16-04-2015 - Besluitvoorbereidende Commissie

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Datum:
16-04-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  De vergadering vangt aan om 20.00 uur en wordt gehouden in het nieuwe raadhuis. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Moerland.

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit Er zijn geen mededelingen.

 3. 003. Besluitenlijst

  De besluitenlijsten van de besluitvoorbereidende commissievergaderingen van 19 maart 2015 en 26 maart 2015 dienen te worden vastgesteld.

  Besluit De besluitenlijsten van 19 maart 2015 en 26 maart 2015 worden ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
 4. 004. Spreekrecht

  Inwoners, ondernemers en andere betrokkenen kunnen gebruik maken van het spreekrecht. U dient zich hiervoor aan te melden bij de griffier (griffier@krimpenaandenijssel.nl) onder vermelding van naam, contactgegevens en het onderwerp waarover u wenst in te spreken. Aanmelden kan tot 48 uur voor aanvang van de vergadering. Er kan worden ingesproken over onderwerpen die op de commissie-agenda staan, maar ook over andere onderwerpen. De exacte bepalingen rondom het spreekrecht kunt u nalezen in de commissieverordening: http://www.krimpenaandenijssel.nl/public/documenten/verordeningen/Verordening_op_de_raadscommissies.pdf

  Besluit Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht.

 5. 005. Verordening Rekenkamer

  1. De Verordening op de rekenkamer Krimpen aan den IJssel vast te stellen. 2. De Verordening op de rekenkamercommissie Krimpen aan den IJssel 2012 in te trekken.

  Besluit Zonder nadere bespreking in de commissie adviseert de commissie het raadsvoorstel als hamerstuk voor de raadsvergadering van 23 april 2015 te agenderen.

  Document(en)
 6. 006. Programma van Eisen aanbesteding accountant

  Gevraagde beslissing: 1. Het Programma van Eisen voor aanbesteding van de accountantsdiensten voor controle van de jaarrekening vast te stellen. Toelichting: De auditcommissie heeft initiatief genomen tot de aanbesteding van de accountantsdiensten voor controle van de jaarrekening. Het streven is om voor het zomerreces tot besluitvorming hierover over te gaan. De auditcommissie heeft, in samenspraak met de inkoopcoördinator van de gemeente en het afdelingshoofd F&C een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. De controleverordening schrijft voor dat de gemeenteraad dit PvE vaststelt. Het concept is reeds op 9 april in de informatieve commissie besproken.

  Besluit De heer Vogelaar deelt namens de auditcommissie mee dat het raadsvoorstel wordt aangevuld met relevante data. Zonder nadere bespreking in de commissie adviseert de commissie het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 23 april 2015.

  Document(en)
 7. 007. Toezeggingen

  Tijdens de raadsvergadering van 2 april is de lijst van toezeggingen opnieuw vastgesteld. De lijst wordt elke ronde geactualiseerd. Over afhandelingsvoorstellen wordt tijdens de raadsvergadering besloten. De commissie wordt verzocht om betreffende de afhandelingsvoorstellen de raad te adviseren.

  Besluit Mevrouw Jaarsma (SvK) vraagt om toevoeging aan de lijst van de toezegging van wethouder Blankenberg, gedaan in de raadsvergadering van 29 januari 2015, bij agendapunt ‘oplegnotitie mobiliteitstoets Krimpenerwaard College’. Namelijk de toezegging dat aan het eind van het traject er een evaluatie zal plaatsvinden, dus als ook Koagvelden klaar zijn en buitenruimte af is. De heer Bredius (LK) vraagt naar de stand van zaken van de volgende toezeggingen: - De toezegging van Wethouder Boudesteijn inzake de fietsopstelstrook bij Stad en Landschap. Wethouder Boudesteijn deelt de commissie mee dat het kruispunt Nieuwe Tiendweg-Stad en Landschap wordt aangepast bij aanpak van de Nieuwe Tiendweg. - De toezegging van wethouder Blankenberg inzake het onderzoek naar de noodzaak van startersleningen. De heer Vogelaar (SGP) meldt dat hij over deze toezegging in de laatste raadsvergadering een vraag over heeft gesteld en dat Wethouder Blankenberg daarop heeft aangegeven dat hij bij Qua Wonen informeert wanneer dit onderzoek gereed is. - De toezegging van wethouder Oosterwijk naar de alternatieven voor het TBK. De heer Vogelaar (SGP): - Vraagt of de door wethouder De Leeuw toegezegde RIB over garantstellingen bij de jaarrekening verstuurd kan worden. Wethouder de Leeuw zegt toe hiernaar te streven.

  Document(en)
 8. 008. Rondvraag

  Besluit Er zijn geen punten voor de rondvraag.