017 te continueren, inclusief begeleiding door Lvision.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Aanpassing subsidie Stg Ref. Peuterspeelzalen

   1. Akkoord gaan met het verstrekken van een aanvullende subsidie van € 11.273 aan Stichting Reformatorische Peuterspeelzalen i.v.m. de eenverdieners.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Tussenevaluatie Verkeer- en vervoersvisie

   1. In te stemmen met de tussenevaluatie van de verkeer- en vervoersvisie Krimpen aan den IJssel met geactualiseerd uitvoeringsplan en deze ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden (zie bijgevoegd raadsvoorstel).

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat in het raadsvoorstel ook het vaststellen van de evaluatie als beslispunt wordt opgenomen. Zowel voor de tekst van dit voorstel als voor die van de notitie van Goudappel Coffeng doet het college enkele suggesties tot aanpassingen c.q. aanvullingen. Eindredactie: wethouder Oosterwijk.

   Document(en)
  • 010. Indexering gemeenschappelijke regelingen 2018

   1. In te stemmen met een indexeringspercentage van + 0,1 % voor gemeenschappelijke regelingen; 2. In te stemmen met het verzenden van de conceptbrief door de gemeente Capelle aan den IJssel; 3. De conceptbrief tevens te verzenden aan vier gemeenschappelijke regelingen die niet centraal worden aangeschreven; 4. Een aangepaste brief te verzenden naar de GR IJSSELgemeenten; 5. De raad middels een raadsinformatiebrief te informeren.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. aanwijzing toezichthouder

   Te besluiten om: I. de heer P.R. Koppenaal, geboren 6 augustus 1983, aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in; artikel 41 eerste lid sub b van de Drank – en Horecawet; artikel 6.2 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening 2013; artikel 7.1 Havenverordening 2013; artikel 20 Afvalstoffenverordening artikel 34 lid 2 Wet op de Kansspelen artikel 5:11 Algemene Wet Bestuursrecht artikel 27 marktverordening en als toezichthouder en handhaver Openbare Ruimte (Domein 1)

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Nationale Boomfeestdag 2017

   In te stemmen met de plannen voor de invulling van de Nationale Boomfeestdag 2017

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Vragen van de SGP-fractie over de Blijverslening

   De vragen van de SGP-fractie door middel van bijgevoegde brief te beantwoorden.

   Besluit Conform advies besloten. De tekst van de RIB wordt op enkele kleinere punten aangepast. Eindredactie: wethouder Oosterwijk.

   Document(en)
  • 014. Grootschalige vervanging LED verlichting

   1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het voorstel grootschalige vervanging LED verlichting Oud Krimpen en Stormpolder. De raad voor te stellen het krediet van € 827.370 ter beschikking te stellen en de kapitaallasten te dekken uit de reserve afschrijvingen maatschappelijk nut.

   Besluit Aangehouden.

   Document(en)
  • 015. Begrotingswijziging 2 februari 2017

   De wijzigingen binnen de programma's te autoriseren; De raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)