13-12-2012 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
13-12-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Opening en vaststellen agenda

  Besluit De voorzitter opent de agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit De heer Boudesteijn bedankt namens de fractie van Leefbaar Krimpen de bodedienst voor de ondersteuning. Mevrouw Hofs spreekt waardering uit voor de ouderenzorg, waarin de gemeente uitblinkt. Wethouder Blankenberg deelt mede dat de gemeente een IAU uitkering van ruim € 900.000 krijgt; dit bedrag wordt begin 2013 uitbetaald.

 3. 003. Besluitenlijst van de vergadering van 8 november 2012

  Besluit Op voorstel van raadslid Vogelaar stelt de voorzitter voor om de passage onder agendapunt 6 (Begroting, ongeveer halverwege de tekst bij dit agendapunt) Ten aanzien van Beter Benutten geeft hij aan dat de totale lasten eenmalig 207.000 bedragen en hij dringt aan op aanhouden van de motie tot na de bespreking in de informatiecommissie. te wijzigen in: Ten aanzien van Beter Benutten geeft hij aan dat de totale lasten eenmalig € 270.000 bedragen en hij dringt aan op aanhouden van de motie tot na de bespreking in de informatiecommissie (N.B. Bedrag is met instemming van de gemeenteraad op 13-12-12 gewijzigd van € 207.000 naar € 270.000 op verzoek van raadslid Vogelaar, die constateerde dat het een verspreking betrof). De besluitenlijst wordt vervolgens zonder verdere discussie vastgesteld.

  Document(en)
  • 004. Najaarsnota 2012

   1. De Najaarsnota 2012 vast te stellen. 2. In te stemmen met de financiële gevolgen voor de jaren 2013-2016.

   Besluit De raad bespreekt het voorstel. De heer Vogelaar (SGP) geeft aan dat zijn fractie zich kan vinden in de activering van het bedrag met betrekking tot de N210 en verwacht dit in de volgende bijstelling van het MPG terug te zien. De heer de Leeuw (CDA) informeert wat er met het bedrag voor duurzaamheid gebeurt; dit wordt in zijn beleving al enkele jaren doorgeschoven. Hij krijgt hierop bijval van diverse andere fracties. De heer Neeleman (D66) pleit voor het opnemen van budgetoverhevelingen in de najaarsnota en gaat er vanuit dat er meer inzicht komt in het weerstandsvermogen bij de jaarrekening. De heer Butter (PvdA) ziet graag de voorstellen over de besteding van enkele bestemmingsreserves in het voorjaar tegemoet. Wethouder Prins geeft aan dat de gronden N210 niet terugkomen in het MPG omdat deze niet herontwikkeld worden; wel komt het terug op de balans. Budgetoverheveling is niet relevant bij de najaarsnota, wel bij de jaarrekening. Risico's worden inderdaad bij de jaarrekening aangepast. Wethouder Hofstra vult aan dat op het gebied van duurzaamheid veel gebeurt wat niet of niet onmiddellijk op het budget drukt. Bovendien wordt duurzaamheid steeds meer gemeengoed. De raad stemt vervolgens zonder hoofdelijke stemming in met het voorstel.

   Document(en)
  • 005. Controleprotocol jaarrekening 2012

   1. Het concept-controleprotocol aan de raad ter vaststelling aan te bieden 2. Het normenkader en het toetsingskader aan de raad ter kennisgeving aan te bieden door middel van een raadsinformatiebrief

   Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel.

   Document(en)
  • 006. Trouwen en geregistreerd partnerschap in Krimpen a

   Te besluiten om 1. De Schelvenaer, Korenmolen 1 te Krimpen aan den IJssel aan te wijzen als “huis der gemeente” voor het voltrekken van huwelijken. 2. Het eenmalig aanwijzen van een locatie tot “huis der gemeente” voor het voltrekken voor huwelijken per 01-01-2013 te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. 3. De voorwaarden voor het eenmalig aanwijzen van een locatie tot “huis der gemeente” vast te stellen.

