16-10-2012 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
16-10-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Aanwezig: L.M. Huizer, J.H. Blankenberg, drs. A. Hofstra, A. Prins, mr. A. Boele 1. Wethouder Prins doet mededeling van het verloop van de extra ledenvergadering van de VNG op 12 oktober jl. te Utrecht. 2. Wethouder Prins meldt, dat op 18 oktober a.s. gedeputeerde Govert Veldhuijzen een bezoek brengt aan de Stormpolder. 3. Wethouder Hofstra brengt het college op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de communicatie met betrekking tot het plan voor de nieuwbouw van het Kimpenerwaardcollege. 4. De gemeentesecretaris stelt het college op de hoogte van de voortgang in het project Metropoolregio. Op 19 oktober a.s. komen de 24 gemeentesecretarissen weer bijeen, ter voorbereiding van het Bestuursforum op 12 november a.s. 5. Voorts doet hij verslag van de informatieve bijeenkomst met alle medewerkers van de afdeling Samenleving op 15 oktober jl. over de voorgenomen samenwerking met Capelle aan den IJssel rondom Sociale Zaken.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 9 oktober 2012

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 9 oktober jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht gemeld.

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 16 oktober t/m maandag 22 oktober 2012

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (de burgemeester is afwezig van 19 tot en met 24 oktober a.s.; wethouder Prins neemt waar).

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

  • 006. Herindeling Krimpenerwaard

   1. Kennis te nemen van de brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 oktober 2012.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Afronding inspraakprocedure herstratings- en riole

   1. Gelet op de reacties op het in de inspraak gebrachte ontwerp-herstratings-/rioleringsplan voor de Van Ostadelaan, dit herstratings- en rioleringsplan op enkele punten aan te passen. 2. De inspraakprocedure voor genoemd herstratings- en rioleringsplan af te ronden door vaststelling van het bijgevoegd inspraakrapport en de daarbij horende tekening, waarin de ontvangen reacties zijn becommentarieerd en de aanpassingen zijn verwerkt.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Avvgb omgevingsrecht

   1.De gemeenteraad conform bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit voor te stellen om op grond van artikel 6.5. lid 3 van het Besluit omgevingsrecht aan te wijzen de categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist in het kader van de WABO. 2.Op grond van het bepaalde in artikel 6.12, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening de bevoegdheden tot het vaststellen van een exploitatieplan of het afzien van het vaststellen van een dergelijk plan, een en ander als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 en lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, met betrekking tot een omgevingsvergunning, te delegeren aan het college.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Jongerenproject WMO-WWB

   1 Te besluiten met de pilot Jongerenproject WMO-WWB te starten.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Aanwijzen toezichthouders

   1. de medewerkers dienstverlening B en D van team Dienstverlening van de afdeling Samenleving - voor zover zij zich op grond van de betreffende regelgeving met inkomensvoorziening en fraudebestrijding bezighouden -, op grond van afdeling 5.2 Awb aan te wijzen als toezichthouders Wet Werk en Bijstand (Wwb), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004); 2. de gedetacheerde Sociaal Rechercheur van de gemeente Zuidplas op grond van afdeling 5.2 Awb aan te wijzen als toezichthouder Wet Werk en Bijstand (Wwb), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004); 3. de medewerkers van Investiga aan te wijzen als toezichthouder Wet Werk en Bijstand (Wwb), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004); 4. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 16 oktober 2012; 5. dit besluit bekend te maken door publicatie conform art 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Werkzaamheden ikv het Gebruiksbesluit

   In te stemmen met het beschikbaar stellen van €8.650,- voor het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Trouwen en geregistreerd partnerschap in Krimpen a

   Te besluiten om 1. Het aantal "vaste" huwelijkslocaties uit te breiden met de molen, De Schelvenaer. 2. Het mogelijk maken dat een locatie eenmalig als "huis der gemeente" wordt aangewezen voor de voltrekking van een huwelijk. 4. Het benoemen van, een onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag, te mandateren aan het hoofd van de afdeling Publiekscentrum. 5. De tijden waarop huwelijken voltrokken kunnen worden per 01-01-2013 uit te breiden naar maandag tot en met zaterdag van 09:00 t/m 21:00 uur. 6. Per 01-01-2013 de dinsdagen van 14:00 tot 16:00 uur de IJsselzaal beschikbaar te stellen voor huwelijken tegen een gereduceerd tarief. De raad, volgens bijgaand raadsvoorstel, voor te stellen: 1. De Schelvenaer, Korenmolen 1 te Krimpen aan den IJssel aan te wijzen als “huis der gemeente” voor het voltrekken van huwelijken. 2. Het eenmalig aanwijzen van een locatie tot “huis der gemeente” voor het voltrekken voor huwelijken per 01-01-2013 te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. 3. De voorwaarden voor het eenmalig aanwijzen van een locatie tot “huis der gemeente” vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Training/opleiding voor de medewerk(st)ers van het

   Een bedrag van € 12.000 ex BTW aan te wenden voor de training professionele telefonische communicatie.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)