14-04-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
14-04-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk heeft met zijn collega Boudesteijn op 13 april jl. gesproken met een delegatie van bewoners van de omgeving Onder de Linden over mogelijkheden tot verbetering van de leefomgeving, mede in relatie tot ontwikkelingen in de nabijheid. 2. Hij rapporteert vanuit zijn gesprek op 10 april jl. met de Coöperatie Crimpenhof over de leegstand in het hoofdwinkelcentrum, mede in relatie tot toekomstplannen. Afgesproken wordt dat met de hoofdeigenaar een gesprek wordt gezocht, dat er een gezamenlijk geluid in de media wordt voorbereid en dat er een eigenstandige visie wordt ontwikkeld. De raad wordt geïnformeerd via een RIB. 3. De gemeentesecretaris stelt het college op de hoogte van de uitkomsten van het Strategisch Kernteam van 9 april jl. over de ontwikkeling van de GR IJsselgemeenten. 4. Wethouder Blankenberg meldt, dat hij op 9 april jl. portefeuillehouders overleg Wonen van de Stadsregio Rotterdam heeft gehad, waarin de bestuurlijke overeenkomst in concept is vastgesteld. Het document gaat nu ter fiattering naar de raden. 5. Op zijn voorstel worden afspraken gemaakt over de (wijze van) bekostiging van het ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe raadhuis te houden personeelsfeest op 19 mei a.s. 6. Wethouder De Leeuw meldt dat deze week de aannemersselectie plaatsvindt voor de eerste fase van Prinsessenhof. Ambtelijk is onze gemeente daar bij betrokken. 7. Het college ziet terug op de discussie in commissieverband op 9 april jl. over het referendum vraagstuk. Een voorstel van het college wordt nog voor het zomerreces aan de raad ter vaststelling aangeboden. 8. De burgemeester rapporteert terug vanuit het AB van de Veiligheidsregio op 13 april jl. waarin o.a. de uitkomsten van een pilot over het functioneren van AED in de openbare ruimte aan de orde kwam.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 8 april 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 8 april 2015 wordt vastgesteld, met dien verstande dat bij punt 1.2 in plaats van 21 mei, 21april moet worden gelezen.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 14 t/m maandag 20 april 2015

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam en MRDH

   Besluit Het college bespreekt de agenda’s en regelt de aanwezigheid vanuit onze gemeente.

   Document(en)
   • 006. Voorbereiden Raadsvergadering d.d. 15 april 2015

    Besluit Het college bereidt de vergadering van de raad voor.

    Document(en)
   • 007. Oriëntatie op de stand van zaken ontwikkeling van het huurprijsbeleid m.b.t "De Tuyter"

    Besluit Het college conformeert zich aan de in het document geschetste lijn. Voor De Tuyter zijn nu de te hanteren huurprijzen voor de verschillende categorieën huurders in beeld gekomen. Er wordt een raadsvoorstel voor een verbouwing van De Tuyter voorbereid, bij welke gelegenheid tevens bepaald wordt wat de toekomst van de vrijkomende Big Bear zou moeten zijn

   • 008. Renovatie Rudolfsteinerschool

    1. In te stemmen met het voorstel van het bestuur van de Rudolf Steinerschool om het schoolgebouw aan de Memlingstraat te renoveren, waardoor de levensduur met 20 jaar wordt verlengd. 2. Voor de renovatie een lumpsum van € 260.000,00 aan het schoolbestuur ter beschikking te stellen die is afgeleid van de normvergoeding voor vervangende nieuwbouw en hier een nog op te stellen overeenkomst aan te verbinden.

    Besluit Conform advies besloten. De raad wordt hiervan in kennis gesteld via een RIB.

    Document(en)
   • 009. Plusproducten GGD 2015

    In te stemmen met de offerte voor de uitvoering van de plusproducten voor 2015, te weten Advies uren LZN/Bemoeizorg, Vervuilingscasuïstiek en opleidingstraject Wmo en huiselijk geweld.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. Vaststellen projectsubsidie 2014 BeGRIP-coaching

    De projectsubsidie voor coaching en begeleiding door BeGRIP, in april t/m december 2014, vast te stellen op € 43.945,-

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 011. Sportagenda 2015-2019

    1. De Sportagenda 2015-2019 vast te stellen. 2. De Raad met bijgaand raadsvoorstel voor te stellen om de Sportagenda 2015-2019 vast te stellen. 3. De evaluatie Sportnota 2009-2012 (2012-2014 verlengd ) ter kennisneming voor te leggen aan de Raad. 4. De Sportagenda 2015-2019 ter advies voor te leggen aan de Sportraad, de adviesraad Sociaal Domein en aan het Seniorenplatform.

    Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat op enkele onderdelen nog enige nadere precisering wordt aangebracht.

    Document(en)
   • 012. Lokaal Team Huiselijk Geweld 2015 (LTHG 2015)

    1. In te stemmen met de offerte van het Centrum voor Dienstverlening (CVD). 2. In te stemmen met de offerte van Arosa.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 013. Projectsubsidie Collectieve Preventie GGZ 2015

    Aan Context een projectsubsidie van € 17.967,- te verlenen voor het uitvoeren van verschillende activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van psychische problemen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 014. Begrotingswijziging 23 april 2015

    De raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen.

    Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat bij de budgetautorisatie tevens de financiële consequenties van de sloop c.a. van het pand Populierenlaan 1a worden meegenomen.

    Document(en)
   • 015. Beëindigen huur en slopen Populierenlaan 1a

    1. In te stemmen met de eerdere beëindiging van de huurovereenkomst per 31-3-2015 Populierenlaan 1a. 2. Het semipermanente gebouw te slopen en de openbare ruimte ter plaatse opnieuw in te richten door het inzaaien van gras. 3. Bestaande huurovereenkomsten Ouverturalaan 101 en 103 en Groenendaal 3 blijven ongewijzigd voortbestaan. 4. In te stemmen met de financiële gevolgen van het beëindigen van het huurcontract, de sloop van het gebouw en de herinrichting van de openbare ruimte . 5. De financiële gevolgen aan de raad voor te leggen op 23 april en te verwerken in de begroting.

    Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat de RIB op onderdelen redactioneel wordt aangepast.

    Document(en)