13-09-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
13-09-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Boudesteijn meldt dat de werkgroep Kunstzaken wordt beëindigd. Er wordt bezien of voor de toekomst een samenwerking met de Kunstgroep Krimpenerwaard mogelijk is. 2. Wethouder De Leeuw meldt, dat hij op 12 september j.l. in het Besturenoverleg Onderwijs gesproken heeft over o.a. het Convenant Nieuwkomers, alsmede over de ontwikkeling van het leerlingenaantal bij het Krimpenerwaardcollege. 3. Wethouder Oosterwijk meldt, dat hij met de ondernemers Breedveld en Van Os heeft gesproken over beëindiging van wat destijds begon als gebiedsmanagement van de Stormpolder. 4. Hij doet verslag van zijn gesprek met het Hoogheemraadschap over het voornemen van het schap tot overdracht van de wegentaken richting gemeenten. De gemeente wordt uitgenodigd voor een onderzoek naar de consequenties van een en ander. 5. Hij maakt melding van een per heden toegekende subsidie voor geluidsisolatie van woningen. Voorstellen voor besteding daarvan worden voorbereid. 6. Wethouder Blankenberg meldt, dat hij het initiatief neemt om te komen tot een gezamenlijk overleg van alle publieke en particuliere actoren op het terrein van arbeidsmarkt re-integratie, om te komen tot onderlinge afspraken ter bevordering van de uitstroom. 7. De burgemeester en de wethouders Oosterwijk en Blankenberg doen verslag van hun bezoek aan de jumelage gemeente Kiskoros. De burgemeester gaat zich in zijn hoedanigheid van portefeuillehouder een beeld vormen van de mogelijke toekomst van deze stedenband. 8. Het college neemt kennis van het tweede tussenbericht over de totstandkoming van de begroting 2017.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering 30 augustus en 6 september 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 6 september 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen op de uitnodigingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH

    Besluit De agenda wordt besproken. Wethouder Boudesteijn zal de vergadering bijwonen.

    Document(en)
   • 005. Beleidsregels Participatiewet

    1. De beleidsregels aanvullende bijzondere bijstand voor levensonderhoud t.b.v. jongeren van 18 tot 21 jaar definitief vast te stellen; 2. De beleidsregels bekend te maken door publicatie op de Centrale voorziening decentrale regelgeving; 3. De GR IJsselgemeenten en de Adviesraad Sociaal Domein over de vaststelling informeren.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 006. Tijdelijk beleid wijzigingen Participatuewet

    1. De “Tijdelijke beleidsregels voor het verstrekken van een forfaitaire loonkostensubsidie en het verstrekken van loonkostensubsidie voor schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de entreeopleiding, die bij een werkgever in dienst zijn” vast te stellen; 2. De tijdelijke beleidsregels na vaststelling ter kennis brengen van de GR IJsselgemeenten en de Adviesraad Sociaal Domein. 3. De beleidsregels op de gebruikelijke wijze bekend maken.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 007. Evaluatie eerste jaar IJSSELgemeenten

    1. Kennis te nemen van de rapportage van de Holland Consulting Group, de brief van de Ondernemingsraad en de brief van de Directeur van IJSSELgemeenten inzake de evaluatie van het eerste jaar van de gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten; 2. De conclusies en aanbevelingen uit de rapportage van de Holland Consulting Group over te nemen; 3. De gemeentesecretaris te verzoeken om in overleg met de overige deelnemende gemeenten te onderzoeken welke uitvoerings- en bedrijfsvoeringstaken in de nabije toekomst en in welk tempo kunnen worden ondergebracht binnen IJSSELgemeenten en hiervoor een plan van aanpak op te stellen; 4. De Raad via bijgaand concept Raadsinformatiebrief te informeren over het standpunt van het college van burgemeester en wethouders.

    Besluit Conform advies besloten. De RIB krijgt een redactionele aanpassing.

    Document(en)
   • 008. Vaststelling bestemmingsplan Marathon 9

    1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Marathon 9 (locatie voormalige bankgebouw) vast te stellen overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel.

    Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat eveneens expliciet aan de raad wordt gevraagd het betreffende exploitatieplan vast te stellen.

    Document(en)
   • 009. Begrotingswijziging 22 september 2016

    De raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen.

    Besluit Conform advies besloten, met inachtneming van een redactionele aanpassing van de hand van wethouder Oosterwijk bij Programma 7.

    Document(en)
   • 013. Communicatie

    Besluit Actieve perscommunicatie wordt gezocht met betrekking tot de uitvoering van de herbestrating Parkzoom (beantwoording raadsvragen), plan voor uitbreiding parkeerplaatsen langs Lekdijk (verzoek aanwonenden) en de Beleidsregels Participatiewet.