14-01-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
14-01-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Hofstra doet mededeling van zijn overleg met de Raad van Toezicht van de Bibliotheek aan de IJssel over de toekomst van het bibliotheekwezen in Capelle en Krimpen. 2. Voorts meldt hij de stand van zaken in het overleg met het Krimpenerwaardcollege over de wijze van verdeling van het aanbestedingsvoordeel. 3. Wethouder Prins meldt dat hij gesproken heeft met zijn collega's van Capelle aan den IJssel en Zuidplas over de in voorbereiding zijnde besluitvorming binnen de colleges over de oprichting van de GR IJsselgemeenten. 4. De gemeentesecretaris meldt dat op de website van de Tweede Kamer melding wordt gemaakt van een hoorzitting op 31 januari a.s. over het wetsvoorstel voor herindeling van de Krimpenerwaard. Krimpen aan den IJssel heeft geen uitnodigingen ontvangen. Bij de griffier van de betreffende Kamercommissie wordt nagegaan hoe een en ander precies georganiseerd is.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 7 januari 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 7 januari 2014 wordt vastgesteld, met dien verstande dat de tweede zin van het genotuleerde bij agendapunt 11 vervalt.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d. week 2 januari 2014

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Bereikbaarheid

    Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 14 januari t/m maandag 20 januari 2014

    Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins is bereikbaar)

   • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

    Besluit De gemeentesecretaris doet mededeling over de stand van zaken in het proces om te komen tot een definitief ontwerp. Voorts meldt hij dat bij de sloop van het bestaande gebouw (toch) enig asbest is aangetroffen. Voor de verwijdering ervan worden de geëigende procedures gevolgd.

   • 007. Voorbereiding informatieve commissie 16 januari 2014

    Voorbereiding van het agendapunt Presentatie tussenrapportages voorzieningendiscussie van de informatieve commissie op 16 januari 2014

    Besluit Het college bereidt zich voor op deze commissievergadering. Komende alsook de daarop volgende week komt inhoudelijke discussie over de toekomst van de gemeentelijke voorzieningen in het college aan de orde.

   • 008. Aansluitverordening op de riolering

    De gemeenteraad voor te stellen over te gaan tot de vaststelling van de aansluitverordening op de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 009. Het vaststellen van een subsidieregeling

    Te besluiten om 1.De gemeenteraad voor te stellen om de huidige subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen bij laag gelegen woningen in te trekken. 2. Over te gaan tot toevoeging van een projectsubsidie "7.1 - rioolgerelateerde voorzieningen" aan de Algemene subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2012

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. Asbestbeleid gebouwen/objecte vastgoedportefeuille

    In te stemmen met het asbestbeleid dat betrekking heeft op de gebouwen/objecten die worden beheerd door team Vastgoed, afdeling InV, in de vastgoedportefeuille van de gemeente Krimpen aan den IJssel.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 011. Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

    1. In principe de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond aan te gaan; 2. Het onder beslispunt 1 genoemde principebesluit voor het verlenen van toestemming voor te leggen aan de gemeenteraad; 3. Het conceptraadsvoorstel en -besluit inzake het verlenen van toestemming voor het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen; 4. Het voorstel inzake het verlenen van toestemming voor het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad; 5. Definitief te besluiten de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond aan te gaan na het verkrijgen van toestemming van de gemeenteraad.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 012. Plusprodukten GGD 2014

    In te stemmen met de offertes voor de uitvoering van de plusproducten voor 2014, te weten Lokaal Zorg Netwerk / Lokaal Team Huiselijk Geweld (LZN / LTHG), extra inspecties Kinderopvang en Vervuilingscasuïstiek.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 013. Projectsubsidie “Goed (op)gevoed”

    Aan het CJG “Krimpen aan den IJssel” voor 2014 een subsidie van € 10.000,- te verlenen voor de uitvoering van het project “Goed (op)gevoed”.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 014. Afwijzing subsidieaanvraag digitaalverzetsmonument

    Het betreft hier het opstarten van een website. Geadviseerd wordt de aanvraag af te wijzen. De aanvraag is getoetst aan de ASV 2012. De aanvraag voldoet niet aan de gestelde voorwaarden, t.w. art 8.1a. Hierin staat beschreven dat subsidieverlening geweigerd wordt, indien de activiteiten van de aanvrager niet of niet in overwegende mate gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen of nauwelijks ten goede komen aan de gemeente of haar ingezetenen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 015. Stormschade Comenius College

    1. Aan het bestuur van Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam en omgeving een vergoeding te betalen van € 2.224,98 ter vervanging en herstel van het hekwerk dat beschadigd is tijdens de Storm van 28 oktober 2013.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
    • 016. Situatie onderwijshuisvesting

     Het directeurenoverleg primair en voortgezet onderwijs Krimpen aan den IJssel een brief te sturen waarmee een antwoord wordt gegeven op de door hen ervaren zorgelijke situatie op het gebied van onderwijshuisvesting.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 017. Herbenoeming lid raad van toezicht St. OPOCK

     1. De gemeenteraad voor te stellen de heer mr. E. Schouwstra, geboren 5 november 1967 te Dordrecht, te herbenoemen als lid van de raad van toezicht van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, ingaande 1 januari 2014 en eindigend van rechtswege op 31 december 2017. 2. Kennis te nemen van het feit dat wegens het vervallen de zittingstermijn van 2 leden (E. Brandenburg en R. Hagestein) het aantal leden van de raad van toezicht per 1 januari 2014 is teruggebracht tot het in de statuten bepaalde minimale aantal van 5.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)