13-05-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
13-05-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg doet verslag van de vergadering van de Commissie Moluks Welzijn van 6 mei jl. over de inrichting van het Molukse kerkplein. 2. Wethouder Hofstra verstrekt informatie over de stand van zaken in de planvorming voor de verbouwing van de bibliotheek in De Tuyter. 3. De burgemeester meldt dat zij de petitie van burgemeesters over een royalere uitvoering van het kinderpardon heeft medeondertekend.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijsten van de vergaderingen van 29 april en 6 mei 2014

  Besluit De besluitenlijsten van de vergadering van 29 april 2014 en van 6 mei 2014 worden ongewijzigd vastgesteld.

 3. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit Er zijn deze week geen uitnodigingen ontvangen.

 4. 004. Bereikbaarheid

  Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 13 t/m maandag 19 mei 2014

  Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Blankenberg is bereikbaar)

 5. 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

  PHO Verkeer en Vervoer 14 mei 2014 en PHO GROM 15 mei 2014

  Besluit De agenda’s van de beide portefeuillehouders overleggen worden doorgesproken. Het GROM-overleg wordt bijgewoond door wethouderf Blankenberg.

 6. 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

  Besluit Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

 7. 007. Jaarstukken en conceptaccountantsverslag

  1. Kennisnemen van het resultaat van de jaarrekening over het jaar 2013 2. De ontvangst van het definitieve accountantsverslag afwachten en kennisnemen van de eerste bevindingen 3. De jaarstukken 2013 ter vaststelling aanbieden aan de auditcommissie en de raad

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 8. 008. Accountantsverslag 2013

  1. De ontvangst van het controlerapport afwachten en kennisnemen van de bevindingen

  Besluit Conform advies besloten.

 9. 009. Uitvoeren asbestinventarisatie

  Voor de asbestinventarisatie € 16.275,-- aan te wenden ten laste van nieuw beleid

  Besluit Conform advies besloten.

 10. 010. Voorontwerp bestemmingsplan Symfonia fase 2

  1.In te stemmen met de inhoud van het voorontwerp bestemmingsplan Symfonia fase 2; 2.Het wettelijk overleg en de inspraakprocedure voor dit voorontwerp plan te starten; 3.Het plan op de gebruikelijke wijze bekend te maken.

  Besluit Conform advies besloten.

 11. 011. Europese aanbesteding Drukwerk

  De Europese aanbesteding Drukwerk te publiceren

  Besluit Conform advies besloten.

 12. 012. Nederland Schoon Kenniscentrum Zwerfafval

  1. In te stemmen met de overeenkomst betreffende deelname aan ‘Gemeente Schoon kenniscentrum zwerfafval’ tussen gemeente Krimpen aan den IJssel en Gemeente Schoon (Rijkswaterstaat) 2. De onder punt 1 genoemde overeenkomst aan te gaan voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 en wethouder Prins te machtigen deze overeenkomst namens het college te tekenen.

  Besluit Conform advies besloten.

 13. 013. Begroting GR GGD-RR 2015

  1. De bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad te verzenden; 2. De begroting GR GGD-RR 2015 gedurende 6 weken ter inzage te leggen voor inwoners van Krimpen aan den IJssel; 3. Het jaarverslag 2013 van de GR GGD-RR ter informatie aan de raad te sturen.

  Besluit Conform advies besloten.

 14. 014. Regeling gegevensverstrekking BRP 2014

  1. De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Krimpen aan den IJssel 2014 ter vaststelling door te geleiden naar de gemeenteraad. 2. De Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Krimpen aan den IJssel vast te stellen.

  Besluit Conform advies besloten.

 15. 015. Verordening gegevensverstrekking BRP 2014

  1. De raad voor te stellen de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Krimpen aan den IJssel 2014 vast te stellen.

  Besluit Conform advies besloten.

 16. 016. Regeling briefadres

  Om een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot de aangifte van een briefadres om het oneigenlijk gebruik van het briefadres tegen te gaan.

  Besluit Conform advies besloten.

 17. 017. Vervanging gemeentesecretaris

  met ingang van 13 mei 2014 aan te wijzen plaatsvervanger van de gemeentesecretaris 1. de heer A.E. Bosker als eerste loco-secretaris 2. de heer B. Karman als tweede loco-secretaris 3. de heer T.J. Kruithof als derde loco-secretaris

  Besluit Conform advies besloten.