16-01-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
16-01-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Wethouder De Leeuw meldt, dat hij, samen met zijn collega van de gemeente Krimpenerwaard, op 26 januari voor het provinciaal overlegorgaan voor verkeer- en vervoersaangelegenheden een presentatie houdt over de problematiek en uitdagingen van de Algera-corridor. Op zijn voorstel verklaart het college zich bereid mee te doen in een vervolgonderzoek naar containeroverslag Midden-Holland. Aan de ambtelijke organisatie wordt gevraagd op welke wijze en met welke inbreng in dit onderzoek kan worden geparticipeerd. Wethouder Oosterwijk meldt, dat overeenstemming is bereikt over de aankoop en het beschikbaar komen van de woning Lekdijk 71. Naar huidig inzicht kunnen extra kosten worden opvangen binnen de begroting van het totale herinrichtingsproject. Hij meldt, dat gisteren het project om te komen tot een klimaat- en toekomstbestendig Oud Krimpen van start is gegaan: “Oud Krimpen waterproof”. Het vraagstuk naar de toekomstige bestemming van het voormalige muziekschoolgebouw, wordt in dit project meegenomen. De gemeentesecretaris doet kort verslag van zijn gesprek met zijn Capelse collega over de verdere ontwikkeling van de GR IJsselgemeenten, op 11 januari 2018. De burgemeester kondigt aan, dat hij komende week een voorstel strekkende tot herziening van de APV wil agenderen. Zo dat lukt, kan mogelijk agendering voor de gemeenteraad van deze herziening nog in deze raadsperiode aan de orde zijn.

 2. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d. Er is deze week geen uitnodigingenlijst alleen een overzicht van externe activiteiten.

  Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

  Document(en)
 3. 004. Vergadercyclus MRDH

  Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

 4. 005. Rapport klanttevredenheid afd. SZ IJsselgemeenten

  1. Kennis te nemen van het Rapport klanttevredenheidsonderzoek 2017 van de afdeling Sociale Zaken van IJsselgemeenten; 2. De raad en de Adviesraad Sociaal Domein informeren over de resultaten van het onderzoek door toezending van het rapport.

  Besluit Conform advies besloten. Het hoofd van de afdeling Sociale Zaken zal worden uitgenodigd in het college een toelichting te geven op enkele specifiek voor Krimpoen aan den IJssel afwijkende resultaten.

  Document(en)
 5. 006. Evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd

  1. De gemeenteraad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de uitkomsten van de evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 6. 008. Raadsvragen SGP wachtlijsten verpleeghuisplekken

  1. Kennis te nemen van de vragen van de SGP fractie over wachtlijsten verpleeghuisplekken. 2. De betreffende vragen te beantwoorden conform bijgevoegde RIB. 3. De RIB met beantwoording van de raadsvragen van de SGP fractie d.d. 16 januari 2018 te verzenden naar de Raad.

  Besluit Conform advies besloten. De RIB wordt nog op enkele punten aangepast. Eindredactie: wethouder Oosterwijk.

  Document(en)
 7. 009. Begrotingswijziging 8 februari 2018

  1. de raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen. 2. akkoord te gaan met de wijzigingen die binnen de bevoegdheid van het college vallen.

  Besluit Conform advies besloten. In de begrotingswijziging wordt eveneens verwerkt de bijdrage van onze gemeente aan de verkenningsfase van het project Strategische Visie Krimpenerwaard.

  Document(en)
 8. 016. Communicatie

  Besluit Afspraken worden gemaakt over de onderwerpen en wijze van externe communicatie.