15-03-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
15-03-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg doet verslag van zijn overleg met QuaWonen op 10 maart jl. over de huisvesting van statushouders. Het college wil in ogenschouw nemen zowel de vraag of er – gegeven de omvang van de taakstelling – aanvulling in ons woning bestand nodig is en – in geval van een bevestigend antwoord – waar een zodanige uitbreiding kan worden gevonden. Wethouder Blankenberg is bestuurlijk trekker. 2. Wethouder Boudesteijn koppelt terug vanuit de raadscommissie over de toekomst van het Onderdak. Het college zet in op afstoting van het gebouw aan de huidige huurders en – zo dat niet mogelijk is – verhuur van het gebouw in z’n geheel aan de bestaande stichting. 3. Wethouder Boudesteijn informeert het college over de belangstelling bij de provincie over een R-net route over de N210 richting Capelse Plein. Hij verwacht dat deze ontwikkeling een nieuw licht kan werpen op de discussie van P+R voorzieningen langs dit traject. Nog deze maand zal hij daarover de raad informeren. 4. Op voorstel van wethouder Oosterwijk wordt besloten aan de raad een egrotingswijziging voor te leggen strekkende tot budgetverhoging voor de vergoeding van de (verhoogde) kosten van VOG; raad van 31 maart a.s. 5. Wethouder Oosterwijk rapporteert over de sessie van "De Nieuwe Winkelstraat" op 14 maart jl. Daar is gesproken over kansen en bedreigingen voor de plaatselijke middenstand. Er volgt spoedig een eindrapportage. 6. Het college besluit de bevoegdheid tot het toepassen van de hardheidsclausule met betrekking tot de uitvoering van ruimingen op de begraafplaatsen te mandateren aan wethouder Oosterwijk. 7. Wethouder Oosterwijk meldt dat voor 2017 Krimpen aan den IJssel accent-gemeente wordt voor de Nationale Boomfeestdag. Voorts meldt hij dat hij zich zal beraden op de vraag of het gewenst is onze gemeente te kandideren voor de organisatie van de landelijke Boomfeestdag van 2018. 8. De gemeentesecretaris informeert het college over de ontmoeting van de secretarissen van alle 23 MRDH-gemeenten op 11 maart jl. Gesproken is over de vraag hoe de gemeentelijke organisaties optimaal als een gezamenlijk netwerk in verbinding kunnen zijn met de MRDH-organisatie, met het oog op de grote regionale opgaven. 9. De burgemeester bespreekt met het college de voornemens voor de retraite op 23 en 24 mei a.s..

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 8 maart 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 8 maart 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

   Besluit De burgemeester informeert het college over zijn gesprek van hedenmorgen met een bestuurder van het COA, gericht op de vraag naar de toekomst van De Stuw als opvanglocatie voor vluchtelingen en naar de mogelijkheden voor huisvesting in Krimpen van de huidige gasten in De Stuw zodra die een status hebben ontvangen.

  • 006. Terugkoppeling uit het presidium van 3 maart 2016

   Besluit De burgemeester bespreekt met het college enkele aspecten die hij vanuit het presidium aangereikt kreeg en die de relatie tussen college en raad raken.

  • 007. Vastelling subsidie economische herstructurering E

   1. Akkoord te gaan met de het vaststellingsverzoek zoals vervat in bijgevoegde brief aan de Stadsregio Rotterdam (bijlage 1); 2. Akkoord te gaan met de aan het vaststellingsverzoek gehechte eindrapportage, met daarin het activiteitenverslag, de financiële verantwoording en de begroting/ GREX (bijlage 2) 3. Akkoord te gaan met de ondertekening van de Subsidie uitvoeringsovereenkomst zoals op gesteld door de Stadsregio Rotterdam (bijlage 3)

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Aanmeervoorziening(steiger) Lekdijk 45 C.Heuvelman

   Op grond van de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de gevraagde omgevingsvergunning, conform het bijgevoegde besluit, te verlenen.

   Besluit Wordt aangehouden.

   Document(en)
  • 009. Lokaal Team Huiselijk Geweld 2016 )LTHG 2016'

   1. In te stemmen met de offerte van het Centrum voor Dienstverlening (CVD). 2. In te stemmen met de offerte van Arosa.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Vaststellen subsidie Indigo/Context 2015

   De aan Indigo/Context verleende projectsubsidie 2015 voor het uitvoeren van verschillende activiteiten op het gebied van collectieve preventie, vast te stellen op een bedrag van € 17.967,-.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Verzelfstandiging Binnensport

   1. Het gewijzigde raadsvoorstel inclusief aangepaste kaders inzake verzelfstandiging binnensport aan de raad te sturen ter besluitvorming in de raadsvergadering van 24 maart.

   Besluit Conform advies besloten, met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen.

   Document(en)
  • 012. Verzelfstandiging zwembad

   1. Het gewijzigde raadsvoorstel inclusief aangepaste kaders inzake verzelfstandiging zwembad aan de raad te sturen ter besluitvorming in de raadsvergadering van 24 maart.

   Besluit Conform advies besloten, met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen.

   Document(en)
  • 014. Communicatie

   Besluit Actieve perscommunicatie wordt gezocht met betrekking tot de punten 11 en 12.