13-11-2012 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
13-11-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Aanwezig L.M. Huizer, J.H. Blankenberg, drs. A. Hofstra, A. Prins, mr. A. Boele. 1. Wethouder Blankenberg meldt dat er door de Provincie geïnitieerde gesprekken plaatsvinden om te komen tot een fusie van de Recreatieschappen Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen. Het ligt in de rede dat onze gemeente zich voor deze taken blijft oriënteren de oostzijde. 2. Voorts meldt hij dat binnen kaders van het programma Rivierenland binnenkort een convenant tussen Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk en IJsselmonde ter besluitvorming wordt voorgelegd. 3. De gemeentesecretaris meldt dat in de komende vergadering van B&W een presentatie van het onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van het raadshuis wordt gegeven. 4. De burgemeester koppelt terug vanuit het Bestuursforum Metropoolregio, dat op 12 september jl. is gehouden. In gezamenlijkheid is vastgesteld dat het project wordt voortgezet. 5. Het college ziet terug op de raadsvergadering van 8 november jl. waarin de begroting voor 2013 is vastgesteld.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 6 november 2012

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 6 november jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht gemeld.

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 13 november t/m maandag 19 november 2012

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins neemt waar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

  • 006. beantwoording vragen fractie LK over Beter Benutte

   in te stemmen met de verzending van bijgevoegde concept-brief aan de fractie van LK

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Bedieningstijden Algerabrug

   kennis te nemen van het antwoord van Rijkswaterstaat op het verzoek om aanpassing van de bedieningstijden van de Algerabrug

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Najaarsnota 2012

   1. De Najaarsnota 2012 vast te stellen. 2. In te stemmen met de financiële gevolgen voor de jaren 2013-2016.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Uitslagen verkiezingen Tweede Kamerleden

   de uitslagengids Tweede Kamer 2012 en akkoord te gaan met de verstrekking hiervan aan de plaatselijke politieke partijen, collegeleden, raadsleden en burgerleden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Inzet Nieuw Beleid Woonservice 2012-2013

   1.Het niet ingezette budget Nieuw Beleid 2012 ad € 13.000,- voor Woonservice toe te voegen aan het budget voor 2013. 2.Het totale budget 2013 Nieuw Beleid Woonservice (€ 13.000 uit 2012 en € 25.000 uit 2013) beschikbaar te stellen voor de Woonservice activiteiten.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Subsidie Brede School 2011

   De subsidies Brede School 2011 aan Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Capelle-Krimpen vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)