15-08-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
15-08-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. N.a.v. berichtgeving in AD over mogelijke uitwijk van prostitutie naar randgemeenten wordt gediscussieerd over de mogelijkheid om overlast vanuit woningen (prostitutie, hennepkwekerij, woonoverlast) te voorkomen of – indien geconstateerd – aan te pakken door vooraf eisen aan bewoners te stellen of woningen te laten sluiten. De secretaris zal een notitie laten opstellen welke bestuursrechtelijke middelen er nu al zijn en welke andere middelen kunnen worden overwogen. 2. N.a.v. een gesprek met de nieuwe uitbater van de Schelvenaer wil de burgemeester graag een kennismakingsgesprek met iedere nieuwe horecaondernemer. 3. Wethouder Oosterwijk zal begin september Kiskörös bezoeken. 4. Volgende week wordt het college geadviseerd te reageren op een brief van de ANKO over het gemeentelijk beleid t.a.v. thuiskappers. 5. In het project Lekdijk is het gelukt om overeenstemming met bewoners te bereiken over het voorkeursplan. Dat betekent o.a. dat de gemeente een woning verwerft. 6. Het college zal binnenkort worden geïnformeerd over de stand van zaken ten aan zien van het project tuingrond. Vooruitlopend hierop stemt het college in met twee alternatieven naast de mogelijkheid van het kopen, huren of ‘teruggeven’ van tuingrond. 7. Het college wil graag geïnformeerd worden over de verschillende historische ‘vierdagen’ van de gemeente. Daarvoor zal contact met de historische vereniging worden gelegd.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 1 augustus 2017

  Besluit De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er zijn geen overzichten aangeleverd.

  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er vinden geen vergaderingen in Metropolitaan verband plaats.

  • 005. Uitvoering budgetnota

   1. In te stemmen met de wijzigingen van de budgethouders t/m het 3e kwartaal 2017

   Besluit Conform advies besloten

   Document(en)
  • 006. Informatie GR-JR omtrent specialistische jeugdhulp

   1. De gemeenteraad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over voortgang van diverse dossiers rondom specialistische jeugdhulp.

   Besluit Conform advies besloten

   Document(en)
  • 007. Voortgang reorganisatie TBK

   Kennis te nemen van en de raad te informeren over de voortgang van de reorganisatie van het TBK. 2. De 2e begrotingswijziging van het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard in de gemeentebegroting te verwerken en een (incidenteel) bedrag van Euro 202.500,- ten laste van de reserve onvoorzien/voorlopig saldo te brengen.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat het bedrag ten laste van de vrije reserve wordt gebracht.

   Document(en)
  • 008. Aanvraag vergunning tijdelijke verhuur

   Aan QuaWonen met ingang van 15 augustus 2017 een vergunning te verlenen tot het verhuren van enkele woningen op basis van de Leegstandswet.

   Besluit Conform advies besloten

   Document(en)
  • 009. 2e wijziging gemeenschap. reg. Groenalliantie

   1. Het wijzigingsbesluit 2e wijziging gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken vast te stellen; 2. De raad, evenals het college ook formeel deelnemer in de regeling, voor te stellen het wijzigingsbesluit 2e wijziging gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Communicatie

   Besluit Er zijn geen punten waarop actieve communicatie nodig is.