14-04-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
14-04-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Hofstra doet mededeling van de beraadslaging in de raadscommissie over het voorstel voor de tariefstelling van de Muziekschool. De begeleidende tekst in het raadsvoorstel wordt aangepast. 2. De gemeentesecretaris meldt, dat bij rechterlijke uitspraak een streep is gehaald door het plan tot liquidatie van de Stadsregio. De consequenties ervan, mede in het licht van de totstandkoming van de MRDH, worden nu bestudeerd.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 8 april 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 8 april 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 4. 004. Bereikbaarheid

  Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 15 t/m maandag 21 april 2014

  Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Hofstra is bereikbaar)

 5. 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

  Agenda portefeuillehoudersoverleg BOCM d.d. 23 april 2014

  Besluit De agenda wordt besproken. Wethouder Prins zal het overleg bijwonen.

 6. 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

  Besluit Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

 7. 007. Verzoek van Careyn HZ om contractbeëindiging

  Op hun verzoek ingaande 21 april 2014 het gesloten contract met Careyn HZ voor de uitvoering van hulp bij het huishouden te beëindigen.

  Besluit Conform advies besloten.

 8. 008. Vormgeving lokaal loket Sociale Zaken na GR

  1. In te stemmen met de uitgangspunten voor een lokaal loket Sociale Zaken zoals verwoord in de notitie van 13 augustus 2013. 2. Binnen het loket Sociale Zaken te werken op basis van het concept ‘werken op afspraak’. 3. De Raad informeren over de vormgeving van de dienstverlening via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Besluit Conform advies besloten. De tekst van de RIB wordt redactioneel enigszins aangepast.

 9. 009. Samenwerking leerplicht

  1. In te stemmen met intensivering van de samenwerking van de gemeente Krimpen aan den IJssel en de gemeente Capelle aan den IJssel op het gebied van leerplicht. 2. Bijgaande raadsinformatiebrief over de intensivering van de samenwerking van de gemeente Krimpen aan den IJssel en de gemeente Capelle aan den IJssel op het gebied van leerplicht aan te bieden aan de gemeenteraad.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
  • 010. Projectsubsidie aan BeGRIP

   1. Projectsubsidie ad € 49.500,- beschikbaar stellen aan BeGRIP voor coaching, begeleiding en training van gezinnen die zijn vastgelopen.

   Besluit Conform advies besloten.

  • 011. Projectsubsidie Sticht. Actie Stille Armoede 2014

   1. De subsidieaanvraag voor een bijdrage in de kosten van het verstrekken van kerstpakketten af te wijzen, omdat de activiteiten van de aanvrager niet gericht zijn op de gemeente en in de gemeentebegroting 2014 geen middelen zijn opgenomen.

   Besluit Conform advies besloten.

  • 012. Ingebruikgeving grond en water

   1. Akkoord te gaan met het tijdelijk in gebruik geven van gemeentegrond en water aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. 2. De overeenkomst hiertoe met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard te ondertekenen.

   Besluit Conform advies besloten.