16-10-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
16-10-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Jaarsma informeert het college over haar gesprekken met QuaWonen en de Huurdersvereniging over de totstandkoming van de Prestatieafspraken Wonen 2019. De afspraken moeten uiterlijk in december gereed zijn. 2. Het college beslist om voor het project grote kruising wethouder Timm als projectwethouder aan te wijzen. Tevens beslist het college, op voorstel van wethouder Timm, de portefeuille Volksgezondheid toe te bedelen aan wethouder Jaarsma. 3. Het college memoreert de benoeming van een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting BLICK, de heer J.J. van Loon. 4. Wethouder Timm koppelt terug vanuit het gesprek met de bewoners Ouverturelaan e.o. op 15 oktober over de keuzekaart van alternatieven voor verkeersmaatregelen. Het college gaat nu op basis van de uitkomst daarvan een voorstel aan de raad ter hand nemen. 5. Het college neemt kennis van de geplande interactieve bijeenkomst met de raad over de totstandkoming van een nieuwe Nota Lokale Heffingen, op 15 november. 6. Naar de huidige stand van informatie zijn 70 technische vragen vanuit de raad ingediend naar aanleiding van de begrotingsstukken. Beantwoording g wordt voorzien voor de collegevergadering van 23 oktober.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 9 oktober 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 9 oktober 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen met betrekking tot de uitnodigingen worden op het overzicht vermeld. Het college neemt kennis van de externe activiteiten.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Het college bespreekt de agenda van de vergadering van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van 17 oktober, inzake de inzet van de MRDH in het BO MIRT van 21 november.

  • 005. Presentatie project Djuma

   Paul Berkers en Sjaak Langerveld verzorgen een presentatie

   Besluit De presentatie is uitgesteld vanwege ziekte van de projectleider.

  • 008. Beantwoording vragen SGP over zondagsopenstelling winkels

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Herijking subsidieregeling peuteropvang en VVE

   1. De herijking van de subsidieregeling peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) vast te stellen en per 2019 in laten gaan.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Vragen KB over aanwijzing HIJK als rijksmonument

   door verzending van bijgevoegde raadsinformatiebrief de vragen van Krimpens Belang te beantwoorden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Beantwoording raadsvragen Krimpens Belang

   1. Instemmen met de conceptbrief waarbij de vragen van de fractie Krimpens Belang worden beantwoord; 2. met instemming kennis nemen van de vervroegde aanleg van het parkeerterrein (november in plaats van begin volgend jaar).

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Uitvoeringsprogramma speelruimte 2018-2022

   1. Het uitvoeringsprogramma speelruimte 2019-2022 vast te stellen 2. Het uitvoeringsprogramma speelruimte 2019-2022 ter kennisname aan te bieden aan de Gemeenteraad; 3. De impulsen sporten, spelen en bewegen in de openbare ruimte voor te leggen aan de gemeenteraad met het voorstel om voorrang te verlenen voor impuls 1: free run/calisthenics park.

   Besluit Aangehouden tot de vergadering van 23 oktober, zulks met het oog op de totstandkoming van een dekkingsvoorstel.

   Document(en)
  • 014. Intentieverklaring Regeling combinatiefuncties

   Te besluiten om 1. de intentieverklaring bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022 te ondertekenen. 2. voor 2019 te committeren aan een aanvraag tot deelname van 140%.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 015. Actieprogramma Mantelzorgondersteuning

   1. Het actieprogramma“Doorontwikkeling Mantelzorgondersteuning Krimpen aan de IJssel 2018-2021” vast te stellen. 2. Het actieprogramma ter advisering voor te leggen aan de Adviesraad Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel en het Seniorenplatform.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 016. Vragen Adviesraad Sociaal Domein over GPK

   1. De Adviesraad Sociaal Domein conform concept te beantwoorden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 017. Controleprotocol jaarrekening 2018

   Het controleprotocol aan de raad ter vaststelling aan te bieden

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 019. Communicatie

   Besluit Er vindt op 18 oktober geen persbijeenkomst wel. Wel op 25 oktober, met als onderwerp het Damoclesbeleid.