16-09-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
16-09-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk meldt dat een nieuwe voorzitter van de WMO-adviesraad is aangetreden, de heer Jan Vreeken. 2. Het college refereert aan het 40-jarig bestaan van winkelcentrum De Korf, waaraan op 13 september jl. een festiviteit was gewijd. 3. Het college heeft op 11 september jl. een bezoek gebracht aan de bouwplaats van het Krimpenerwaardcollege en de voortgang van de bouw in ogenschouw genomen. 4. Op 27 september is er Burendag. Het college wil daar actief een bijdrage aan leveren op een nog nader te bepalen wijze. 5. De portefeuillehouders Boudesteijn en De Leeuw organiseren een brainstorm bijeenkomst om te komen tot specifieke afspraken over de wijze van invoering van kostprijs dekkende huren van accommodaties, mede in het licht van voorgenomen investeringen in De Tuyter en Big Bear. 6. De burgemeester koppelt terug vanuit het Bestuursforum MRDH op 10 september jl.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 9 september 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 9 september jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 16 t/m maandag 22 september 2014

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Er vinden de komende week geen vergaderingen in Stadsregionaal verband plaats.

  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit Mede in het licht van hetgeen daarover is besproken tijdens de besluit voorbereidende commissie van 11 september jl., besluit het college een plan te laten maken voor verlichting van het nieuwe raadhuis, dat overigens vanuit het opzicht van duurzaamheid moet harmoniëren met de kenmerken van het nieuwe gebouw.

  • 007. 2e tussenstand begroting 2015

   Besluit Het college neemt kennis van deze tweede tussenstand en maakt afspraken over het proces om te komen tot de uiteindelijke versie van de begroting 2015.

  • 008. Basisdocument BRP en waardedocumenten

   Het basisdocument BRP en waardedocumenten vast te stellen

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Trouwen en partnerschap in de Pannekoe

   1. Het aantal “vaste” huwelijkslocaties uit te breiden door restaurant de Pannenkoe, Cascade 1, tot 1 januari 2016 aan te wijzen als “huis der gemeente” voor het voltrekken van huwelijken.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Derde wijziging legesverordening 2014

   1. Kennis te nemen van bijgevoegd document en de gemeenteraad het raadsvoorstel inclusief de wijzigingsverordening ter bespreking en besluitvorming in de raadsvergadering van 2 oktober a.s. aan te bieden

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Invoering vennootschapsbelasting

   1. In te stemmen met (de inhoud van) het "stappenplan invoering vennootschapsbelasting".

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Definitieve inspectierapportage BAG beheer

   1. Kennis te nemen van de definitieve inspectierapportage BAG beheer; 2. Een afschrift van deze rapportage en bijbehorende declaratie ad. € 5.000, te zenden aan de minister van Infrasructuur en Milieu.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)