   Besluit De heer Ruissen opent de discussie en geeft aan dat de intentie van het voorstel zijn fractie aanspreekt, en er met die ogen nogmaals is gekeken naar de mogelijkheden voor alternatieve eenmalige locaties, waar de fractie zich in commissieverband kritisch over uitsprak. In de bijlage bij het voorstel mist de fractie voorwaarden over de entourage, en dient hierover amendement A1 in. De overige fracties geven in reactie aan (in meerderheid) de bedoeling van de SGP te waarderen, maar voldoende vertrouwen te hebben in de afweging die het college maakt. Er is dan ook geen verdere steun voor het voorgestelde amendement. De fractie van de ChristenUnie zou overigens graag discussie voeren over het voorafgaan van de burgerlijke plechtigheid aan de kerkelijke. Ook het college raadt amendement A1 af, en stelt de afweging te maken mede indachtig de bedoeling van het voorgestelde amendement. De SGP fractie trekt het amendement hierop in. De raad stemt vervolgens zonder hoofdelijke stemming in met het voorstel.

   Document(en)
  • 007. Afrekening fractiegelden 2010 en 2011.

   De Raad wordt voorgesteld de uitgaven, de wijziging van de reserve en de resterende reserve en daar waar van toepassing de terugvordering van teveel ontvangen bedragen per fractie vast te stellen conform artikel 11 lid 5 van de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2010 van de gemeente Krimpen aan den IJssel, conform het conceptraadsbesluit.

   Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel.

   Document(en)
  • 008. Volwasseneneducatie Rijnmond 2011-2014

   Te besluiten om: 1. het college toestemming te verlenen voor het beëindigen van de gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond 2011- 2014 en het ontbinden van het OLIVER per 1 januari 2013.

   Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel.

   Document(en)
  • 009. Verlenging pilot rkc

   Te besluiten om: 1. De huidige pilot rekenkamercommissie te verlengen tot uiterlijk 31 december 2013 2. De termijn van de huidige leden van de rekenkamercommissieleden te verlengen tot uiterlijk 31 december 2013 3. Een tweede gezamenlijk onderzoek voor beide gemeenten uit te laten voeren door de rekenkamercommissie 4. Een gedeeld evaluatieonderzoek uit te voeren naar de pilot rekenkamercommissie 5. De besluitvorming over de invulling van de rekenkamerfunctie en de bemensing ervan in het najaar van 2013 te plannen.

   Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel.

   Document(en)
  • 010. Belasting- en tariefvoorstellen 2013

   Te besluiten om: 1. De belasting- en tariefvoorstellen 2013 en de belastingverordeningen 2013 conform het ontwerp-besluit vast te stellen.

   Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel.

   Document(en)
  • 011. Nota risicomanagement en weerstandsvermogen

   De Nota risicomanagement en weerstandsvermogen vast te stellen

   Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel.

   Document(en)
  • 012. Kosten herstructurering Promen

   Te besluiten om: 1. voor de herstructureringsmiddelen Promen een voorziening te vormen van € 420.218 ten laste van de post onvoorzien 2012 en de financiële consequenties te verwerken in de najaarsnota 2012.

   Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel.

   Document(en)
  • 013. Begroting 2013 OPOCK

   Te besluiten om: 1. De begroting 2013 van de Stichting OPOCK goed te keuren.

   Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel.

   Document(en)
  • 014. Statutenwijziging en benoeming RvT OPOCK

   Te besluiten om: 1. de nieuwe statuten van de stichting OPOCK goed te keuren. 2. de voordracht van de stichting OPOCK over te nemen om 7 personen te benoemen als leden in de raad van toezicht.

   Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel.

   Document(en)
  • 015. Vragenhalfuur actualiteit

   Besluit Er zijn geen gehonoreerde aanvragen voor het vragenhalfuur Actualiteit.