14-06-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
14-06-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw koppelt terug vanuit zijn gesprek met BLICK op 9 juni jl. over een convenant voor de (duurzame) verbouwing van de Kortlandschool. Begin van de uitvoering staat gepland voor komende zomerperiode. 2. Op zijn voorstel besluit het college tot renovatie van de vloer van sporthal De Boog, zulks overeenkomstig de planning zoals opgenomen in de Voorziening groot onderhoud en vervanging. 3. Afgesproken wordt dat wethouder Oosterwijk zich een beeld zal vormen van de plannen van de eigenaar c.q. exploitant van de langs de oever van de Nieuwe Maas afgemeerde “Ark van Noach”, nu een aanvankelijk perspectief voor de toekomst van deze voorziening is gewijzigd. 4. De secretaris stelt het college mondeling op de hoogte van de afwikkeling van het re-integratie proces van voormalig wethouder Lex Hofstra, die recent is gekozen tot wethouder van de gemeente Waddinxveen. 5. Wethouder Blankenberg meldt dat hij op 13 juni jl. met de directie van Promen het gesprek heeft gevoerd over de toekomst van dit bedrijf voor de middellange termijn. Met ieder van de deelnemende gemeenten wordt dezer dagen een dergelijk gesprek gevoerd. 6. Wethouder Oosterwijk ziet terug op de geslaagde raadsleden bijeenkomst op 8 juni jl. te Barendrecht met betrekking tot de MRDH, waar hij een presentatie heeft gegeven over het thema duurzaamheid. 7. Het college ziet terug op een goede ontvangst en geslaagde rondleiding van de jury van de Groencompetitie Entente Florale op 10 juni jl. 8. Wethouder Oosterwijk meldt dat op 13 juni jl. een geslaagd Duurzaamheidscafé in het raadhuis is gehouden. 9. Het college rondt de voorbereidingen voor de Kadernota 2017-2020 af. Het document wordt op 17 juni a.s. aan de raad verzonden. Op 21 juni a.s. wordt er een persbijeenkomst rondom de Kadernota georganiseerd.

 2. 002. Besluitenlijst.

  Besluitenlijst van de vergadering van 6 juni 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 6 juni 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Het college bespreekt de aanwezigheid c.q. vertegenwoordiging bij de verschillende uitnodigingen.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH

    Besluit De agenda´s worden besproken en de afvaardiging naar beide vergaderingen geregeld.

    Document(en)
   • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

    Besluit Er zijn geen bijzonderheden te melden.

   • 006. Evaluatie raadsvergadering 9 juni 2016

    Besluit De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

   • 007. Voorbereiden raadvergadering 14 juni 2016

    Besluit De raadsvergadering wordt voorbereid.

    Document(en)
    • 008. Accountantsverslag 2015

     1. Kennis te nemen van het concept verslag en in te stemmen met de adviezen 2. Het (concept-) verslag ter kennisgeving doen toekomen van de besluitvoorbereidende commissie en de wethouder te machtigen voor de verdere afhandeling

     Besluit Conform advies besloten. Wethouder De Leeuw maakt gewag van het gesprek van de accountant met de Auditcommissie op 7 juni jl. en van de deze week te verwachten dubbele goedkeurende verklaring van de accountants op de jaarrekening 2015.

     Document(en)
    • 009. Meicirculaire 2016

     1. Kennis te nemen van de effecten van de meicirculaire 2016 2. De financiële gevolgen voor 2016-2020 te verwerken via de begrotingswijziging in de raad van 30 juni 2016 3. De raad via een raadsinformatiebrief te informeren over de effecten van de meicirculaire 2016

     Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat de effecten van de hedenmorgen gebleken nadere berekening van de integratie uitkering Sociaal Domein, in het advies wordt meegenomen.

     Document(en)
    • 010. Begrotingswijziging 30 juni 2016

     1. de raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen.

     Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat aan de begrotingswijziging wordt toegevoegd de financiële effecten van de eerste begrotingswijziging 2016 van de GR IJsselgemeenten.

     Document(en)
    • 011. Einde lidmaatschap Commissie bezwaarschriften

     Kennisnemen van de beëindiging van het lidmaatschap van de commissie bezwaarschriften van het raadslid mevroiuw Bac-Engels

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 012. Reactie Rekenkamer minimabeleid

     1. De raad de bestuurlijke reactie op het rekenkamerrapport “Effectiviteit en doelmatigheid van het minimabeleid” conform concept raadsinformatiebrief te sturen. 2. Na de beraadslagingen met de gemeenteraad inzake het rekenkamerrapport in overleg te treden met de Adviesraad Sociaal Domein.

     Besluit Conform advies besloten. Wethouder Blankenberg zoekt het gesprek met de Adviesraad Sociaal Domein over – in eerste instantie – de gang van zaken met betrekking tot haar advies naar aanleiding van het rekenkamerrapport.

     Document(en)
    • 013. 1e fase haalbaarheidsonderzoek Marathon 9 e.v.

     1. Met instemming kennis te nemen van de resultaten van (de eerste fase) van het haalbaarheidsonderzoek naar de transformatie van het voorm. Rabobankgebouw aan de Marathon 9 tot appartementen. 2. Het maatschappelijk draagvlak verder te onderzoeken door het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor inspraak. 3. In te stemmen met de exploitatieovereenkomst waarin de voorwaarden zijn opgenomen voor het verdere planproces waaronder het verhaal van plankosten. 4. De raad door middel van bijgevoegde RIB te informeren over het project en te melden dat hij door middel van de begrotingswijziging in juni wordt gevraagd in te stemmen met de overgang van het project van de groene naar de gele (ontwerp)fase in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties.

     Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat de RIB nog enigermate wordt aangescherpt wat betreft de argumentatie om het voorbereidingskrediet per begrotingswijziging (en niet bij raadsvoorstel) te vragen.

     Document(en)
    • 018. Communicatie

     Besluit Actieve perscommunicatie wordt gezocht over agendapunt 13 (Marathon 9).Tevens wordt op dinsdag 21 juni a.s. een collegebrede persbijeenkomst georganiseerd over de Kadernota 2017-2020.