15-05-2014 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
15-05-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit De voorzitter meldt dat de heer Butter afwezig is.

 3. 003. Besluitenlijst

  Besluit De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 004. Kennisgeving coalitieakkoord 2014-2018

   Namens de coalitiepartners presenteert de heer Ruissen (SGP) het akkoord.

   Besluit De heer Ruissen (SGP) presenteert mede namens de fracties van Leefbaar Krimpen, CDA en PvdA het coalitieakkoord. Hij licht daarbij het proces toe en geeft aan dat het voor de SGP fractie belangrijk was om in elk geval één wethouder te laten terugkeren in het college. Met die keuze viel de keuze voor de drie grootste partijen af. Hij benoemt verder de overeenkomsten tussen de coalitiepartners en gaat in op enkele hoofdpunten uit het akkoord. In de daarop volgende discussie uiten de oppositiepartijen hun teleurstelling over het gevolgde proces. Daarnaast worden enkele vragen gesteld over de inhoudelijke punten. De heer Ruissen gaat in een reactie in op een aantal van de vragen. Ook de heer Moerland geeft een korte reactie. Tot slot dient de heer Kamsteeg (ChristenUnie), mede namens de fracties van Stem van Krimpen, D66 en VVD drie moties in. Motie M1 betreft het verloop van het formatieproces. Motie M2 betreft de samenwerking met Capelle en motie M3 betreft de verzelfstandiging van de muziekschool. Na enige discussie stemmen de indieners er mee in de moties tijdens de eerstvolgende raadsvergadering te behandelen.

   Document(en)
   • 005. Benoeming wethouders

    1. Door middel van een stemming te voorzien in de benoeming van wethouders. Voorgedragen worden de heer J.A. Blankenberg (PvdA), de heer G. Boudesteijn (Leefbaar Krimpen), de heer A.J. de Leeuw (CDA), en de heer C.A. Oosterwijk (SGP).

    Besluit Mede namens de fracties van Leefbaar Krimpen, CDA en PvdA beveelt de heer Ruissen (SGP) de heren Oosterwijk (SGP) Boudesteijn (Leefbaar Krimpen), de Leeuw (CDA) en Blankenberg (PvdA) aan als wethouders. Daarbij wordt aanbevolen dat de heren Oosterwijk en Boudesteijn een voltijds benoeming (100%) krijgen, en de heren de Leeuw en Blankenberg een parttime benoeming (70%). Mevrouw Jaarsma (Stem van Krimpen) geeft aan kritisch te zijn over de stijging van de totale formatie. Er wordt vervolgens overgegaan tot stemming, waarbij de heer Kamsteeg en mevrouw van Leeuwen als stembureau worden aangewezen. Er worden 20 stemformulieren ingeleverd, die alle geldig zijn. Er zijn 20 stemmen uitgebracht op de heer Oosterwijk, 11 stemmen op de heer Boudesteijn, 18 stemmen op de heer de Leeuw, 19 stemmen op de heer Blankenberg, 9 stemmen op mevrouw Jaarsma, 2 stemmen op de heer Poelman en 1 stem op de heer Hofstra. Daarmee worden de aanbevolen kandidaten voor de voorgestelde percentages benoemd als wethouder.

    Document(en)
   • 006. Beëdiging wethouders

    De benoemde wethouders leggen in handen van de voorzitter de eed of belofte af.

    Besluit In handen van de voorzitter leggen de heer Oosterwijk (SGP), de heer Boudesteijn (Leefbaar Krimpen) en de heer de Leeuw (CDA) de eed af als wethouder. Vervolgens legt de heer Blankenberg (PvdA) de belofte als wethouder af in handen van de voorzitter.

   • 007. MeerjarenPerspectief Grondexploitaties 2014

    Te besluiten om: 1. Het MeerjarenPerspectief Grondexploitaties 2014 vast te stellen 2. De consequenties te verwerken in de jaarrekening 2013.

    Besluit Zonder nadere bespreking wordt het voorstel aangenomen.

    Document(en)
   • 008. Vragenhalfuur actualiteit

    Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenhalfuur.

   • 009. Afscheid wethouder Hofstra

    Besluit De gemeenteraad neemt afscheid van de heer Hofstra als wethouder. De heer Moerland spreekt hem toe als nestor van de raad. Namens de huidige en voormalige VVD fractie spreekt mevrouw Bac (burgerlid). Tot slot richten de heer Boele, gemeentesecretaris, en de voorzitter een afscheidswoord tot de wethouder. De heer Hofstra bedankt voor de mooie woorden en geeft een terugblik op zijn wethouderschap.