13-12-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
13-12-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Vanwege gebrek aan tijd is deze keer geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 6 december 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 6 november 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er zijn in de komende week geen vergaderingen in MRDH-verband.

  • 005. Voorbereiden raadsvergadering 15 december 2016

   Besluit De raadsvergadering wordt voorbereid.

  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Wesley Duits geeft een toelichting over de mogelijkheden tot uitbreiding van de kantoorruimte in het raadhuis

   Besluit Het college neemt kennis van de afwegingen met betrekking tot het huisvestingsaanbod van de Rabobank. Zij ondersteunt de door de organisatie aanbevolen lijn. Nog wel wordt met de Rabobank overlegd over de financiële aspecten van het bod.

  • 007. Problematiek ontsluiting Krimpen aan den IJssel

   Wethouder de Leeuw geeft een presentatie van beleidsdocumenten en inzichten die hierover in de achterliggende tijd zijn verschenen

   Besluit Het college geeft zich rekenschap van dit vraagstuk, in het licht van de talrijke beleidsdocumenten die vanuit meerdere overheden over dit thema zijn aangeboden. De raad wordt geïnformeerd per RIB, gepaard gaand met het aanbod van een mondelinge presentatie.

  • 008. Overzicht risicoanalyse verbonden partijen

   T.b.v. de voorbereidingen door de auditcommissie zijn deze analyses in beeld gebracht. U ontvangt die per mail.

   Besluit Het college kan zich vinden in de vanuit de organisatie aangeboden analyses en risico-scores. Zij worden ter hand gesteld aan de Auditcommissie.

  • 009. Kaderbrief sociale zaken IJsselgemeenten 2017

   1. De kaderbrief 2017 voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening door de GR IJsselgemeenten vast te stellen conform bijgevoegd concept. 2. De GR IJsselgemeenten na vaststelling te informeren door toezending van de brief.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Normen- en toetsingskader 2016

   Het normen- en toetsingskader 2016 ter kennisgeving aan te bieden aan de raad door middel van een raadsinformatiebrief.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Intern controleplan 2016

   Interne controleplan 2016 vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Motie grof vuil minima

   1. De raad conform concept raadsinformatiebrief voor te stellen de motie als afgehandeld te beschouwen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Meer grip op dynamiek Algeracorridor

   Hastig conform de offerte opdracht te verlenen voor het maken van een dynamisch reistijdkompas voor de aangegeven wegtrajecten

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Inzameldagen huishoudelijk afval 2017

   De inzameldagen voor huishoudelijk afval in 2017 vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 015. Verhogen inzamelfrequentie PMD

   De inzamelfrequentie van PMD (Plastic, Metaal en Drankenkartons) met ingang van 1 januari 2017 te verhogen naar 1x per twee weken (was 1x per vier weken).

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 016. Vaststellen uitwerkingsplan blok 4 Prinsessenhof

   1. het uitwerkingsplan Prinsessenhof gebouw 4 ongewijzigd vast te stellen; 2. het uitwerkingsplan op de gebruikelijke wijze te publiceren en gedurende 6 weken terinzage te leggen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 017. Subsidieverlening beheer binnensportaccommodaties

   1. Aan stichting Synerkri een projectsubsidie à € 302.000 exclusief huur en eigenarenbeheer te verlenen ten behoeve van de exploitatie van de binnensportaccommodaties. 2. Stichting Synerkri conform conceptbeschikking te informeren.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 018. Verlening budgetsubsidies 2017

   1. Op grond van de verleningsinformatie en subsidieovereenkomsten over te gaan tot subsidieverlening aan de instellingen. 2. Het ter ondertekening aanbieden van de subsidieovereenkomsten aan de instellingen. 3. Het vaststellen van een nieuwe beleidsregel 5.1 en het aanpassen van de beleidsregels 3.9, 4.0, 4.5 en 5.0. 4. Wijzigingen in de budgetten van de subsidies van programma 4 en het subsidieplafond van beleidsregel 4.5- Opvoed- en opgroeiondersteuning te verwerken via een begrotingswijziging begin 2017.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 019. Erkenningsubsidies 2017

   1. De 13 erkenningsubsidies 2017 gelijk of hoger dan € 5.000,- te verlenen. 2. De 7 instellingen (lager dan € 5.000,-) die een hoger bedrag hebben aangevraagd dan gebruikelijk en/of die met de hardheidsclausule verleend dienen te worden in verband met te laat indienen van de aanvraag de subsidie te verlenen. 3. In te stemmen met de afwijkingen ten aanzien van de bepalingen uit de ASV 2012 en de subsidiecriteria zoals gesteld in het Beleidskader, door toepassing van de hardheidsclausule, conform de beoordelingen in bijlage 2. 4. De volgende subsidiebeleidsregels in te trekken: - 4.1 - Maatschappelijke participatie - preventie 2016 - 4.7 - Maatschappelijke participatie – Preventieve gezondheidszorg 2015 5. Ter vervanging de volgende subsidiebeleidsregels vast te stellen: - 4.1 - Maatschappelijke participatie – preventie 2017 - 4.7 - Maatschappelijke participatie – Preventieve gezondheidszorg 2017 6. Uw besluit (17-1-2012) ten aanzien van het aanvragen van een erkenningsubsidie periode 2013-2016 te verlengen met nogmaals één jaar, t.w. tot en met het subsidiejaar 2018. 7. Werkgroep Molukse Ouderen toe te voegen aan de jaarlijkse erkenningsubsidies.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 020. Beantwoording schriftelijke vragen SGP en LK

   De schriftelijke vragen van de fracties SGP en Leefbaar krimpen te beantwoorden door middel van de bijgevoegde brief

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat de brief aan de raad nog enkele redactionele aanpassingen zal ondergaan. Eindredactie: wethouder Oosterwijk.

   Document(en)
  • 022. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen punten voor actieve perscommunicatie aangedragen.