14-08-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
14-08-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Wethouder Timm doet verslag van zijn gesprekken met zowel de ontwikkelaar van winkelcentrum De Korf als de winkeliersvereniging van Crimpenhof, over plannen c.q. voornemens tot vernieuwing van deze winkelcentra. Hij meldt dat de nieuwe wethouders kennis hebben gemaakt met de directie van de Rabobank Krimpenerwaard. Zij zijn geïnformeerd over toekomstplannen van de bank, alsmede over de beschikbaarheid van de bank om te investeren in de maatschappelijke bouwopgave van onze gemeente. Wethouder Jaarsma deelt met het college de stand van zaken in de aanpak van de geluidsproblematiek aanbrug Algerabrug. Zodra het onafhankelijke deskundigen rapport gereed is, treedt zij met wethouder Janson (achtereenvolgens wijkwethouder en portefeuillehouder) in overleg met de aanwonenden over het vervolgtraject. De gemeentesecretaris meldt dat uitnodigingen zijn ontvangen van de colleges van Krimpenerwaard en Zuidplas voor een (kennismakings-)bijeenkomst. Het college gaat daar graag op in. Het college neemt in ogenschouw het nu onder handen zijnde proces van totstandkoming college-werkprogramma, achtereenvolgens meerjarenbegroting 2019-2022. Ingezet wordt op vaststelling van het eerste in de B&W-vergadering van 3 september.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 31 juli 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 31 juli wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Verordening winkelsluiting – Zon- en feestdagen regeling

   Besluit Het college neemt kennis van de ingekomen aanvragen en maakt enkele procesafspraken om tot ordentelijke besluitvorming ter zake te komen.

   Document(en)
   • 006. Vaststelling bestemmingsplan Veld en Beemd 25

    1. Met inachtneming van de beantwoording van de zienswijze van Healthcenter Krimpenerwaard de raad voor te stellen het bestemmingsplan Veld en Beemd 25 (locatie voormalig kantoor QuaWonen) vast te stellen overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel. 2. Hoewel de gemeente niet verplicht is om extra parkeerplaatsen aan te leggen zal het college vrijblijvend onderzoek doen naar het maatschappelijk draagvlak voor de aanleg van ca. 16 parkeerplaatsen aan de Stad en Landschap en naar de daaraan verbonden kosten. De raad zal daar te zijner tijd over worden geïnformeerd.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)