13-11-2014 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
13-11-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  Besluit De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De leden Snel (CDA) en Neeleman (D66) worden benoemd tot stembureau.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit De heren Bitter en Luijendijk (beiden Stem van Krimpen) en mevrouw Anagni (Leefbaar Krimpen) zijn afwezig. Wethouder Oosterwijk deelt mede dat het eerste team in de Energy Battle goed heeft gepresteerd.

 3. 003. Besluitenlijst

  U wordt verzocht de beslutienlijst van de raadsvergadering van 2 oktober 2014 vast te stellen. Wijzigingsvoorstellen kunt u tot 48 uur van te voren via de griffier indienen.

  Besluit De besluitenlijst van de raadsvergadering van 2 oktober 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
 4. 004. Concept-begroting 2015 (bespreekstuk)

  U wordt gevraagd om te besluiten om: 1. De begroting 2015 vast te stellen; 2. In te stemmen met de meerjarige uitkomsten tot en met het jaar 2018; LET OP: zoals 6 november per raadsmemo aangegeven zijn er wijzigingen in pragraaf i van de begroting.Het gewijzigde onderdeel is bij deze agenda gevoegd. U wordt verzocht om de begroting te behandelen inclusief deze wijziging. De (oorspronkelijke) begroting kunt u inzien via de eerder verspreide versie (op de i-pad) of downloaden via http://www.krimpenaandenijssel.nl/Nieuws-Begroting-2015.

  Besluit De fracties bespreken de begroting 2015 en zijn daarbij positief over de vernieuwde opzet, al zijn de gegevens nu lastig vergelijkbaar en verzoeken enkele fracties ook om meer meetbare gegevens. Ook is er behoefte aan een ruimere voorbereidingstijd en worden er ideeën geopperd om de voorbereiding tevens toegankelijker te maken voor inwoners. Er wordt vanuit alle fracties de vinger gelegd bij de uitdagingen in het Sociaal Domein, waarbij de PvdA fractie verzoekt om een evaluatie in 2015. Wethouder Oosterwijk zegt toe elk kwartaal per raadsinformatiebrief een stand van zaken te geven . Op het verzoek van de SGP fractie om huishoudelijke hulp ook beschikbaar te maken voor mantelzorgers geeft hij aan dit mee te nemen. In reactie op het verzoek van de fractie van Stem van Krimpen om een Sociaal Ombudsman zegt hij toe in het eerste kwartaal 2015 een voorstel te doen. Ook voor de positie van Promen wordt aandacht gevraagd en wordt zorgvuldigheid bij de omvorming benadrukt. De fracties vragen aandacht voor maatregelen om de bereikbaarheid en mobiliteit te verbeteren; op de vraag of het resterende budget uit Beter Benutten 1 beschikbaar blijft, antwoordt wethouder Boudesteijn bevestigend. Wethouder Oosterwijk geeft aan dat de bereikbaarheid in 2015 nader aan de orde komt, en het kwaliteitsplan Openbare Ruimte in het eerste kwartaal wordt aangeboden, en ook de uitvoeringsagenda duurzaamheid aan het begin van het jaar op de agenda staat. De fracties informeren naar de mogelijkheden voor startersleningen en zijn ingenomen met de reactie van wethouder Blankenberg dat deze worden ingesteld voor de iets hogere inkomens die nu tussen wal en schip vallen. Er wordt positief gereageerd op het instellen van wijkwethouders. Er wordt verder onder meer gesproken over duurzaamheidsambities, implementatie drank- en horecawet, omvang en ontwikkeling van de lokale lasten, de ontwikkelingen bij het busstation, de inschatting van risico’s, Werf aan den IJssel, kwaliteit van de dienstverlening en de mogelijkheid van maatwerk en papieren dienstverlening in het digitale tijdperk. Er wordt verder ingegaan op de GR IJselgemeenten, implicaties voor Krimpen indien Oasen elders aangeslagen wordt voor precariobelasting, snellere verstrekking van de omgevingsvergunning, afvalbeleid, het principe van kostprijsdekkende huur, de deelname van de Krimpenerwaardgemeenten in het TBK, de invoering van de mogelijkheid van het lokaal referendum en de invloed op het beleidsplan politie/brandweer. De fractie van D66 dient motie M1 (betreffende verkenning gereguleerde wietteelt) in. In zijn beantwoording geeft wethouder de Leeuw onder meer aan dat de lokale lasten in de gemeente stabiel zijn en de muziekschool onderdeel vormt van de centrumvoorzieningen. Wethouder Blankenberg ontraadt motie M1 en geeft toelichting op de ontwikkelingen bij Promen. Naast de invoering van het wijkwethouderschap wordt ook op andere manieren invulling gegeven aan burgerparticipatie, zoals bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de Prestatieafspraken Wonen. De verwachte stijging van de aanvragen voor bijzondere bijstand worden wellicht gecorrigeerd door de ruimere regeling voor ziektekosten. Wethouder Boudesteijn beaamt dat bereikbaarheid de volle aandacht heeft en geeft toelichting op de pilot met de openingstijden van de brug. Er wordt voorgesteld de raadsinformatiebrief over dit onderwerp te agenderen voor bespreking in de informatieve commissie. Burgemeester Huizer geeft aan dat het college zich niet herkent in het beeld wat over de dienstverlening is geschetst en kondigt het plan omtrent drank en horeca aan voor het einde van het jaar. Aan de inzet van BOA’s wordt gewerkt. De begroting 2015 wordt vervolgens met algemene stemmen aangenomen. Motie M1 wordt afgewezen; de fractie van D66 (1 stem) stemt voor, de overige fracties (17 stemmen) zijn tegen de motie.

