15-05-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
15-05-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw deelt met het college de financiële uitkomsten van de Jaarrekening 2017 en de stand van zaken met de accountantscontrole. 2. Het college ziet onder ogen de ontstane situatie met betrekking tot het dossier-BLICK.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 8 mei 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 8 mei 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Ontwerp-vervoerplannen 2019

   1. de MRDH conform bijgevoegde conceptbrief een reactie te sturen; 2. de raad hierover te informeren door middel van een RIB.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat de zienswijze wordt aangepast: afwijzing verlaging frequentie buslijnen 97 en 98, alsmede bepleiten rechtstreekse verbinding tussen Krimpen en IJssellandziekenhuis. Eindredactie: wethouder De Leeuw.

   Document(en)
  • 006. Inspraak riolerings- en herstratingsplan Langeland

   1. Gelet op de reacties op het in de inspraak gebrachte ontwerpplan voor het vernieuwen van de riolering en het herstraten van de 1e fase van Langeland, dit plan op een aantal punten aan te passen. 2. De inspraakprocedure voor het genoemd ontwerpplan af te ronden door vaststelling van het bijgevoegd inspraakrapport en de daarbij horende tekeningen, waarin/-op alle ontvangen reacties van overwegingen zijn voorzien en de aanpassingen zijn verwerkt.

   Besluit Wordt aangehouden.

   Document(en)
  • 007. Lokaal Team Huiselijk Geweld 2018

   1. In te stemmen met de offerte van het Centrum voor Dienstverlening (CVD). 2. In te stemmen met de offerte van Arosa.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Jaarverslag Basistakenpakket GR GGD RR 2017

   1. Kennis te nemen van het Jaarverslag Basistakenpakket GR GGD – RR 2017; 2. De raad door middel van bijgevoegde brief te informeren.

   Besluit Wordt aangehouden.

   Document(en)
  • 009. Jaarverslag Kinderopvang 2017

   1. Het jaarverslag Kinderopvang 2017 vast te stellen. 2. Het jaarverslag 2017 beschikbaar te stellen aan de Inspectie van het Onderwijs door te publiceren op “waarstaatjegemeente.nl”. 3. De raad te informeren over het jaarverslag Kinderopvang 2017 door een raadsinformatiebrief.

   Besluit Wordt aangehouden.

   Document(en)
  • 010. Vaststelling leerlingprognoses 2018

   1. De leerlingprognose 2018 vast te stellen en komende 2 jaar als uitgangspunt te gebruiken bij onderwijshuisvestingsvraagstukken.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Serviceonderhoud AED's

   Ten behoeve van de AED’s die onderdeel zijn van de 6-minuten-zone in Krimpen aan den IJssel een overeenkomst met PreSafe BV aan te gaan.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 015. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangereikt.