15-11-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
15-11-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college maakt afspraken over de opening van De Tuyter op 26 november a.s. Door de burgemeester zal de nieuwe naam van het ontmoetingscentrum worden onthuld. 2. Wethouder Blankenberg neemt contact op met het bestuur van de Historische Kring over door haar getoonde (en aan de raad gemelde) belangstelling voor benutting van een ruimte in Het Onderdak. 3. Wethouder Blankenberg rapporteert vanuit het DB van de Groenalliantie van 10 november jl. Er is overeenstemming ontstaan over de voorwaarden voor uittreding van de provincie alsmede van de gemeente Alphen aan de Rijn. 4. Afgesproken wordt dat de Midterm review met een korte RIB wordt aangeboden aan de raad. Het is de bedoeling dat de raad "buitenshuis" het gesprek hierover voert, voor welke gelegenheid gericht mensen uit de samenleving worden uitgenodigd. 5. Wethouder Oosterwijk doet verslag van zijn bevindingen als lid van de bestuurlijke werkgroep die de inkoop van jeugdzorg voor de toekomst faciliteert. Op 6 december a.s. volgt daarover en nadere informatie richting college. 6. Aansluitend op het besprokene binnen het college van 8 november jl., besluit het college een kerstboom te plaatsen op het plein van het Raadhuis. Voor de toekomst wordt een actievere participatie met de samenleving gezocht. 7. Het college besluit niet te vergaderen op 27 december 2016 en 3 januari 2017.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 8 november 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 8 november 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er is deze week geen staat van uitnodigingen aangeboden..

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH

   Besluit De agenda wordt besproken. Wethouder Oosterwijk zal de BC EV bijwonen.

   Document(en)
  • 005. Evaluatie raadsvergadering 10 november 2016

   Besluit De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

  • 006. Presentatie Vluchtelingenwerk

   Presentatie over Vluchtelingenwerk door Esther van der Hoeven.

   Besluit Het college voert met mevrouw Van der Hoeven een boeiend gesprek.

  • 007. Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan

   Het Ontwerpbestemmingsplan Stormpolderdijk op 17 november 2016 gedurende 6 weken ter inzage te leggen

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Wet kostenverhaal taakstelling huisvesting vergunn

   1.Te reageren op de internetconsultatie van de Wet kostenverhaal taakstelling huisvesting vergunninghouders conform bijgevoegde tekst.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Ondernemingsplan Promen 2017

   1. Het Ondernemingsplan inclusief begeleidend schrijven middels bijgevoegde raadsinformatiebrief, inclusief uw suggestie tot geen zienswijze, aan te bieden aan de gemeenteraad.

   Besluit Conform advies besloten. Tevens wordt ter kennis van de raad gebracht de door Promen aangereikte informatie over een – als gevolg van recente wetgeving – tegenvallend lage inkomensvoordeel voor de SW sector.

   Document(en)
  • 010. Prestafspraken Havensteder-gem. Krimpen ad IJ 2017

   het activiteitenoverzicht Havensteder 2017 tevens te beschouwen als haar bod 2017 op de Woonvisie gemeente Krimpen aan den IJssel 2009-2030 en als de prestatieafspraken Havensteder-gemeente Krimpen aan den IJssel 2017.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. RIB stand van zaken en heropening Tuyter

   1. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde Raadsinformatiebrief een stand van zaken te geven over de verbouwing van de Tuyter en hen uit te nodigen voor de heropening.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangedragen.