14-10-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
14-10-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg doet terugkoppeling van zijn gesprek op 13 oktober jl. met degenen die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan ten behoeve van de (gewijzigde) afronding van het project Symfonia in Lansingh-Zuid. 2. De gemeentesecretaris meldt dat hij op 7 oktober jl. met de secretarissen van de aan Promen deelnemende gemeenten in gesprek geweest is over de situatie bij het werkvoorzieningsschap en de diverse scenario's voor de toekomst van deze instelling. 3. Op voorstel van de wethouders Boudesteijn en De Leeuw besluit het college tot inschakeling van Exponent, de heer Kim van Wageningen, om – naar analogie van het MPG – te komen tot een transparant en uniform huurprijsbeleid voor het gemeentelijk vastgoed. 4. Het college ziet met voldoening terug op de activiteiten zoals georganiseerd in De Tuyter tijdens de Dag van de Opvoeding op 8 oktober jl. 5. Wethouder De Leeuw informeert het college over de tussenuitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan voor de nieuwbouw van het Krimpenerwaardcollege en wat naar aanleiding daarvan wordt ondernomen. De raad wordt geïnformeerd bij RIB. 6. Wethouder Oosterwijk meldt dat binnen de Verkeersonderneming de voorbereidingen voor Beter Benutten 2 zijn gestart, binnen welk kader hij bijzondere aandacht heeft gevraagd voor de Algeracorridor, mede in relatie tot de ontwikkelingen op het EMK-terrein. 7. De ereburgers hebben in de achterliggende week een bezoek gebracht aan de jumelage gemeente Kiskörös, bij welke gelegenheid een borstbeeld is onthuld van de Nederlandse vertaler van het werk van Sandor Petofi, mevrouw Wallis.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 7 oktober 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 7 oktober jl. wordt, met inachtneming van een kleine aanpassing, vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er is deze week geen staat aangeboden

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 14 t/m maandag 20 oktober 2014

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Er zijn deze week geen vergaderingen in Stadsregionaal verband

  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

  • 007. Concept-begroting 2015

   De raad de begroting 2015 ter vaststelling aanbieden

   Besluit Het college rondt de voorbereidingen van de begroting 2015 af. Het ziet met waardering terug op het achterliggende proces en de ambtelijke ondersteuning daarbij. Op woensdag 15 oktober wordt de begroting gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het college wil, parallel aan de begrotingsdocumenten, een beleidsagenda opstellen en die nog voor het geplande raadsdebat over de begroting, aan de raad aanbieden. Afspraken worden gemaakt om tot een zodanige agenda te komen.

   Document(en)
  • 008. Wijziging inkoopbeleid

   1. In te stemmen met het inkoopbeleid 2014 2. In te stemmen met het aanbestedingen protocol

   Besluit Wordt aangehouden. Er vindt nog enige nadere orientatie plaats op het punt van social return on investment, alsmede de mogelijkheden van inbesteden.

   Document(en)
  • 009. Samenwerkingsovereenkomsten leerplicht

   1. Met de gemeente Capelle aan den IJssel de samenwerkingsovereenkomst Leerplicht aan te gaan. 2. Met de gemeente Capelle aan den IJssel, de Nationale Politie, Eenheid Rotterdam en het Openbaar Ministerie een BOA-convenant te sluiten. 3. Het college van Capelle aan den IJssel mandaat te verlenen om de bevoegdheden die het college toekomen op grond van de leerplicht 1969 zoals nader omschreven in de artikelen 3a, 3b, 15 en 19 van deze wet, uit te oefenen. 4. Het college van Capelle aan den IJssel toestemming te verlenen om ondermandaat te verlenen aan de leerplichtambtenaren die voor hen werkzaam zijn. 5. Het aanwijzingsbesluit, onder voorbehoud van aanwijzing van de leerplichtambtenaren van Krimpen aan den IJssel door het college van Capelle aan de IJssel, conform bijgaand ontwerp vast te stellen. 6. Ondermandaat te verlenen aan de in het aanwijzingsbesluit genoemde leerplichtambtenaren van Capelle aan den IJssel tot uitoefening van de bevoegdheden op grond van de artikelen 3a, 3b, 15 en 19 van de Leerplichtwet 1969, onder voorbehoud van mandaatverlening aan uw college voor de bevoegdheden uit de Leerplichtwet 1969 door het college van Krimpen aan den IJssel. 7. Om de taken van de leerplichtambtenaren, zoals deze zijn opgenomen in het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar, onder eindverantwoordelijkheid te brengen van de gemeente Capelle aan den IJssel als deze leerplichtambtenaren deze taken namens Capelle aan den IJssel uitvoeren. 8. Burgemeester te mandateren om namens het college de samenwerkingsovereenkomst en het BOA-convenant te ondertekenen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Financiële gezondheid woningcorporatie QuaWonen.

   1. Kennis te nemen van de financiële situatie van QuaWonen. 2. Als er een aanleiding is, de raad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de (financiële) situatie van garantstellingen van de gemeente.

   Besluit Wordt aangehouden. De portefeuillehouder financiën zal zich nader beraden op de mogelijkheden om het vraagstuk van de garantstellingen in een breder perspectief te bezien en vervolgens aan de raad te presenteren.

   Document(en)
  • 011. VVE Verbeterplan

   1. In te stemmen met het VVE Verbeterplan Krimpen aan den IJssel. 2. Het uitvoeringsprogramma “Het Jonge Kind 2011-2014” met één jaar te verlengen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Uitbreiding "maatjesproject"

   Aan ContourdeTwern, door toepassing van de hardheidsclausule, een aanvullende projectsubsidie te verlenen van € 6.654,-.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Intentieverklaring JB plein Capelle - Krimpen

   1. In te stemmen met bijgaande intentieverklaring Jeugdbeschermingsplein Capelle - Krimpen. 2. Wethouder Marco Oosterwijk te machtigen deze intentieverklaring te ondertekenen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)