14-03-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
14-03-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw rapporteert het college over de gesprekken die hij heeft gevoerd met omwonenden van het Onderdak over de huisvesting in dit gebouw van enkele klaslokalen van het Krimpenerwaardcollege. School en gemeente gaan nu in gezamenlijkheid bezien welke maatregelen ter beperking van overlast kunnen worden genomen. 2. Hij koppelt terug vanuit de vergadering van de Vervoersautoriteit van 7 maart jl. waarin aan de orde kwam een pilot van meerdere gemeenten gericht op strakkere regulering en handhaving van het parkeren van vrachtauto's. Onze gemeente gaat bezien of, en zo ja op welke wijze, bij (de gedachte achter) deze pilot kan worden aangesloten. 3. Wethouder De Leeuw meldt, dat hij door zijn Capelse collega op de hoogte is gesteld van een geschil van de buurgemeente met BLICK over de voorgenomen sluiting van een openbare school in de wijk Schollevaar. 4. Hij stelt het college op de hoogte van de stand van zaken in het project strekkende tot afstoting van reeds door particulieren in gebruik genomen snippergroen. Hedenavond vindt een eerste informatiebijeenkomst plaats met bewoners. 5. Het college bereidt zich voor op haar aandeel in het programma van de Nationale Boomfeestdag, op 22 maart a.s. De commissaris van de Koning zal ook acte de présence geven. 6. Wethouder Oosterwijk deelt met het college ontwikkelingen met betrekking tot (herverdeling van) rijksmiddelen voor bestrijding van onderwijsachterstanden. Het contact hierover wordt gezocht met de VNG, waarbij in gezamenlijkheid met de gemeenten Krimpenerwaard en Alblasserdam wordt opgetrokken. 7. De gemeentesecretaris deelt met het college de uitkomst van het breed ambtelijk beraad op 13 maart jl. over de voltooiing van het project van Riek Bakker en het daarop volgende proces met de raden van de beide Krimpenerwaard-gemeenten. 8. De burgemeester machtigt wethouder Blankenberg om de overeenkomsten met Optisport over het sociaal plan alsmede over de exploitatie-overdracht van het zwembad te ondertekenen.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijsten van de vergaderingen van 28 februari en 7 maart 2017

  Besluit De besluitenlijsten van de vergadering van 28 februari en van 7 maart 2017 worden ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Evaluatie Raadsvergadering 9 maart 2017

   Besluit De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

  • 006. Instandhouding kapitaalgoederen met maatschappelij

   Aan de raad voorstellen om: a. Kennis te nemen van het Integraal beheerplan als theoretisch uitgangspunt voor de investeringen met maatschappelijk nut voor de komende 25 jaar. b. Een krediet van € 4.333.365,- beschikbaar te stellen voor de projecten die in 2017 van start gaan. c. Een (nieuwe) Reserve Hoofdinfrastructuur in te stellen met een plafond van 13 miljoen euro (te bereiken in 2020/2021). d. Een nieuwe (tijdelijke) ‘Reserve Afschrijvingen Kapitaalgoederen met maatschappelijk nut’ in te stellen en die – vanaf 2021 – te ‘vullen’ met het jaarlijkse verschil tussen de ‘geoormerkte’ bedragen (voorheen: ‘stortingen’) voor groot onderhoud en de gerealiseerde kapitaallasten.

   Besluit Conform advies besloten. Het raadsvoorstel ondergaat nog enkele redactionele aanpassingen. Eindredactie: wethouder De Leeuw. Voor de B&W-vergadering van 21 maart a.s. ziet het college een ontwerp voor een RIB tegemoet, waarin het investeringsprogramma uiteen gezet wordt. Bij die gelegenheid zal het college tevens aangeven welke van de investeringen zij graag nog dit jaar opgepakt c.q. gerealiseerd ziet.

   Document(en)
  • 007. Beschut werk

   1. De Adviesraad Sociaal Domein advies te vragen ten aanzien van een voorgenomen besluit om 1. De bij besluit d.d. 3 november 2015 vastgestelde pilot Beschut Werk GR IJsselgemeenten vroegtijdig te beëindigen. 2. De gemeenteraad voor te stellen om met betrekking tot de voorziening beschut werk in de Participatiewet: a. beschut werk open te stellen voor alle personen met een positief advies beschut werk; b. voor de hoeveelheid te realiseren beschut werkplaatsen aan te sluiten bij het bij ministerieel besluit vastgestelde aantal (in 2017 3 plaatsen, in 2018 -cumulatief- 6); c. de mogelijkheid van de voorzieningen loonkostensubsidie, no-risk polis, werkplekaanpassingen en begeleiding open te stellen voor personen met een beschut werkplek; d. In geval het aantal verplichte beschut werkplaatsen (zie onder b.) is gerealiseerd, de voorzieningen zoals deze zijn opgenomen in de re-integratieverordening voor een geïndiceerde kandidaat beschikbaar te stellen en daarbij maatwerk toe te passen; e. deze keuzes vast te leggen door vaststelling van de Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 conform het bijgaande concept, waarin tevens een aantal technische wijzigingen is verwerkt. 3. De uitvoering van beschut werk vooralsnog onder te brengen bij Promen. 4. Het hoofd Sociale Zaken van GR IJsselgemeenten te mandateren om het met Promen af te sluiten contract inzake beschut werk te ondertekenen. 2. Een definitief besluit te nemen na ontvangst van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. KST – Basisteam Complexe Volwassenen Zorg

   1. Binnen het KST een basisteam Complexe Volwassenen Zorg op te richten. 2. Aan de Zellingen en Leliezorggroep een projectsubsidie voor 2017 beschikbaar te stellen voor de inzet van de wijkverpleegkundige voor 6 uur per week voor een totaalbedrag van € 12.300,00. 3. Aan Plicare een projectsubsidie voor 2017 beschikbaar te stellen voor de inzet van de wijkverpleegkundige voor 4 uur per week voor een bedrag van € 8.968,96. 4. De raad middels bijgaande raadsinformatiebrief hierover te informeren.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Communicatie

   Besluit Het college gaat actief de communicatie zoeken over de agendapunten 7 en 8, alsmede over het programma voor de Boomfeestdag op 22 maart a.s.