  Document(en)
 5. 005. Vaststellen bestemmingsplan Symfonia fase 2 (bespreekstuk)

  De gemeenteraad wordt gevraagd om: 1. de drie zienswijzen met betrekking tot het ontwerp- bestemmingsplan Symfonia fase 2 ontvankelijk te verklaren; 2. de drie zienswijzen ongegrond te verklaren, zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende Nota Zienswijzen bestemmingsplan Symfonia fase 2; 3. in te stemmen met de aanpassingen in het bestemmingsplan Symfonia fase 2, zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende Nota van Aanpassingen bestemmingsplan Symfonia fase 2; 4. het bestemmingsplan Symfonia fase 2 ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, met inachtneming van de aanpassingen in de toelichting en de verbeelding, zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende Nota van Aanpassingen bestemmingsplan Symfonia fase 2; 5. het bestemmingsplan Symfonia fase 2 met identificatienummer NL. IMRO.0542.BPKLZSymfonia2-va01 digitaal vast te stellen, waarbij de Grootschalige Basiskaart Krimpen aan den IJssel als ondergrond is gebruikt. Tevens wordt de volledige verbeelding van het bestemmingsplan Symfonia fase 2 op papier vastgesteld, zoals opgenomen in een bijlage (artikel 1.2.1 Bro juncto artikel 1.2.3 Bro) 6. de indieners van de zienswijzen in kennis stellen van de besluiten 1 tot en met 5; 7. op grond van artikel 6.12 lid 2 Wro geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit De gemeenteraad bespreekt het voorstel, waarbij door diverse fracties wordt stilgestaan bij de in de commissie door bewoners ingebrachte bezwaren. Over het algemeen is er teleurstelling over de versoepeling van de epc-norm. De fractie van Leefbaar Krimpen geeft aan dat andere bewoners hebben aangegeven zich wel in de plannen kunnen vinden. De gemeenteraad stemt vervolgens in met de gevraagde beslissing.

  Document(en)
 6. 006. beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken (hamerstuk)

  De gemeenteraad wordt gevraagd om: 1. Het beleids- en beheerplan civiele kunstwerken 2014-2019 vast te stellen. 2. Een structurele budget verhoging van € 19.000,00 vanaf 2016 ten behoeve van onderhoud kleine civiele kunstwerken.

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

  Document(en)
 7. 007. Benoeming comissiegriffier

  De gemeenteraad wordt gevraagd om te besluiten om: 1. De heer Paulus Felix Johannes van den Eijnden (Paul), geboren op 11 november 1956 te Den Haag en woonachtig te Capelle aan den IJssel van 1 december 2014 tot en met 12 juli 2015 te benoemen als commissiegriffier.

  Besluit De gemeenteraad gaat over tot stemming. Er zijn 18 leden aanwezig. Er worden 18 stemmen uitgebracht, alle 18 geldig en alle 18 op de heer Van den Eijnden, die daarmee is benoemd tot commissiegriffier.

