16-05-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
16-05-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouders Blankenberg koppelt terug vanuit zijn gesprek met Vluchtelingenwerk op 11 mei jl. over tekortschietende maatschappelijke begeleiding in de achterliggende maanden. Afspraken zijn gemaakt over maatregelen om te komen tot verbetering van kwaliteit. 2. Hij doet verslag van zijn gesprek met QuaWonen op 11 mei over de voorbereiding voor hun bod op de Krimpense Woonvisie. 3. Wethouder Oosterwijk meldt de uitkomst van het bewonersoverleg N210 dat hij voerde op 11 mei jl. Tussen inzet college en visie bewoners over aanpak zit geen licht. 4. Hij geeft een update van de vergunning situatie bij IHC. Publicatie van de definitieve vergunning zou, daargelaten de mogelijkheid van zienswijzen, medio juli a.s. kunnen plaatsvinden. 5. Wethouder De Leeuw doet verslag van zijn gesprek met zijn collega van Krimpenerwaard over een plan voor een verbinding tussen de Lekdijk en de N210. Recent verkeersonderzoek bevestigt continuering van de aan het plan ten grondslag liggende gedachte. 6. Hij informeert het college over de zoektocht naar bestuursleden voor de op te richten Stichting Muziekschool.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 9 mei 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 9 mei 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus MRDH

    Besluit De agenda’s worden besproken en de afvaardiging naar de vergaderingen vastgesteld.

    Document(en)
   • 005. Voorbereiden raadsvergadering 18 mei 2017

    Besluit De raadsvergadering wordt voorbereid. Hedenmiddag wordt aan de raad een brief verzonden over de wijze van aanbieding van het raadsvoorstel strekkende tot een aanvullend krediet voor de Kinderboerderij.

    Document(en)
   • 006. Actualiseren lijsten van aangenomen moties en toezeggingen

    Besluit De lijsten worden geactualiseerd. Een RIB daarover gaat hedenmiddag aan de raad verzonden worden.

    Document(en)
    • 007. Jaarverslag Kinderopvang 2016

     1. Het jaarverslag Kinderopvang 2016 vast te stellen. 2. Het jaarverslag 2016 beschikbaar te stellen aan de Inspectie van het Onderwijs door te publiceren op “waarstaatjegemeente.nl”. 3. De raad te informeren over het jaarverslag Kinderopvang 2016 door een raadsinformatiebrief.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 008. Monitor Sociaal Domein 2016

     1. Kennis te nemen van de Monitor Sociaal Domein 2016 2. De raad via de raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 009. Jaarrekening 2016

     1. De ontvangst van het controlerapport afwachten en kennisnemen van de voorlopige bevindingen 2. De jaarstukken 2016 via de auditcommissie aan de raad ter vaststelling aanbieden.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 010. Aandeelhoudersschap Eneco

     1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief

     Besluit Wordt aangehouden.

     Document(en)
    • 016. Beeld van Krimpen

     Besluit Dit punt wordt overgeheveld naar de vertrouwelijke agenda. Het gesprek over de notitie wordt gevoerd in aanwezigheid van Leendert Vermeulen en Wilco Mastenbroek. Afspraken worden gemaakt over enkele vervolgstappen.

     Document(en)
     • 017. Communicatie

      Besluit Er vindt deze week geen persbijeenkomst plaats. De onderwerpen die vanuit deze vergadering met de pers worden gecommuniceerd (agendapunten 7 en 8) komen aan de orde tijdens de persbijeenkomst van 24 mei a.s.