15-01-2015 - Besluitvoorbereidende Commissie

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Datum:
15-01-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Tuyter (Nachtegaalstraat 8). De vergadering wordt voorgezeten door de heer Kamsteeg.

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit Op tafel ligt een ingekomen stuk van het gezondheidscentrum. Wethouder Blankenberg geeft aan dat de brief niets nieuws omvat en dat de gemaakte afspraken natuurlijk nagekomen zullen worden.

 3. 003. Besluitenlijst

  De commissie wordt verzocht de besluitenlijst van de besluitvoorbereidende commissie van 27 november 2014 vast te stellen. Eventuele wijzigingsvoorstellen kunnen tot 48 uur voor aanvang worden gestuurd naar de heer van den Eijnden (commissiegriffier).

  Besluit Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

  Document(en)
 4. 004. Spreekrecht

  Inwoners, ondernemers en andere betrokkenen kunnen gebruik maken van het spreekrecht. U dient zich hiervoor aan te melden bij de griffier (griffier@krimpenaandenijssel.nl) onder vermelding van naam, contactgegevens en het onderwerp waarover u wenst in te spreken. Aanmelden kan tot 48 uur voor aanvang van de vergadering. Er kan worden ingesproken over onderwerpen die op de commissie-agenda staan, maar ook over andere onderwerpen. De exacte bepalingen rondom het spreekrecht kunt u nalezen in de commissieverordening: http://www.krimpenaandenijssel.nl/public/documenten/verordeningen/Verordening_op_de_raadscommissies.pdf.

  Besluit De heer Van Zon heeft zich gemeld om in te spreken. Dat gebeurt bij agendapunt 5.

 5. 005. Oplegnotitie mobiliteitstoets KWC

  De gemeenteraad te adviseren om te besluiten om: 1. De oplegnotitie mobiliteitstoets Krimpenerwaard College als aanvulling op en als onderdeel van de toelichting van het bestemmingsplan Krimpenerwaard College vast te stellen. 2. De VVE appartementen Groenendaal en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op de hoogte te stellen van uw besluit.

  Besluit De heer Van Zon spreekt in en verteld dat de VvE teleurgesteld is dat het via via heeft moeten vernemen dat er vanavond een commissievergadering was over dit onderwerp. Verder spreekt hij uit dat de notitie te veel uitgaat van aannames. De commissie vindt het stuk nogal verwarrend. Het is niet duidelijk of er nu wel of geen knip wordt aangebracht. Wethouder Blankenberg geeft aan dat het stuk de vragen beantwoord die de Raad van State gevraagd heeft. De RvS wilde weten of de verkeersveiligheid ook gewaarborgd is als er geen knip wordt aangebracht. Dit heeft blijkbaar bij de commissieleden verwarring veroorzaakt. Het college blijft voornemens de knip aan te brengen. De commissie adviseert om het stuk te agenderen als bespreekstuk voor de raad van 29 januari 2015.

  Document(en)
 6. 006. Verordening Voorzieningenfonds 2015

  De gemeenteraad te adviseren om te besluiten om: 1. De verordening Voorzieningenfonds Krimpen aan den IJssel 2015 vast te stellen. 2. De verordening Voorzieningenfonds 2008 per 1 januari 2015 in te trekken.

  Besluit De commissie is overwegend positief en adviseert om het dossier als hamerstuk te agenderen voor de raad. Wethouder De Leeuw doet de toezegging dat het college m.b.t. de drie decentralisaties het college met kengetallen wil komen en dat de raad hiervan op de hoogte gesteld zal worden.

  Document(en)
 7. 007. Motie D66, Maatregel 50 en 51, Verkeer vervoersvie

  De gemeenteraad te adviseren om te besluiten om: 1. Voor de komende twee jaar bij wijze van proef een bedrag van € 10.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor verkeerseducatie.

  Besluit De commissie is overwegend negatief over de inhoud van het stuk. Het lukt wethouder Boudesteijn niet om de commissie te overtuigen. De commissie adviseert het presidium het stuk niet te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. Wethouder Boudesteijn doet de toezegging dat er een nieuw stuk komt voor de besluitvoorbereidende commissie van 12 of 19 februari 2015.

  Document(en)
 8. 008. Aanpassen verordening raadscommissies

  De gemeenteraad te adviseren om te besluiten om: 1. De verordening op de raadscommissies 2015 vast te stellen. 2. De verordening uit 2011 in te trekken.

  Besluit Na ampel beraad adviseert de commissie het stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 29 januari 2015.

  Document(en)
 9. 009. Afspraken / toezeggingen

  De commissie wordt gevraagd het overzicht van toezeggingen gewijzigd vast te stellen en daarmee de toezeggingen met lijstnummers 48, 66 en 89 (aangaande boa's) samen te voegen en de toezeggingen met lijstnummers 94 (Cruijffcourt) en 101 (beleidsregels participatie) af te handelen. Er kunnen tevens vragen worden gesteld over de overige toezeggingen en nadere voorstellen tot afhandeling worden gedaan.

  Besluit Stem van Krimpen vraagt naar de afdoening van toezegging 94. Wethouder antwoordt dat hier in mei op teruggekomen wordt.

  Document(en)
 10. 010. Motie-overzicht

  De raadscommissie wordt gevraagd de raad te adviseren om te besluiten om moties met lijstnummers 50, 59, 60 en 61 af te handelen. Er kunnen tevens vragen worden gesteld over de overige moties en nadere voorstellen tot afhandeling worden gedaan.

  Besluit Voorzitter meldt dat de motie over het spreekrecht in de raad als afgedaan in de lijst staat. Dat wordt aangepast want de motie wordt in de volgende vergaderronde afgedaan. De heer Moerland verzoekt om de motie vervoersvoorzieningen aan te houden. De heer Luijendijk vraagt naar de stand van zaken omtrent het burgerinitiatief. Wethouder Boudesteijn geeft aan dat de burgemeester hier op terugkomt.

  Document(en)
 11. 011. Rondvraag

  Besluit Er zijn geen vragen.