14-11-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
14-11-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg deelt met het college recent verkregen informatie over de mate waarin senioren in Krimpen aan den IJssel in sociale huurwoningen woningen. Via die informatie kan de conclusie worden getrokken, dat in onze gemeente niet sprake is van een tekort aan sociale huurwoningen. 2. Wethouder De Leeuw meldt de uitkomst van het gesprek met QuaWonen over de mogelijke overdracht van de exploitatie van de ontmoetingscentra in de woonwijken. Wettelijk hebben corporaties niet meer de bevoegdheid om dergelijke voorzieningen in stand te houden. 3. Hij meldt dat de Raad van Toezicht van BLICK binnenkort gesprekken voert met achtereenvolgens de raden van Capelle en Krimpen aan den IJssel. In de Raad van Toezicht zijn overigens binnenkort leden aftredend. 4. De burgemeester meldt, dat hij heeft besloten - wegens drugsgerelateerde activiteiten - een woning te sluiten. Daarmee is het betreden van het pand verboden. 5. De gemeentesecretaris geeft informatie over het programma van workshops en trainingen in het kader van de door het A&O-fonds geïnitieerde “Meester in je werk-week”. De belangstelling voor deelname uit de organisatie is groot.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 7 november 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 7 november 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus MRDH

    Besluit De agenda wordt besproken en de afvaardiging naar deze vergadering geregeld.

    Document(en)
    • 005. Evaluatie raadsvergadering 9 november 2017

     Besluit De vergadering wordt geëvalueerd. Het aangenomen amendement met betrekking tot de fasegewijze afschaffing van de hondenbelasting, vergt een aanpassing van de gemeentelijke belastingverordening, welke deze vergadering aan het college wordt aangeboden.

    • 006. Stand van zaken Organisatie-ontwikkeling

     Wilco Mastenbroek en Leendert Vermeulen geven een toelichting op de stand van zaken van de organisatieontwikkeling(en)

     Besluit De beide collega’s gaan in gesprek met het college over de ontwikkeling van de organisatie.

    • 007. Ontwerp-beleidskaders Windenergie

     1. het ontwerp-beleidskader Windenergie vast te stellen; 2. het ontwerp-beleidskader Windenergie na behandeling in de raad vrij te geven voor inspraak.

     Besluit Conform advies besloten, met inachtneming van enkele ter vergadering aangedragen kleine aanpassingen.

     Document(en)
    • 008. Mandatering van bevoegdheden Leegstandswet

     1. De bevoegdheid voor het verlenen van vergunningen inzake het verhuren van woonruimten als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandwet te mandateren aan de directeur Afdeling Samenleving. 2. De Mandaatregeling 2016 van de Afdeling Samenleving dienovereenkomstig aan te vullen. 3. Het mandaat treedt in werking per 14 november 2017.

     Besluit Conform advies besloten. Het college wil eens per half jaar worden geïnformeerd over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.

     Document(en)
    • 009. Prestatieafspraken SOR-gemeente KadIJ 2018

     het activiteitenoverzicht SOR 2018 tevens beschouwen als haar bod 2018 op de Woonvisie gemeente Krimpen aan den IJssel 2009-2030 en als de prestatieafspraken 2018 SOR-gemeente Krimpen aan den IJssel 2018.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 010. Prestatieafspraken Mooiland-gemeente KadIJ 2018

     het activiteitenoverzicht Mooiland 2018 tevens te beschouwen als haar bod op de Woonvisie gemeente Krimpen aan den IJssel 2009-2030 en als de prestatieafspraken Mooiland-gemeente Krimpen aan den IJssel 2018.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 011. Onderzoeksplan artikel 213a

     Het conceptplan artikel 213a voor te leggen aan de auditcommissie.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 012. Belasting- en tariefvoorstellen 2018

     Te besluiten om 1. De belasting- en tariefvoorstellen 2018, de belastingverordeningen 2018 en het tarievenbesluit 2018 aan de gemeenteraad aan te bieden, ter bespreking en besluitvorming in de raadsvergadering van 14 december 2017.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 016. Communicatie

     Besluit Er zijn vanuit deze vergadering geen onderwerpen van actieve perscommunicatie.