13-09-2012 - Besluitvoorbereidende Commissie

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Datum:
13-09-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

 2. 002. Mededelingen

 3. 003. Vaststellen besluiten lijst van de vergadering van 28 juni 2012

 4. 004. Jaarrekening 2011 OPOCK

  Te besluiten om 1. de raad voor te stellen de jaarrekening 2011 van de Stichting OPOCK goed te keuren. 2. kennis te nemen van de managementrapportage over het eerste kwartaal 2012.

  Document(en)
 5. 005. Gezamenlijke zienswijze Metropoolregio

  1. In te stemmen met de verzending van 1 zienswijze namens de drie bestuursorganen van de gemeente Krimpen aan den IJssel; 2. De concept zienswijze op het zienswijzedocument van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vast te stellen; 3. De Raad en de Burgemeester te verzoeken om de gezamenlijke zienswijze mede namens de Raad en de Burgemeester in te dienen.

  Document(en)
 6. 005. Zienswijze Metropoolregio Rotterdam/Den Haag

 7. 006. Aanpassing Reglement van Orde

 8. 006. Aanpassing RvO

  Te besluiten om: 1. Het Reglement van Orde van de raad gewijzigd vast te stellen, waarmee de incorrecte artikelverwijzing wordt gecorrigeerd.

  Document(en)
 9. 007. herontwikkeling locatie Van Duijvendijk, intrekkin

  . In te trekken het coördinatiebesluit ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening zoals dat op 22 maart 2012 is vastgesteld ten behoeve van de realisatie van het project “Werf aan den IJssel”. Te bepalen dat dit intrekkingbesluit in werking treedt op de dag volgend op die waarop het besluit openbaar bekend is gemaakt.

  Document(en)
  • 008. alg.verklaring van geen bedenkingen omgevingsrecht

   Te besluiten om 1. De gemeenteraad voor te stellen om I. op grond van artikel 6.5. Lid 3 van het Besluit om-gevingsrecht aan te wijzen de categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist in het kader van de WAO. 2.om op grond van het bepaalde in artikel 6.12, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening de be-voegdheden tot het vaststellen van een exploitatieplan of het afzien van het vaststellen van een dergelijk plan, een en ander als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 en lid 2 van de Wet ruimte-lijke ordening, met betrekking tot een omgevingsvergunning, te delegeren aan het college.

   Document(en)
   • 009. Afspraken/toezeggingen

   • 010. Rondvraag