13-03-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
13-03-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw meldt dat gedeputeerde mevrouw Jeannette Baljeu op 16 maart een bezoek brengt aan de Krimpenerwaard, mede ter oriëntatie op haar rol in het traject voor de Strategische Visie Krimpenerwaard. Zij wordt ontvangen en begeleid door de portefeuillehouders van Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel. 2. Wethouder De Leeuw meldt, dat in samenspraak met de Scouting nu een ligplaats is gevonden voor het schip De Bornrif: nabij het Stormpoldervloedbos. 3. Op voorstel van wethouder De Leeuw stemt het college in met een RIB over het onderwerp Cyclus. Hedenmiddag gaat deze naar de raad. Het voorstel staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 maart a.s. 4. Wethouder Oosterwijk meldt dat hij de raad bij raadsmemo op de hoogte heeft gesteld van de informatie over subsidiemogelijkheden voor wifi spots. 5. De gemeentesecretaris attendeert het college op een door het provinciebestuur aangekondigde roadshow, met het oog op het inwerken van de nieuwe raad. 6. De burgemeester doet terugkoppeling van zijn gesprek dat hij heeft gevoerd met de directeur-bestuurder van het IJsselland-ziekenhuis. 7. Het college bereidt de vergaring van de gemeenteraad van komende donderdag voor.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 6 maart 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 6 maart 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

  • 005. Voorstel benoeming bestuurslid Fonds 1813

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
   • 006. Nieuwe wijze van werving personeel

    Annette Rijsdijk van team P&O geeft een korte presentatie van de nieuwe wijze van werving

    Besluit Het college neemt met voldoening kennis van de presentatie.

   • 007. Stand van zaken totstandkoming overdrachtsdocument

    Tessa Helleman en Robert Knoop geven het college inzicht in de stand van zaken bij de voorbereiding van het document.

    Besluit Het college toont zich ingenomen met de vordering in de voorbereiding van het beoogde einddocument.

   • 008. "Langeland, the next generation"

    1. het bijgevoegde visiedocument “Langeland’ vast te stellen; 2. in te stemmen met de bijgevoegde plantekening voor het 1e (deel)herstratings- en rioleringsproject Langeland en hiermee de gebruikelijke inspraakprocedure in te gaan; 3. de gemeenteraad te informeren via een raadsinformatiebrief en via een begrotingswijziging een extra krediet van € 489.000 te vragen; 4. voor een (extra) bedrag van € 199.000 de voorziening riolering aan te wenden.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 009. Proces Actualisatie Regionale Woonvisie tot nu toe

    1. Kennis te nemen van (met name ook de op pagina 4 geformuleerde adviezen in) de brief met bijlagen die de voorzitter van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR) u als overdrachtsinformatie heeft toegezonden. 2. De brief met bijlagen door te geleiden naar de onderhandelaars voor het, na de komende gemeenteraadsverkiezingen, te vormen -en in het traject Actualisatie Regionale Woonvisie in te stromen- nieuwe college van B&W.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. Aardgasvrije nieuwbouw

    1. Een convenant te sluiten met Stedin waarin we afspreken in te zetten op aardgasvrije nieuwbouw 2. Wethouder Jaap Blankenberg te mandateren het convenant ‘Aardgasvrije nieuwbouw’ met Stedin te ondertekenen.

    Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat wethouder De Leeuw wordt gemandateerd om het convenant te ondertekenen.

    Document(en)
   • 011. Overdracht beheer fotoarchief HKK

    Te besluiten om 1. In te stemmen met de overdracht van het beheer van het fotoarchief naar de beeldbank van de Historische Kring Krimpen, conform bijgaande samenwerkingsovereenkomst. 2. De portefeuillehouder de heer J.H. Blankenberg te machtigen om namens de gemeente Krim-pen aan den IJssel de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 012. Projectsubsidie Collectieve Preventie GGZ 2018

    Aan Indigo een projectsubsidie van € 27.713,- te verlenen voor het uitvoeren van verschillende activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van psychische problemen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 013. Notitie ‘Aanzet tot een kunst&cultuurbeleid’

    1. De notitie ‘Aanzet tot een kunst&cultuurbeleid’ vast te stellen. 2. De notitie ‘Aanzet tot een kunst&cultuurbeleid’ ter overweging mee te geven bij het vormen van het nieuwe coalitieakkoord.

    Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat in de notitie nog enkele redactionele aanpassingen worden aangebracht; eindredactie wethouder Blankenberg. Het document zal worden aangeboden achtereenvolgens aan de nieuwe raad en de partijen die straks gaan onderhandelen over een coalitie voor de komende raadsperiode.

    Document(en)
   • 014. Nadere regels Re-integratieverordening

    1. De Nadere regels Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2018 gemeente Krimpen aan den IJssel vaststellen conform bijgaand concept; 2. De ingangsdatum te bepalen op 1 april 2018; 3. De Nadere regels Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Krimpen aan den IJssel in te trekken ingaande 1 april 2018.

    Besluit Aangehouden tot 20 maart, wegens ontbreken bijlagen.

    Document(en)
   • 015. Beleidsregels reiskostenvergoeding re-integratie

    1. de Beleidsregels reiskostenvergoeding bij arbeidsinschakeling en trajecten sociale activering 2018 vast te stellen conform bijgaand concept; 2. De ingangsdatum vast te stellen op 1 april 2018; 3. Richtlijn 630 Reiskosten & Verwervingskosten, vastgesteld op 01 april 2013, ingaande 1 april 2018 in te trekken voor zover deze richtlijn betrekking heeft op re-integratie.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 016. Raadsinformatiebrief jaarverslag leerplicht 16-17

    1. Te besluiten om de raad te informeren over het jaarverslag leerplicht middels bijgaande raadsinformatiebrief

    Besluit Aangehouden wegens wens tot nadere oriëntatie van portefeuillehouder.

    Document(en)
   • 017. Zwerfafvalplan 2018-2022

    1. Het zwerfafvalpan 2018-2020 vast te stellen 2. In te stemmen met de besteding van de zwerfafvalvergoeding in de periode 2018-2022 3. de gemeenteraad hierover te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 018. Schriftelijke vragen Stem van Krimpen

    1.De vragen van de Stem van Krimpen te beantwoorden door middel van bijgevoegde Raadsinformatiebrief

    Besluit Conform advies besloten, met inachtneming van enkele aanpassing in de RIB van redactionele aard.

    Document(en)
   • 024. Communicatie

    Besluit Het college maakt afspraken over de onderwerpen van actieve perscommunicatie.