16-06-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
16-06-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college machtigt wethouder Blankenberg om stem uit te brengen op de jaarvergadering van de VNG op 18 juni a.s. 2. Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van de fractie van de Stem van Krimpen ten aanzien van P+R voorziening in het centrum. 3. Wethouder Boudesteijn stelt het college op de hoogte van de stand van zaken met de Krimpense infrastructurele projecten in het programma Beter Benutten. Realisering van het voet-fietsveer tussen Capelle en Krimpen blijkt niet mogelijke, gelet op de strikte termijnen voor start uitvoering. Voor het onderdeel P+R wordt vooralsnog een ontheffing qua realiseringstermijn aangevraagd. 4. Wethouder Oosterwijk kondigt aan, dat voor de inrichting van de buitenruimte rondom het nieuwe raadhuis in de komende maand een consultatie van omwonenden en andere betrokkenen plaatsvindt, aan de hand van een planontwerp. Kredietvotering komt na de zomer in de raad aan de orde.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 10 juni 2014.

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 10 juni jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit Er is deze week geen overzicht aangeboden.

 4. 004. Bereikbaarheid

  Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 17 t/m maandag 23 juni 2014

  Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Blankenberg is bereikbaar)

 5. 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

  Besluit Er zijn deze week geen vergaderingen in Stadsregionaal verband

 6. 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

  Besluit De gemeentesecretaris meldt, dat op 17 juni a.s. de Stuurgroep Huisvesting zich buigt over een planontwerp voor de inrichting van de omgeving en meer in het bijzonder over de vraag in welke mate een gebouwde toegangsvoorziening geacht moet worden deel uit te maken van het bouwplan.

 7. 007. Kadernota 2015

  In te stemmen met de kadernota 2015 en deze aan de raad aan te bieden.

  Besluit Het college stelt vast de eindtekst van de Kadernota 2015, waarin verwerkt zijn de beslissingen die genomen zijn tijdens de collegeretraite op 10 juni jl. De Kadernota wordt op 18 juni a.s. naar de raad gezonden.

 8. 008. Aanwijzing leden AB GGD-RR

  Op grond van de GR GGD-RR uit uw midden één lid en één plaatsvervangend lid aan te wijzen voor het algemeen bestuur, te weten: 1. Marco Oosterwijk; 2. Arnold de Leeuw.

  Besluit Conform advies besloten.

 9. 009. Jaarverslagen LZN en LTHG 2013

  1. De jaarverslagen m.b.t. het Lokaal Zorgnetwerk (LZN) en Lokaal Team Huiselijk Geweld (LTHG) 2013 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Beide jaarverslagen middels bijgevoegde raadsinformatiebrief ter informatie aan de gemeenteraad te zenden; 3. Beide jaarverslagen ter kennisname aan de Wmo-adviesraad te zenden.

  Besluit Conform advies besloten.

 10. 010. Technisch Bureau in de Krimpenerwaard

  1. De ontwerpbegroting 2015-2018 voor een ieder ter inzage te leggen. 2. Een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad te verzenden. 3. Vooruitlopend op een mogelijke reactie van de gemeenteraad in beginsel instemmend op de (ontwerp)begroting reageren.

  Besluit Conform advies besloten.

 11. 011. Wet markt en overheid

  1. De gemeenteraad te laten instemmen met de principe-aanwijzing van de genoemde economische activiteiten als algemeen belang-uitzonderingen.

  Besluit Conform advies besloten.

 12. 012. Meicirculaire 2014

  1. Kennis te nemen van de effecten van de meicurculaire 2014 2. De financiële gevolgen voor 2014-2018 te verwerken 3. De raad te informeren over de effecten van de meicirculaire 2014

  Besluit Conform advies besloten.

 13. 013. Afronding inspraakprocedure

  1. Gelet op de reacties op het in de inspraak gebrachte ontwerp-plan voor het vernieuwen van de riolering in en het ophogen en asfalteren van een tweetal gedeeltes van de Nieuwe Tiendweg, te weten tussen Olympiade – Groenendaal en Burgemeester Aalberslaan – Van Ostadelaan, in de aanstaande zomerperiode, dit plan op een enkel punt aan te passen. 2. De inspraakprocedure voor genoemd riolerings- en asfalteringsplan af te ronden door vaststelling van het bijgevoegd inspraakrapport en de daarbij horende tekeningen, waarin de ontvangen reacties van een antwoord zijn voorzien en de aanpassingen zijn verwerkt.

  Besluit Conform advies besloten.

 14. 014. Vaststellen inrichtingsplan omg. Lidl De Brink

  1. In te stemmen met de inhoud van het inspraakrapport inrichtingsplan omgeving Lidl De Brink; 2. Het inrichtingsplan vast te stellen; 3. De insprekers het inspraakrapport toe te sturen.

  Besluit Conform advies besloten.