16-02-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
16-02-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 9 februari 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 9 februari 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus MRDH

    Besluit Er vinden de komende week geen bestuurlijke vergaderingen in metropolitaan verband plaats.

   • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

    Besluit Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

   • 006. Eerste wijziging legesverordening 2016

    1. Kennis te nemen van de wijzigingen in de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2016 en de gemeenteraad het raadsvoorstel inclusief de wijzigingsverordening ter besluitvorming in de raadsvergadering van 31 maart a.s. aan te bieden.

    Besluit Wordt aangehouden.

    Document(en)
   • 007. Discussienota Verbonden Partijen

    1. In te stemmen met de discussienota Verbonden Partijen; 2. In de Informatieve raadscommissie van 10 maart 2016 de discussienota Verbonden Partijen met de Raad te bespreken; 3. De input vanuit de discussie met de Raad te gebruiken voor het opstellen van een definitieve Nota Verbonden Partijen en deze via het gebruikelijke bestuurlijk besluitvormingsproces door de Raad te laten vaststellen.

    Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat enkele tekstuele wijzigingen worden aangebracht en er over de wijze van behandeling in de informatieve commissie nog nader beraad met portefeuillehouder plaatsvindt.

    Document(en)
   • 008. Wet Taaleis

    1. In principe het volgende te besluiten: a) Kosten van taalcursussen niet te vergoeden, conform het principe van de Wet inburgering. b) Klanten goed te informeren over het bestaande aanbod. c) De GR IJsselgemeenten de voor 2016 ter beschikking gestelde middelen voor uitvoeringskosten, te laten gebruiken voor inkoop van taaltoetsen (voor zover nodig). d) Taaltoets af te nemen binnen vier weken na bijstandsintake en binnen vier weken na ontvangst van de uitkomst van de taaltoets belanghebbende hiervan schriftelijk in kennis te stellen. e) Ingangsdatum van dit besluit te bepalen op 1 januari 2016. f) De Wet Taaleis eind 2016 te evalueren. 2. De Adviesraad Sociaal Domein om advies te vragen. 3. Een definitief besluit te nemen na ontvangst van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 009. Loonkostensubsidie

    IJsselgemeenten te informeren over de inzet en omvang van de loonkostensubsidie conform concept brief.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. Vraag artikel 42 PvdA

    1. De vraag artikel 42 van de PvdA fractie conform concept te beantwoorden.

    Besluit Wordt aangehouden.

    Document(en)
   • 014. Communicatie

    Besluit Er komen uit deze vergaderingen geen thema’s voor actieve persvoorlichting.