  Document(en)
 8. 008. Raadsbenoemingen Metropoolregio (vereist stemming)

  De gemeenteraad wordt gevraagd om te besluiten om: 1. Door middel van een stemming te voorzien in de benoeming van: a. 1 Lid en 1 plv. lid voor het Algemeen Bestuur b. 2 Leden voor de adviescommissie Vervoersautoriteit c. 2 Leden voor de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat d. 1 Lid en 1 plv. lid voor de rekeningcommissie

  Besluit De gemeenteraad gaat over tot stemming. Er zijn 18 leden aanwezig. Voor A – Algemeen Bestuur zijn 18 stemmen uitgebracht, alle 18 geldig en alle 18 op wethouder Oosterwijk voor lid en alle 18 op wethouder Boudesteijn voor plv. lid. Daarmee is wethouder Oosterwijk benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur en wethouder Boudesteijn tot plv. lid. Voor B – Adviescommissie Vervoersautoriteit zijn 18 stemmen uitgebracht, alle 18 geldig. Er zijn 18 stemmen uitgebracht op de heer Pols (SGP), 17 op de heer Butter (PvdA) en 1 op de heer Van der Ven (LK). Daarmee zijn de heer Pols en de heer Butter benoemd tot lid van de adviescommissie Vervoersautoriteit. Voor C – Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat zijn 18 stemmen uitgebracht, alle 18 geldig. Er zijn 18 stemmen uitgebracht op de heer Derickx (PvdA), 10 op de heer Vogelaar (SGP) en 8 op de heer Neeleman (D66). Daarmee zijn de heer Derickx en de heer Vogelaar benoemd tot lid van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat. Voor D - Rekeningcommissie zijn 18 stemmen uitgebracht, waarvan er 17 geldig zijn. Er zijn 17 stemmen uitgebracht op de heer Neeleman als lid, 3 stemmen op de heer Vogelaar (SGP) als plv. lid en 2 stemmen op de heer Van der Ven (LK) als plv. lid. Daarmee is de heer Neeleman benoemd tot lid van de rekeningcommissie. De vacature voor plv. lid van de rekeningcommissie is niet vervuld.

  Document(en)
 9. 009. Wijziging samenstelling presidium (vereist stemming)

  De gemeenteraad wordt gevraagd om te besluiten om:Te besluiten om: 1.De heer Luijendijk op eigen verzoek en onder dankzegging te ontslaan als lid van het presidium 2.Door middel van een stemming te voorzien in benoeming van presidiumlid ter opvolging van de heer Luijendijk.

  Besluit De gemeenteraad gaat over tot stemming. Er zijn 18 leden aanwezig. Er worden 18 stemmen uitgebracht, waarvan er 16 geldig zijn. Er zijn 13 stemmen uitgebracht op mevrouw Jaarsma (SvK), 1 stem op de heer Neeleman (D66) en 2 stemmen op de heer Van der Ven (LK). Daarmee is mw. Jaarsma benoemd als lid van het presidium.

  Document(en)
 10. 010. Benoeming lid auditcommissie (vereist stemming)

  De gemeenteraad wordt gevraagd om te besluiten om: 1. Door middel van een stemming te voorzien in de benoeming van een lid van de auditcommissie.

  Besluit De gemeenteraad gaat over tot stemming. Er zijn 18 leden aanwezig. Er worden 18 stemmen uitgebracht, alle 18 geldig en alle 18 op de heer Timm, die daarmee is benoemd tot lid van de auditcommissie.

  Document(en)
 11. 011. Vaststellen motie-overzicht (hamerstuk)

  De gemeenteraad wordt gevraagd om te besluiten om: 1. Het motie-overzicht vast te stellen

  Besluit Op verzoek van de heer Neeleman (D66) verschaft wethouder Boudesteijn vóór de volgende raadsvergadering inzicht in wat er nodig is om motie M50 uit te kunnen voeren. Het motie-overzicht wordt vervolgens zonder nadere bespreking vastgesteld.

  Document(en)
 12. 012. Vragenhalfuur actualiteit

  Raadsleden kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering verzoeken indienen voor het vragenhalfuur actualiteit. De voorzitter bepaalt of bespreking wordt toegestaan.

  Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenhalfuur actualiteit.