13-10-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
13-10-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Update Sociaal Domein/Informatieveiligheid

  Presentatie inzake de informatieveiligheid binnen het Sociaal Domein door Gert-Jan Ossevoort, Pim de Glas en Tjabel Kruithof

  Besluit Het college neemt kennis van en is content met het gepresenteerde.

 2. 002. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw meldt, dat de kosten voor het onderwijs aan kinderen van nieuwkomers op de Kortlandschool, het beschikbare budget overschrijden. Een begrotingswijziging wordt voorbereid. 2. Het college beslist, in aanmerking nemend de discussie in de besluit voorbereidende commissie van 8 oktober jl., om het voorstel met betrekking tot de kinderboerderij voor dit moment terug te nemen. Er wordt vandaag een raadsmemo verzonden. 3. Wethouder Oosterwijk koppelt terug vanuit het AB van de GR Jeugd, waarin o.a. gesproken is over de mogelijkheden voor dekking van een voorzien tekort op de begroting 2015. Er komt een brief van de GR waarna de raad per RIB wordt geïnformeerd. 4. Hij doet het college mededeling van de voorbereiding van strategische agenda “Kracht van de Krimpenerwaard, die op 9 november a.s. aan de Commissaris van de Koning wordt gepresenteerd. 5. De gemeentesecretaris zegt met de griffie gesproken te hebben over het proces van besluitvorming naar aanleiding van onderzoeken van de Rekenkamer. Afgesproken is dat er een evaluatie komt, meer in het bijzonder gericht op de positie van B&W in dit proces. 6. Hij bespreekt met het college een door hem getroffen regeling met betrekking tot een personeelslid. 7. Wethouder Blankenberg koppelt terug vanuit de vergadering van de Groenalliantie, waar naar voren kwam dat de Provincie gaat treden uit de Groenalliantie, de Provincie af wil van de GZH, en waar tevens de opheffing van het Koepelschap per 1 januari 2016 ter sprake kwam. Er komt een externe adviseur voor onderhandelingen met de Provincie. 8. De burgemeester meldt de stand van zaken met betrekking tot de bejegening van enkele wensen met betrekking tot het interieur en het aanlichten van het Raadhuis. Het college betuigt instemming met haar inzet.

 3. 003. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 6 oktober 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 6 oktober 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 004. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 005. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 13 t/m maandag 19 oktober 2015

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar).

  • 006. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH

   Agenda Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH 16 oktober 2015

   Besluit Het college neemt kennis van de agenda.

   Document(en)
  • 007. Communicatie

   Besluit Er zijn geen punten voor actieve perscommunicatie.

  • 008. Wijziging GR DCMR

   1. In te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond; 2. De raad voor te stellen in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond. Voor het bestuursorgaan Burgemeester: 1. In te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Inventarisatie illegaal gebruik van gemeentegrond

   1. opdracht te geven aan Metafoor Vastgoed en Software BV voor de inventarisatie van illegaal gebruik van gemeentegrond en vastlegging in een rapportage van de resultaten en een advies voor de uitvoering.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Gedragscode integriteit bestuur

   1. Kennis te nemen van raadsvoorstel en concept Gedragscodes college en raad. 2. Afspraken maken over periodieke behandeling van het onderwerp integriteit in het college

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)