16-10-2014 - Besluitvoorbereidende Commissie

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Datum:
16-10-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit De opname apparatuur functioneert niet naar behoren. Daarom wordt de audio-opname via de i-pad gemaakt.

 3. 003. Besluitenlijst

  Vaststellen van de besluitenlijsten van de besluitvoorbereidende commissievergaderingen van 11 september 2014 en 18 september 2014.

  Besluit De besluitenlijst van 11 september 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld. In de besluitenlijst van 18 september 2014 wordt bij agendapunt 9 de vraag van de heer Hofstra (VVD) opgenomen of de wethouder voor eind 2014 de toezegging gestalte kan doen opgenomen. De besluitenlijst wordt – met deze wijziging – vervolgens vastgesteld.

  Document(en)
 4. 004. Vaststellen bestemmingsplan Symfonia fase 2

  1. de drie zienswijzen met betrekking tot het ontwerp- bestemmingsplan Symfonia fase 2 ontvankelijk te verklaren; 2. de drie zienswijzen ongegrond te verklaren, zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende Nota Zienswijzen bestemmingsplan Symfonia fase 2; 3. in te stemmen met de aanpassingen in het bestemmingsplan Symfonia fase 2, zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende Nota van Aanpassingen bestemmingsplan Symfonia fase 2; 4. het bestemmingsplan Symfonia fase 2 ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, met inachtneming van de aanpassingen in de toelichting en de verbeelding, zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende Nota van Aanpassingen bestemmingsplan Symfonia fase 2; 5. het bestemmingsplan Symfonia fase 2 met identificatienummer NL. IMRO.0542.BPKLZSymfonia2-va01 digitaal vast te stellen, waarbij de Grootschalige Basiskaart Krimpen aan den IJssel als ondergrond is gebruikt. Tevens wordt de volledige verbeelding van het bestemmingsplan Symfonia fase 2 op papier vastgesteld, zoals opgenomen in een bijlage (artikel 1.2.1 Bro juncto artikel 1.2.3 Bro) 6. de indieners van de zienswijzen in kennis stellen van de besluiten 1 tot en met 5; 7. op grond van artikel 6.12 lid 2 Wro geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit De heer Spek spreekt in namens een aantal van de huidige bewoners van Symfonia 2, waarin hij de bezwaren schetst tegen de huidige voorstellen en aankaart dat er met de belangen van de huidige bewoners te weinig rekening is gehouden, wat impact heeft op de waarde van de woningen. De commissie bespreekt het voorstel vervolgens, waarbij vragen worden gesteld over de gekozen vorm, de ambities op het vlak van duurzaamheid en het verlagen van de epc norm, de onderhandelingen met de NBU en de consequenties indien het voorstel niet tijdens de eerstvolgende raadsvergadering wordt vastgesteld . Er wordt opgemerkt dat de belangenafweging duidelijker in het voorstel verwoord had kunnen worden. Wethouder Blankenberg gaat in op de gestelde vragen en licht de achtergronden voor de gewijzigde voorstellen verder toe. Hij benadrukt daarbij dat de discussie over de epc norm geen onderdeel vormt van het gevraagde besluit. Enkele fracties (SvK, CU, D66) beraden zich nog op hun standpunt. De voorzitter stelt voor om het voorstel als bespreekstuk voor de raadsvergadering te agenderen. Hij constateert verder dat er behoefte bestaat om op een later moment een verdere discussie te voeren over duurzaamheid.

  Document(en)
 5. 005. beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken

  1. Het beleids- en beheerplan civiele kunstwerken 2014-2019 vast te stellen. 2. Een structurele budget verhoging van € 19.000,00 vanaf 2016 ten behoeve van onderhoud kleine civiele kunstwerken.

  Besluit De commissie bespreekt het voorstel en stelt daarbij onder meer vragen over de frequentie van de controles, het laten vervallen van bruggen, de relatie met de kwaliteit van de buitenruimte, de achtergrond van de matige kwaliteit en het al dan niet uitbesteden van de werkzaamheden. De wethouder beantwoordt de vragen. De voorzitter concludeert dat het voorstel op brede steun kan vinden en stelt voor het als hamerstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

  Document(en)
 6. 006. Vaststellen motie-overzicht

  Besluit De commissie adviseert zonder nadere bespreking positief over het voorstel en stemt in met het voorstel van de voorzitter om het als hamerstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

  Document(en)
 7. 007. Afspraken / toezeggingen

  Besluit Naar aanleiding van de vraag van de heer Hofstra (VVD) om een uiterste poging te doen om nog dit jaar een discussiestuk over particulier collectief opdrachtgeverschap aan te leveren geeft wethouder Blankenberg aan de discussie over duurzaamheid te willen clusteren. De afsprakenlijst wordt vervolgens conform voorstel vastgesteld.

  Document(en)
 8. 008. Rondvraag

  Besluit De heer Hofstra (VVD) informeert naar de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de GR jeugdhulp. De heer Moerland geeft als voorzitter van de eerdere commissievergadering waarvan hij voorzitter was aan dat in die vergadering is geconcludeerd dat er geen zienswijze wordt voorbereid . De fractie van de VVD beraadt zich op een eigen initiatief hierin. De heer Bitter (SvK) informeert naar de mogelijkheid tot het aanwijzen van vuurwerkvrije zones ter beperking van de overlast. Wethouder Oosterwijk zegt hierop toe dit onder de aandacht te brengen van de portefeuillehouder en per raadsmemo of raadsinformatiebrief meer informatie te verstrekken.